Language: NOR | ENG

Samfunnsfag 1 for 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid, Kompetanse for kvalitet, Nettbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet Samfunnsfag 1 er utarbeidet på bakgrunn av Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategiplan for videreutdanning av lærere. Myndighetene ønsker å heve lærernes kvalifikasjoner i alle fag.
Studiet retter seg mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen. Studentene får innføring i samfunnsfagsemner som er viktige i deres undervisning. De får innføring i samfunnsdidaktiske begreper og lærer å tilrettelegge praktisk og variert samfunnsfagundervisning der det blir lagt vekt på å utvikle elevenes utforskende kompetanse og grunnleggende ferdigheter.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred faglig og fagdidaktisk kunnskap som er relevante for undervisningsfaget samfunnsfag, samt kjennskap til samfunnsfagene som vitenskapsfag
 • har kunnskap om ulike temaer relatert til forholdet mellom natur og samfunn, til institusjoner og konflikter i samfunn, til sosiale og kulturelle identiteter, ideologier, makt og politiske systemer, og til hvordan samfunn samhandler og endrer seg over tid

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere samfunnsfagundervisning på ulike klassetrinn og anvende varierte undervisningsmetoder
 • kan tilpasse opplæringen og fokusere på elevenes grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag
 • kan analysere og reflektere over egen undervisning og elevenes læring i samfunnsfag

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan analysere læreplanmål og vurdere hvordan disse kan tillempes og nås av elever med ulike forutsetninger
 • kan bruke IKT i undervisningen på varierte måter som fremmer elevenes læringsutbytte

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på barnetrinnet. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med undervisning i samfunnsfag på det aktuelle trinnet.

 

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet gir økt faglig og didaktisk kompetanse i samfunnsfag.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper