Language: NOR | ENG

Spesialpedagogikk 1 for 8.-13. trinn - Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet bygger på et relasjonelt perspektiv på funksjonshemming og læring. Videreutdanningen vil gi en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares.  Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av inkluderende læringsprosesser i ungdomsskolen og videregående opplæring.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikk.

 

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Undervisning studieåret 2021-2022

Samlingsdager: Mandag - onsdag

Det planlegges for fysiske samlinger på studiested Lillehammer. Det kan komme endringer på dette av smittevernhensyn

Høst 2021:

6.-8.september - Lillehammer

18.-20. oktober - Lillehammer

Vår 2022:

24.-26.januar - Lillehammer

14.-16.mars - Lillehammer

*Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i endelig undervisningsplan

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved Høgskolen i Innlandet. Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 8.-13.trinn, samt ansettelse på ungdomsskole eller i videregående opplæring.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om det relasjonelle perspektivet på læring
 • har kunnskap om sentrale høyfrekvente vansker på ungdomstrinnet og i videregående opplæring
 • har kunnskap om lovverk og sentrale styrende ideologier for skole
 • har kunnskap om ulike hjelpeinstanser og systemets oppbygning og funksjon
 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske tema og problemstillinger
 • har kunnskap om digitale hjelpemidler

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultat fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger og valg
 • kan identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiv og teoretiske tilnærminger
 • kan redegjøre for saksgangen ved enkeltvedtak
 • kan redegjøre for praktisk pedagogiske utfordringer i møte med ulike funksjonsvansker og ulike strategier i arbeid med spesialpedagogiske tiltak
 • kan identifisere mangler i egen kunnskap og kompetanse, samt se grensene for det mandat som tillegges den stilling man innehar, som grunnlag for å søke hjelp og støtte i sitt arbeid
 • kan anvende digitale verktøy som spesialpedagogiske hjelpemidler

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle og reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og bidra til endring
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe
 • kan bidra til skapende dialog og samarbeid rundt spesialpedagogiske utfordringer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan bruke språk, muntlig og skriftlig, sett i lys av språkets iboende aspekter av makt og undertrykkelse
 • kan se muligheter for bruk av digitale verktøy i profesjonsfaglig kompetanse

 

Videre studiemuligheter

Studiet er et tilbud innen Utdanningsdirektoratets styrking av lærernes faglige kompetanse gjennom satsingen Kompetanse for kvalitet.

Studiet kan inngå i opptaksgrunnlaget til Master i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Det vil også kunne inngå i kvalifisering til lærerspesialistutdanning i spesialpedagogikk.

 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper