Language: NOR | ENG

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • For deg som vil arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer
 • Få innsikt i tilrettelegging innen opplæring og undervisning
 • Studiet er rettet mot personer som er i arbeid

Om utdanningen

Studiet vil være særlig egnet for personer som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning. Det er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid. Studiet går over to semestre, med emnet 15 stp emne i høstsemesteret og 15 stp emne i vårsemesteret.

Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter vil gi en innføring i spesialpedagogisk arbeid, både på individ- og systemnivå. Emnet vil gi en innføring i ulike forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid, og hva som utløser retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i den spesialpedagogiske praksis bli belyst. Studentene vil få en grunnleggende innsikt i det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon, og i samarbeidet mellom de ulike aktørene. Emnet gir også en innføring i ulike lærevansker og funksjonsnedsettelser, og arbeidsmåter knyttet til disse, både med tanke på forebygging, pedagogisk utredning, oppfølging og tiltak. Emnet gir en innføring i spesialpedagogens rolle i dag.

Spesialpedagogikk – deltagelse og marginalisering vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken.

Studiet er særlig egnet for barnehagelærere og lærere i grunn- og videregående skole. Studiet passer også for andre yrkesgrupper som er opptatt av å arbeide med funksjonshemming- og avviksproblem og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Informasjon til søkere

 

Studiested LillehammerPensum

Informasjon om studiestart

Første digitale samlingen på dette studiet gjennomføres 10. - 11. september i Zoom. 

Det forventes forarbeid i forkant av samlingen. Detaljer om dette får du tilgang til i Canvas etter hvert som du får mulighet til å registrere deg som student fra og med uke 32.

Praktisk informasjon

 • Studiet er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid
 • Oppmøtekrav på samlinger vil være spesifisert i den enkelte emneplan
 • Samlinger høsten 2020:

  På grunn av Covid19 og smittevernhensyn, vil høstens samlinger på dette studiet foregå digitalt i Zoom.

  Første samling for dette studiet gjennomføres uke 37:
  Torsdag 10. september: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 13:15 - 18:00 i Zoom
  Fredag 11. september: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 09:15 - 14:00 i Zoom

  Andre samling gjennomføres i uke 43:
  Torsdag 22. oktober: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 13:15 - 18:00 i Zoom
  Fredag 23. oktober: PEDD2001 Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter kl. 09:15 – 14:00 i Zoom
  Eksamensdato for høsten blir synlig i Studentweb når den er klar. Du får tilgang til Studentweb når du har aktivisert deg som student. Nye studenter vil få informasjon om dette tilsendt per e-post i uke 32.

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte: 

 • Ha kjennskap til ulike perspektiver på - og tilnærminger til annerledeshet.
 • Kunne gjøre rede for lovverk og sentrale styrende ideologier for barnehage og skole.
 • Ha innsikt i spesialpedagogikkens historie, tradisjon, selvforståelse og plass i samfunnet.
 • Ha evne til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger og valg.
 • Ha evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
 • Ha evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger.
 • Innsikt i - og forståelse for relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
 • Ha ferdigheter til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.
 • Ha evne til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Ha kunnskap om ulike hjelpeinstanser og systemets oppbygning og funksjon.
 • Ha kunnskap om saksgang og opplæringens dokumentasjon ved enkeltvedtak.
 • Ha kunnskap om årsaksforhold og praktisk pedagogiske utfordringer i møte med ulike funksjonsvansker og ulike strategier i arbeid med spesialpedagogiske tiltak.
 • Ha kunnskap om dialog og samarbeid.
 • Ha evne til å identifisere mangler i egen kunnskap og kompetanse, samt se grensene for det mandat som tillegges den stilling man innehar, som grunnlag for å søke hjelp og støtte i sitt arbeid.
 • Ha bevisst bruk av språk, muntlig og skriftlig, sett i lys av språkets iboende aspekter av makt og undertrykkelse.

Opptakskrav

Utdanningen må inneholde minimum 60 studiepoeng pedagogikk/sosialpedagogikk. Søkere med bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid, bachelor i vernepleie, bachelor i psykologi, lærerutdanning og førskolelærerutdanning er kvalifisert for opptak. Ved oversøkning til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet kan inngå i opptaksgrunnlaget til masterprogrammene i spesialpedagogikk og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper