Language: NOR | ENG

Spesialpedagogikk

 • Varighet: 1 år
 • Deltid
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du har fokus på tilpasset opplæring
 • Du har behov for mer kompetanse i spesialpedagogikk
 • Du ønsker kompetanse for å løse oppgaver knyttet til tilpasset opplæring for barn, unge og voksne i barnehage, skole eller institusjoner.

Om utdanningen

Studiet er et skole- og barnehagerelatert studium og bygger på den spesialpedagogiske fagkunnskapen som er i en lærerutdanning. Studiet har en profesjonsorientert profil, som ivaretar de etiske forpliktelsene til læreren og gir forståelse for ideologiske og politiske perspektiv. Studiet gir også kunnskap knyttet til spesialpedagogiske arbeidsmetoder.

Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Studiet går over to semester med obligatorisk undervisning annenhver fredag på dagtid på Hamar. Emne 1 fokuserer på lærevansker i et individperspektiv, mens emne 2 fokuserer på spesialpedagogiske arbeidsmåter.

 

Studiet går på deltid og har obligatorisk undervisning på studiested Hamar fredager ca. hver annen uke. Datoene finner du i boksen praktisk informasjon.

 

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 4268. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

Studiet går på deltid og har obligatorisk undervisning på studiested Hamar ca. hver annen fredag; Datoer avklares i god tid før søknadsfristen. 

 

 

 

 

Emner

Spesialpedagogikk

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

 Kunnskap:

 • Kunnskap om lovverk, retningslinjer og prinsipper for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning i en inkluderende kontekst
 • Kunnskap om individuelle lærevansker og lærevansker i et relasjonelt/kontekstuelt perspektiv
 • Kunnskap om hvordan læringsmiljøet kan tilrettelegges ut fra barnets/ elevenes individuelle forutsetninger for læring og deltakelse i et fellesskap   
 • Kunnskap om arbeidsmetoder og tiltak for å forebygge lærevansker, samt  arbeidsmetoder og tiltak for å fremme læring.
 • Kunnskap om kartlegging av individuelle kunnskaper og ferdigheter, samt kunnskap i vurdering av barnhagen / skolen som organisasjon for å fremme barnets eller elevens læringsmuligheter 
 • Kunnskap om veiledning og foreldresamarbeid, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

 Ferdigheter:

 • Ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere spesialpedagogisk hjelp for barn og spesialundervisning for elever i grunnskole og videregående utdanning ut fra deres individuelle behov  for tilpasset opplæring i en inkluderende kontekst
 • Ferdigheter i å kunne anvende og vurdere ulike kartleggingsverktøy, samt analysere læringsmiljøet i forhold til hva som hemmer og fremmer et barns eller en elevs læringsmuligheter
 • Ferdigheter i å vurdere arbeidsmetoder, tilrettelegge læringsmiljøet og gjennomføre tiltak i et forebyggende og utviklende perspektiv, for å fremme et barns eller en elevs læring 
 • Ferdigheter i å planlegge og å gjennomføre veiledning, foreldresamarbeid, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

 Generell kompetanse:

 • Kompetanse i kartlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av opplæring og undervisning for et barn eller en elev med særskilte opplæringsbehov, ut fra etiske og pedagogiske retningslinjer for læring og deltakelse i et inkluderende fellesskap der mangfold blir verdsatt
 • Kompetanse i å reflektere over egen yrkesutøvelse i forhold til etiske, faglige og organisatoriske differensierte tiltak og arbeidsmetoder både på individ, gruppe- og organisasjonsnivå
 • Kompetanse i å involvere, veilede og samarbeide med foresatte og ulike hjelpeinstanser for å fremme et barns eller en elevs rettigheter til et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud

Opptakskrav

Lærerutdanning, barnevernspedagogutdanning eller bachelorgrad på minst 180 studiepoeng med faglig fordypning på minst 80 studiepoeng innen pedagogikk. 

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet er en videreutdanning for lærere.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper