Language: NOR | ENG

Praktisk pedagogisk utdanning - heltid

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du har lyst til å kvalifisere deg som lærer
 • Du får kompetanse som kan gi et spennende og viktig yrke 
 • Du får variert praksis, og møter et godt arbeidsmarked etter studiene

Om utdanningen

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en ettårig lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i grunnskolen (5. - 10. trinn) og i videregående opplæring.

Studiet er en praksis- og yrkesrettet utdanning på 60 studiepoeng (sp), og består av 30 sp pedagogikk, 30 sp fagdidaktikk og 60 dager variert, veiledet og vurdert praksis. Du tar fagdidaktikk i ett eller to undervisningsfag der du allerede har 60 studiepoeng. Høgskolen i Innlandet tilbyr fagdidaktikk i engelsk, norsk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Oversiktsplan studieåret 2019/2020

Oversikt over undervisningsdager og praksis for høsten 2019/våren 2020 kan du lese her

Praktisk informasjon

Praktisk-Pedagogisk Utdanning(PPU) er en ettårig lærerutdanning.  PPU kvalifiserer for arbeid i grunnskole (5. – 10. trinn) og videregående opplæring.

Ett viktig særpreg ved utdanningen er at studentene har gjennomført fagutdanningen sin før de starter på den praktisk-pedagogiske delen av lærerutdanningen.

Studieplanen bygger på forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. desember 2015.

Utdanningen har høy faglig kvalitet og skaper helhet og sammenheng mellom fagstudier, pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Utdanningen forholder seg til opplæringsloven og gjeldende læreplaner for grunnopplæringen.

Det praktisk-pedagogiske studiet er profesjonsrettet og basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap.

Emner

Emnetabell PPU-heltid

De ulike fagdidaktiske emnene som tilbys 2019/2020

Studiepoeng År 1

Pedagogikk

Studiepoeng År 1

Praksis 30 dager i 1. semester og 30 dager i 2. semester

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn 
 • har bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen
 • har bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster
 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og om barn og unges rettigheter i et nasjonal og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå
 • innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører  som er relevante for skoleverket

Opptakskrav

Minstekrav for opptak er ett av følgende:

-          Master eller tilsvarende utdanning på minimum 300 studiepoeng, med kompetanse i ett allmennfag som er undervisningsfag i skolen på minimum 60 studiepoeng som høgskolen tilbyr didaktikk i

eller

-          Bachelor i idrettsfag, eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng for didaktikk i kroppsøving/idrettsfag. Det stilles krav om gjennomsnittskarakter C (3,0) eller bedre fra bachelorgraden (gjelder bare tom opptaket år 2024).

For kvalifisering til undervisningsfag utover minstekravet må søker dekke minst 60 studiepoeng i undervisningsfaget. Emner som er tatt som en del av grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5 - 10, vil ikke telle.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Praksis

Praksis er en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 60 dager fordelt over ett år.

Praksis er fordelt på en periode høst og en periode vår, hver på 30 dager. Studentene skal ha en praksisperiode i grunnskolen (5.-10. trinn) og en periode i videregående opplæring.

Studenter som er ansatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående opplæring kan ha en praksisperiode på egen arbeidsplass fortrinnsvis 2. praksisperiode.

Studenter må påregne reisekostnader i forbindelse med praksis.

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her: https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/obligatoriske-attester/politiattest

Veien videre

Fullført Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir undervisningskompetanse fra 5. trinn i grunnskolen til og med videregående skole. Med PPU blir du kvalifisert for å undervise i de fagene du tar fagdidaktikk i. Det er lettere å få jobb som lærer dersom du har fagdidaktikk i flere fag. Du må være oppmerksom på at noen fag fra høgskole/universitet (som for eksempel pedagogikk) ikke er undervisningsfag i grunnskole eller videregående skole.