Norsk 2 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid, Samlingsbasert, Kompetanse for kvalitet
 • Søknadsperiode Udir's søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet bygger på nivå 1 og utdyper deltakernes kunnskaper om språk og litteratur i et samfunnsmessig, historisk, fagdidaktisk og praksisrettet perspektiv. Studiet utvider deltagernes repertoar av tekster med relevans for trinn 8 til 13 med vekt på videregående opplæring. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng: Språk og samfunn og Litteratur og historie.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger 2019-2020 (med forbehold om endring av datoer, ukedagene fastholdes)

Ukedager: Torsdag/fredag

Høst 2019:
22.-23. august
17.-18. oktober

Vår 2020:
30.-31. januar
16.-17. april

 

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale litterære epoker og et bredt utvalg av forfattere fra vikingetida til i dag
 • har bred kunnskap om språkhistorie og språkvariasjon
 • viser fortrolighet med begreper og framgangsmåter ved analyse og litterære tekster og språklig variasjon i et historisk perspektiv
 • har kunnskap om språk- og litteraturdidaktisk forskning knyttet til morsmålfagets utvikling over tid

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap kritisk og selvstendig, særlig det som gjelder den diakrone dimensjonen i språk og litteratur
 • behersker grunnleggende standarder for akademisk skriving
 • kan reflektere over hvordan den historiske dimensjonen kommer til syne i henholdsvis studiefaget og skolefaget

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på fantasifulle og mangfoldige måter og i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i
 • kan formidle og gi opplæring og veiledning i språk, litteratur og humanistisk tenkemåte til elever, kolleger og allmennheten

Opptakskrav

 • Fullført utdanning som gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen eller videregående skole
 • Norsk 1 eller tilsvarende studier på 30 studiepoeng

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper