Language: NOR | ENG

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 01. februar - 01. mars
 • Du får kunnskap om veiledning og kollektive utviklings- og læringsprosesser i barnehagen
 • Du får ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningssamtaler
 • Du får kompetanse i å veilede barnehagelærerstudenter

Om utdanningen

Studiet har et omfang på 30 studiepoeng på masternivå. Studiet er samlingsbasert med 3 samlinger à 2 dager i semesteret ved Campus Hamar. I tillegg vil det bli gjennomført nettbaserte og praktiske læringsaktiviteter. Gjennom dette studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper om Rammeplan for barnehager, læreplanverket for Kunnskapsløftet, praksisveiledning, kommunikasjons- og samspillsprosesser og kollektive utviklings- og læreprosesser i barnehagens praksisfeltet.

Praktisk informasjon

Undervisningsplan 2021/2022. 

Det planlegges med samlinger på Hamar. Samlingene kan bli gjort digitale av smittervernhensyn.

Samlingsdager: torsdager og fredager

Høst 2021:

9.-10.september - digital samling

28.-29.oktober - Hamar

25.-26.november - Hamar

Vår 2022

3.-4.februar - Hamar

10.-11.mars - Hamar

5.-6.mai - Hamar

Med forbehold om endringer.

Opptakskrav

Fullført førskole- eller barnehagelærerutdanning.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om Rammeplan for barnehager og kjennskap til hvordan rammeplan kan bidra til kontinuitet i hele opplæringsløpet
 • har avansert kunnskap om veiledning som redskap for profesjonsutvikling
 • har avansert kunnskap om ulike veiledertradisjoner
 • har inngående kunnskap om faglige, etiske og pedagogiske perspektiver på veilederrollen og profesjonsutøvelsen som barnehagelærer
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap om veiledning og profesjonsutøvelse til å belyse og reflektere over praksisveiledningen
 • har inngående kunnskap om kommunikasjons- og samspillsteorier knyttet til praksisveiledning
 • har inngående kunnskap om kollektive utviklings- og læringsprosesser

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre veiledningsprosesser samt reflektere over egen veilederrolle
 • kan bruke ulike veiledningsteorier og metoder både individuelt og i gruppeveiledning
 • kan lytte, utfordre, støtte og skape progresjon i studentenes profesjonsutvikling
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulik forskningsbasert kunnskap og anvende kunnskapen i samsvar med profesjonsetiske normer
 • kan gjennomføre veiledningssekvenser knyttet til kontinuitet i opplæringsløpet når det gjelder overgang fra barnehage og skole
 • kan gjennomføre kollektive læreprosesser for profesjonsutvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere praksisveiledning som støtter studenten i egen profesjonsutvikling og som deltaker i kollektive læringsprosesser i praksisbarnehagen
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i veiledning for profesjonsutvikling
 • kan analysere og forholde seg kritisk til profesjonsetiske normer
 • kan kommunisere faglige profesjonsetiske dilemmaer i praksisfeltet

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Studiet er en videreutdanning for barnehagelærere, og kvalifiserer som praksislærer for barnehagelærerstudenter. Studiet kan inngå som et valgemne i Master i tilpasset opplæring. 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper