Language: NOR | ENG

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

 • Varighet: 1
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • For deg som vil arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer
 • Få innsikt i tilrettelegging innen opplæring og undervisning
 • Studiet er rettet mot personer som er i arbeid

Om utdanningen

Studiet vil være særlig egnet for personer som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning. Det er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid. Studiet går over to semestre med temaet Deltagelse og marginalisering I i ett semester og temaet Deltagelse og marginalisering II neste semester. Hvert tema har et omfang på 15 stp.

Tema I vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken

Tema II bygger på emne I. Studentene vil her få en innføring i spesialpedagogisk arbeid: Formulering av mål, utvikling av ulike spesialpedagogiske tiltak, analyser og vurdering av læreprosesser. Dialogens betydning og utfordring settes i fokus i forhold til etisk ansvar og samhandling på ulike nivå og med ulike instanser som angår den spesialpedagogiske praksis.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i hjelpeapparatets oppbygning og funksjon, strategier innen spesialpedagogisk arbeid, didaktiske overveielser og valg, strategier for inkludering, ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Praktisk informasjon

 • Studiet er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid
 • Undervisningen er lagt til fredag ettermiddag/kveld og lørdag på dagtid med tre samlinger pr. semester. I tillegg vil undervisningen være nettbasert
 • Det er krav om 75% deltagelse på undervisningen og godkjente arbeidskrav for å få rett til å gå opp til eksamen
 • Timeplanen for høsten 2019 finner du her

Læringsutbytte

Studiet går over to semestre med temaet Deltagelse og marginalisering I i ett semester og temaet Deltagelse og marginalisering II neste semester. Hvert tema har et omfang på 15 stp.

Generell beskrivelse av studiet:   

Tema Ivil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken

Tema IIbygger på emne I. Studentene vil her få en innføring i spesialpedagogisk arbeid: Formulering av mål, utvikling av ulike spesialpedagogiske tiltak, analyser og vurdering av læreprosesser. Dialogens betydning og utfordring settes i fokus i forhold til etisk ansvar og samhandling på ulike nivå og med ulike instanser som angår den spesialpedagogiske praksis.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i hjelpeapparatets oppbygning og funksjon, strategier innen spesialpedagogisk arbeid, didaktiske overveielser og valg, strategier for inkludering, ulike funksjonsvansker, årsaksforhold og aktuelle tiltak

Læringsutbytte

Ved slutten av studiet skal studentene ha:

 • Ha kjennskap til ulike perspektiver på og tilnærminger til annerledeshet.
 • Kunne gjøre rede for lovverk og sentrale styrende ideologier for barnehage og skole.
 • Ha innsikt i spesialpedagogikkens historie, tradisjon, selvforståelse og plass i samfunnet
 • Evne til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger og valg.
 • Evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
 • Evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger
 • Innsikt i og forståelse for relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
 • Ferdigheter til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.
 • Evne til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kunnskap om ulike hjelpeinstanser og systemets oppbygning og funksjon.
 • Kunnskap om saksgang og opplæringens dokumentasjon ved enkeltvedtak
 • Kunnskap om årsaksforhold og praktisk pedagogiske utfordringer i møte med ulike funksjonsvansker og ulike strategier i arbeid med spesialpedagogiske tiltak.
 • Kunnskap om dialog og samarbeid.
 • Evne til å identifisere mangler i egen kunnskap og kompetanse, samt se grensene for det mandat som tillegges den stilling man innehar, som grunnlag for å søke hjelp og støtte i sitt arbeid.
 • Bevisst bruk av språk, muntlig og skriftlig, sett i lys av språkets iboende aspekter av makt og undertrykkelse.

Opptakskrav

Utdanningen må inneholde minimum 60 studiepoeng pedagogikk/sosialpedagogikk. Søkere med bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid, bachelor i vernepleie, bachelor i psykologi, lærerutdanning og førskolelærerutdanning er kvalifisert for opptak. Ved oversøkning til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet vil være særlig egnet for førskolelærere og lærere i grunn- og videregående skole, men vil også passe for andre yrkesgrupper som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblem og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper