• Studiested:
 • Varighet: 1
 • Organisering Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist: 1.mai *
* - for noen søkere
 • Du får styrket det faglige grunnlaget for å drive norskundervisning for voksne innvandrere
 • Studiet har fokus på sentrale didaktiske muligheter og utfordringer
 • Du får prøvd ut ny faglig og didaktisk kunnskap gjennom et praksisorientert utviklingsarbeid

Om utdanningen

Økt globalisering fører til at stadig flere i det norske samfunnet har en annen språkbakgrunn enn norsk. Dette krever at samfunnet legger til rette for språkopplæring av voksne. I rapporten Voksenlæreres kompetanse og kompetansebehov fra 2015 presenterer Kompetanse Norge (VOX) en kartlegging av kompetansen til lærere som underviser voksne i norsk som andrespråk. Her blir det dokumentert at en stor andel ikke har utdanning i norsk som andrespråk og/eller voksenpedagogikk. Hele 20 % har verken formell utdanning i norsk eller norsk som andrespråk. Disse forholdene er bakgrunnen for at regjeringen i stortingsmeldingen Fra utenforskap til en ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring signaliserer at det vil komme kompetansekrav for undervisningen det her er tale om. Dette studiet skal utvikle studentenes forutsetninger for å drive opplæring for voksne som ikke har norsk som førstespråk.

Studiet er et halvtidsstudium på bachelornivå med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner à 15 studiepoeng:

 • Språk og språkutvikling i et andrespråksperspektiv
 • Undervisning i muntlig og skriftlig norsk som andrespråk for voksne

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert med bruk av høgskolens studiestøttesystem inklusive datofestede nettseminarer med obligatorisk deltakelse. I tillegg er det to obligatoriske samlinger pr semester. Hver samling går over to dager på Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar.

 

Kompetanse for kvalitet

Det er mulig å søke dette studiet som en del av kompetansehevingsprogrammet Kompetanse for kvalitet. Studiet står ikke i studiekatalogen som utgis fra Utdanningsdirektoratet, men lærere står fritt til å søke på andre fag/områder. Kriteriet er da at man må skaffe seg studieplass selv og ha godkjenning fra skoleeier. Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Det må også sendes en søknad til høgskolen.  Husk å oppgi at man søker gjennom Kompetanse for kvalitet. 

 Les mer om ordningen her

 

 


Praktisk informasjon

Velkomstbrev

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2018 - mandag/tirsdag
27.-28. august
05.-06. november
Samlinger vår 2019 - mandag/tirsdag
04.-05. februar
08.-09. april

 

Læringsutbytte

En student med fullført studieprogram skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om norsk språk i et kontrastivt perspektiv
 • har kunnskap om flerspråklighet, andrespråkslæring og voksnes tilegnelse av norsk som andrespråk
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor innlærerspråk og didaktisk tilrettelegging av voksnes andrespråkslæring på ulike arenaer, inkludert arbeidsliv

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige kunnskaper til å planlegge, gjennomføre og evaluere begrunnede undervisningsopplegg for utvikling av voksnes andrespråksferdigheter
 • kan anvende faglige kunnskaper til å analysere, vurdere og dokumentere voksnes andspråkslæring
 • kan samarbeide med miljøer, arbeidsliv og institusjoner på læringsstedet som en del av opplæringen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til en kunnskaps- og erfaringsbasert opplæring for voksne med norsk som andrespråk

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang, med minimum 30 studiepoeng i norsk, og arbeide med norskopplæring eller grunnskoleopplæring for voksne.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangerte, jamfør utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper