Language: NOR | ENG

Skolebasert MOOC i vurdering for læring (SkoleVFL)

 • Annet studiested Nettkurs
 • Varighet: 2-4 semester
 • Deltid , Nettbasert
 • Søknadsperiode SkoleVFL 2.2 er åpent fra 1. mars 2018 - 20. juni 2021

Om utdanningen

Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og hele det pedagogiske personalet, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Nettkurset retter seg altså ikke mot enkeltdeltakere, men mot skoler som ønsker å utvikle egen organisasjon og videreutvikle lærerkollegiets samlede vurderingskompetanse.

​Optimal tilstand ved avslutning av kurset er at "Alle lærere utøver en kollektiv vurderingspraksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling". Dette er en ambisiøs målsetning, og nås kanskje ikke i løpet av de 3 - 4 kurssemestrene, men kurset vil gi en god start og retning mot en slik tilstand.

Nettkurset er i lagt opp med "fri start og fri fart", altså kan skoler som får plass i SkoleVFL 2.2 starte når det er optimalt for seg i løpet av 2018, og bruke så lang tid som er hensiktsmessig innenfor noen anbefalte tidsfrister fram til kurset stenger. Skolebasert og individuell kompetanseutvikling tar tid, og vi anbefaler derfor å bruke minst tre og gjerne fire semestre på gjennomføringen. 

Påmelding og pris

SkoleVFL 2.2 er stengt for påmelding, men vil du vite mer om kurset og andre kurs vi tilbyr for skolesektoren send en e-post til vegard.meland@inn.no

Skolebasert Vurdering For Læring

SkoleVFL logo

Praktisk informasjon

Moduler

Nettkurset legger opp til arbeid med spennende læringsressurser som bearbeides både individuelt og kollektivt. Som deltaker blir du utfordret til å sette deg inn i relevant teori (presenteres som film eller tekst), til refleksjon over egen og andres praksis, utprøving i klasserom/på egen skole og faglig sparring både på skolen og med andre deltakere på nett.

I starten fokuseres det på kollektiv og organisatorisk læring. Her handler det om å få "riggen" på plass. Deretter går fokuset over på læreplanforståelse og ulike sider ved læringsfremmende vurderingspraksis. Kurset forsøker ikke å behandle vurderingstematikk så avgrenset som mulig. Siden læringsfremmende vurderingsarbeid kan knyttes til nesten alle sider ved lærerens undervisning og elevenes læring, vil skolens generelle undervisningspraksis utvikles gjennom kurset.

Moduloversikt:

 1. Kollektiv utvikling
 2. Læreplan og vurdering
 3. Timing
 4. Målorientering
 5. Feedback
 6. Elevinvolvering
 7. Helhetlig praksis
 8. Bærekraftig vurderingskultur

Det er i tillegg en introduksjonsmodul som gir en god kursstart, en refleksjonsmodul mellom modul 4 og 5, og etter modul 8 kommer den siste modulen der alle skal levere avsluttende oppgave.

Skoleleder/skoleledelsen som kursledere

Det er lagt opp til en grunnstruktur i kurset som alle deltakere på alle skoler skal følge, men skoleledelsen legger føringer for hvordan den enkelte modul mer detaljert skal gjennomføres. Skoleleder er altså lokal kursleder på sin skole, og må, evnt sammen med utviklingsgruppe/plangruppe/ressurslærere, ligge én modul i forkant av de andre. Innledningsvis lages en helhetlig, lokal tidsplan for skolens gjennomføring.

Skoleeier

Selv om dette kurset fokuserer på skolen som organisasjonsenhet, med skoleledelsen som ansvarlig for faglig og organisatorisk framdrift, er alltid skoleeier ansvarlig for at de ansatte i skolene har relevant kompetanse for å gjøre jobben sin, og at det gjennomføres relevante kompetanseutviklingstiltak. Det betyr at skoleeier er en viktig og aktuell samarbeidspartner for skoleledelsen i arbeidet med kurset, og det er et krav at hver skole involverer sin egen skoleeier i satsningen. En kontaktperson hos skoleeier bør delta i påmeldingsprosessen og oppføres i påmeldingsskjema. Skoleeier har et spesielt ansvar for å sørge for at skolene oppfyller sine forpliktelser, og bør aktivt støtte skolens deltakelse i SkoleVFL. I kommuner/fylkeskommuner med flere deltakende skoler, vil det være ekstra aktuelt at skoleeier tilrettelegger for erfaringsdeling på tvers av skoler. Skoleeiers kontaktperson vil bli tildelt en egen kurstilgang, slik at de har nødvendig innsikt i det skolene jobber med. Skoleeiere som ikke har med deltakende skoler, kan få en gjestebruker for å undersøke kurset før man avgjør om skoler skal oppfordres til å delta. For slik gjestebruker, send mail til  SupportLLW@hil.no.

Bidragsytere

Noen av de fremste bidragsyterne innen skoleforskning bidrar i kurset i tillegg til fagpersoner fra Høgskolen i Innlandet, blant annet Eirik Irgens og Henning Fjørtoft fra NTNU, Knut Roar Engh fra HSN, Torbjørn Lund fra UIT, Knut Roald fra HiSF, Siv Gamlem fra HVO og Stephen Dobson fra University of South Australia. Foredrag på engelsk er lagt inn som tilleggsressurs. Her møter du blant annet Dylan Wiliam, Gordon Stobart og Michael Fullan.

Tid

Hvor mye tid som går med til kurset vil variere mellom skoler, siden ledelsen ved den enkelte skole skal skreddersy gjennomføringen, basert blant annet på hva man har arbeidet med før og hvilken kollektiv kompetanse skolen har ved kursstart. Har man ikke arbeidet med VFL eller brukt lite tid på dette tidligere, vil kurset bli mer omfattende enn for de som allerede har arbeidet mye med VFL. Kurset er bygget opp i ulike moduler og temaer som kan vektlegges ulikt. Skoler som f.eks allerede har arbeidet mye med målorientering, vil kanskje bruke minst tid på målorienteringsmodulen. Vi anbefaler som nevnt å bruke minst 3 semester på gjennomføringen. Mange skoler i tidligere versjoner av SkoleVFL har innsett at de må bruke alle 4 semester og noen har også fått ekstra tid.

De aller fleste vil nok bruke 4-8 timer per måned til konkret arbeid med kurset. Denne tiden er fordelt på

 • Individuelt arbeid med modulinnhold: Gjøre oppgaver, se filmer, lese tekster, gjennomføre egenvurdering.
 • Fellestid i plenum eller i ulike gruppesammensetninger (f.eks trinnteam/fagteam/prosjektgrupper). En del av oppgavene i kurset krever samarbeid helt spesifikt, men det kan også være aktuelt å samarbeide om planlegging og oppfølging av individuelle oppgaver, og kanskje det er smart å se noen av filmene i fellesskap og reflektere sammen.

I tillegg til dette vil kurset spille en rolle i lærernes ordinære planlegging og gjennomføring av undervisning, altså arbeid som foregår uansett om man deltar i et kurs eller ikke. Dette gjelder spesielt når det er krav om spesifikk utprøving i klasserommet.

Mer informasjon

Pris

Utdanningsdirektoratet dekker kursavgiften for skoler som deltar i SkoleVFL 2.2.