Language: NOR | ENG

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • For deg som vil arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer
 • Få innsikt i tilrettelegging innen opplæring og undervisning
 • Studiet er rettet mot personer som er i arbeid

Om utdanningen

Studiet vil være særlig egnet for personer som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning. Det er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid. Studiet går over to semestre med temaet Deltagelse og marginalisering I i ett semester og temaet Deltagelse og marginalisering II neste semester. Hvert tema har et omfang på 15 stp.

Tema I vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken

Tema II bygger på emne I. Studentene vil her få en innføring i spesialpedagogisk arbeid: Formulering av mål, utvikling av ulike spesialpedagogiske tiltak, analyser og vurdering av læreprosesser. Dialogens betydning og utfordring settes i fokus i forhold til etisk ansvar og samhandling på ulike nivå og med ulike instanser som angår den spesialpedagogiske praksis.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i hjelpeapparatets oppbygning og funksjon, strategier innen spesialpedagogisk arbeid, didaktiske overveielser og valg, strategier for inkludering, ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 4300. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

 • Studiet er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid
 • Undervisningen er lagt til fredag ettermiddag/kveld og lørdag på dagtid med tre samlinger pr. semester. I tillegg vil undervisningen være nettbasert
 • Det er krav om 75% deltagelse på undervisningen og godkjente arbeidskrav for å få rett til å gå opp til eksamen
 • Timeplanen for høsten 2019 finner du her

Læringsutbytte

Studiet går over to semestre med temaet Deltagelse og marginalisering I i ett semester og temaet Deltagelse og marginalisering II neste semester. Hvert tema har et omfang på 15 stp.

Generell beskrivelse av studiet:   

Tema Ivil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken

Tema IIbygger på emne I. Studentene vil her få en innføring i spesialpedagogisk arbeid: Formulering av mål, utvikling av ulike spesialpedagogiske tiltak, analyser og vurdering av læreprosesser. Dialogens betydning og utfordring settes i fokus i forhold til etisk ansvar og samhandling på ulike nivå og med ulike instanser som angår den spesialpedagogiske praksis.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i hjelpeapparatets oppbygning og funksjon, strategier innen spesialpedagogisk arbeid, didaktiske overveielser og valg, strategier for inkludering, ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak

Læringsutbytte

Ved slutten av studiet skal studentene ha:

 • Ha kjennskap til ulike perspektiver på og tilnærminger til annerledeshet.
 • Kunne gjøre rede for lovverk og sentrale styrende ideologier for barnehage og skole.
 • Ha innsikt i spesialpedagogikkens historie, tradisjon, selvforståelse og plass i samfunnet
 • Evne til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger og valg.
 • Evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
 • Evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger
 • Innsikt i og forståelse for relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
 • Ferdigheter til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.
 • Evne til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kunnskap om ulike hjelpeinstanser og systemets oppbygning og funksjon.
 • Kunnskap om saksgang og opplæringens dokumentasjon ved enkeltvedtak
 • Kunnskap om årsaksforhold og praktisk pedagogiske utfordringer i møte med ulike funksjonsvansker og ulike strategier i arbeid med spesialpedagogiske tiltak.
 • Kunnskap om dialog og samarbeid.
 • Evne til å identifisere mangler i egen kunnskap og kompetanse, samt se grensene for det mandat som tillegges den stilling man innehar, som grunnlag for å søke hjelp og støtte i sitt arbeid.
 • Bevisst bruk av språk, muntlig og skriftlig, sett i lys av språkets iboende aspekter av makt og undertrykkelse.

Opptakskrav

Utdanningen må inneholde minimum 60 studiepoeng pedagogikk/sosialpedagogikk. Søkere med bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid, bachelor i vernepleie, bachelor i psykologi, lærerutdanning og førskolelærerutdanning er kvalifisert for opptak. Ved oversøkning til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet vil være særlig egnet for førskolelærere og lærere i grunn- og videregående skole, men vil også passe for andre yrkesgrupper som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblem og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper