Language: NOR | ENG

Spesialpedagogisk rådgiving og endringsarbeid

 • Varighet: 1
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Søker du kunnskap om rådgiverrollen og rådgiverfunksjonen, med vekt på      opplærings- og omsorgsfeltet.
 • Ønsker du å utvikle ulike strategier og metoder for endringsarbeid, rådgivning og      innovasjon på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • Passer for deg som har pedagogiske, veiledende og konsultative oppgaver

Om utdanningen

Dette studiet/emnet omhandler ulike perspektiver på spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Disse blir belyst og drøftet i relasjon til ulike arenaer for spesialpedagogisk arbeid. Slike arenaer kan være barnehage, grunnskole, videregående skole, PPT og voksenopplæring. Perspektivene som tas opp omfatter individ-, gruppe- og systemnivå. Studiet/emnet har en teoretisk og praktisk innretning. Temaer som behandles er:

 • Teorier og metoder for rådgivning, veiledning og innovasjon
 • Krefter og prosesser som bidrar til konstituering av spesialpedagogiske tiltak
 • Praktiske problemstillinger knyttet til ulike arenaer for rådgivning og endringsarbeid
 • Metoder for kartlegging, planlegging av tiltak
 • Planlegging og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser
 • Etiske utfordringer i rådgiverrollen

 Studiet utgjør et av to fordypningemner i master i spesialpedagogikk, og kan dermed søkes innpasset i denne mastergraden senere.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over to semestre og er samlingsbasert. Forelesning og seminarer, gruppearbeid, veiledning, kasusdrøftinger, evaluering av kartlegging og utprøving. Det er krav til betydelig egenaktivitet under samlingene og mellom disse, blant annet ved litteraturstudier.  Det skal skrives et eksamensessay innenfor emnet.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert, og samlingsdatoene for høsten 2019 finner du i timeplanen her 

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid som fag- og forskningsfelt, basert på nasjonal og internasjonal litteratur.
 • har kunnskap om rådgiverrollen og rådgiverfunksjonen, med vekt på opplærings- og omsorgsfeltet.
 • har innsikt i forskjellige former for kunnskap som analytisk felt i rådgivning
 • har avansert kunnskap om grunnleggende egenskaper som er viktige for rådgivningsoppgaver.
 • har kunnskap om kartleggings-, informasjons- og rådgivningsarbeid.

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike strategier og metoder for endringsarbeid, rådgivning og innovasjon på individ-, gruppe- og systemnivå.
 • har ferdigheter i rådgivning og veiledning som didaktisk prosess
 • har utviklet egne ferdigheter i rådgivningsarbeid gjennom praktiske øvelser.
 • kan utøve etisk refleksjon

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper til selvstendige og kritiske analyser
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang. Krav til opptak er at utdanningen inneholder minimum 80 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Avlagt 3 år av allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanning eller førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning gir grunnlag for opptak. Bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie med tilleggsutdanning på minimum 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk gir også grunnlag for opptak.

Det faglige minstekravet er karakter C (eller 2,7 ved tallkarakter) av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom det gir et bedre snitt. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget på 180 studiepoeng. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet passer for de som har pedagogiske oppgaver og veiledende og konsultative oppgaver, m.a. i pp-tjeneste og i veiledningstjenester. Det kan tas som kompetansegivende videreutdanning på masternivå og kan innpasses i masterstudiet i spesialpedagogikk. Studiet kan gjennomføres som frittstående emne, uten å være del av mastergrad.