Language: NOR | ENG

Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • For deg som vil arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer
 • Få innsikt i tilrettelegging innen opplæring og undervisning
 • Studiet er rettet mot personer som er i arbeid

Om utdanningen

Studiet vil være særlig egnet for personer som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblemer og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning. Det er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid. Studiet går over to semestre, med emnet 15 stp emne i høstsemesteret og 15 tsp emne i vårsemesteret.

Spesialpedagogikk – behov og arbeidsmåter vil gi en innføring i spesialpedagogisk arbeid, både på individ- og systemnivå. Emnet vil gi en innføring i ulike forståelsesmåter og tilnærminger i spesialpedagogisk arbeid, og hva som utløser retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Videre vil betydningen av god dialog og samhandling mellom ulike aktører i den spesialpedagogiske praksis bli belyst. Studentene vil få en grunnleggende innsikt i det spesialpedagogiske støttesystemets oppbygging og funksjon, og i samarbeidet mellom de ulike aktørene. Emnet gir også en innføring i ulike lærevansker og funksjonsnedsettelser, og arbeidsmåter knyttet til disse, både med tanke på forebygging, pedagogisk utredning, oppfølging og tiltak. Emnet gir en innføring i spesialpedagogens rolle i dag.

Spesialpedagogikk – deltagelse og marginalisering vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 4300. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

 • Studiet er tilrettelagt på deltid, særlig rettet mot personer som er i arbeid
 • Undervisningen er lagt til dagtid (hverdager). De fysiske samlingene utgjør totalt ca. tre dager. I tillegg  vil det være nettbasert undervisning
 • Oppmøtekrav på samlinger vil være spesifisert i den enkelte emneplan

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte: 

 • Ha kjennskap til ulike perspektiver på - og tilnærminger til annerledeshet.
 • Kunne gjøre rede for lovverk og sentrale styrende ideologier for barnehage og skole.
 • Ha innsikt i spesialpedagogikkens historie, tradisjon, selvforståelse og plass i samfunnet.
 • Ha evne til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger og valg.
 • Ha evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
 • Ha evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger.
 • Innsikt i - og forståelse for relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.
 • Ha ferdigheter til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.
 • Ha evne til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Ha kunnskap om ulike hjelpeinstanser og systemets oppbygning og funksjon.
 • Ha kunnskap om saksgang og opplæringens dokumentasjon ved enkeltvedtak.
 • Ha kunnskap om årsaksforhold og praktisk pedagogiske utfordringer i møte med ulike funksjonsvansker og ulike strategier i arbeid med spesialpedagogiske tiltak.
 • Ha kunnskap om dialog og samarbeid.
 • Ha evne til å identifisere mangler i egen kunnskap og kompetanse, samt se grensene for det mandat som tillegges den stilling man innehar, som grunnlag for å søke hjelp og støtte i sitt arbeid.
 • Ha bevisst bruk av språk, muntlig og skriftlig, sett i lys av språkets iboende aspekter av makt og undertrykkelse.

Opptakskrav

Utdanningen må inneholde minimum 60 studiepoeng pedagogikk/sosialpedagogikk. Søkere med bachelor i barnevern, bachelor i sosialt arbeid, bachelor i vernepleie, bachelor i psykologi, lærerutdanning og førskolelærerutdanning er kvalifisert for opptak. Ved oversøkning til studiet rangeres søkerne i henhold til Forskrift for opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet vil være særlig egnet for førskolelærere og lærere i grunn- og videregående skole, men vil også passe for andre yrkesgrupper som er opptatt av å arbeide med funksjonshemmings- og avviksproblem og tilrettelegging i forbindelse med opplæring og undervisning.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper