Samfunnsfag 1 for 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid, Kompetanse for kvalitet, Nettbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet Samfunnsfag 1 er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere. Myndighetene ønsker å heve lærernes kvalifikasjoner i alle fag.
Studiet retter seg mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen. Studentene får innføring i samfunnsfagsemner som er viktige i deres undervisning. De får innføring i samfunnsdidaktiske begreper og lærer å tilrettelegge praktisk og variert samfunnsfagundervisning der det blir lagt vekt på å utvikle elevenes utforskende kompetanse og grunnleggende ferdigheter.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Studiet er nettbasert og har ikke fysiske samlinger, kun en 5 timers individuell skriftlig skoleeksamen på campus Hamar ved slutten av hvert semseter.

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred faglig og fagdidaktisk kunnskap som er relevante for undervisningsfaget samfunnsfag, samt kjennskap til samfunnsfagene som vitenskapsfag
 • har kunnskap om ulike temaer relatert til forholdet mellom natur og samfunn, til institusjoner og konflikter i samfunn, til sosiale og kulturelle identiteter, ideologier, makt og politiske systemer, og til hvordan samfunn samhandler og endrer seg over tid

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere samfunnsfagundervisning på ulike klassetrinn og anvende varierte undervisningsmetoder
 • kan tilpasse opplæringen og fokusere på elevenes grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag
 • kan analysere og reflektere over egen undervisning og elevenes læring i samfunnsfag

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan analysere læreplanmål og vurdere hvordan disse kan tillempes og nås av elever med ulike forutsetninger
 • kan bruke IKT i undervisningen på varierte måter som fremmer elevenes læringsutbytte

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på barnetrinnet. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med undervisning i samfunnsfag på det aktuelle trinnet.

 

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet gir økt faglig og didaktisk kompetanse i samfunnsfag.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper