Language: NOR | ENG

Norsk 2 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet bygger på nivå 1 og utdyper deltakernes kunnskaper om språk og litteratur i et samfunnsmessig, historisk, fagdidaktisk og praksisrettet perspektiv. Studiet utvider deltagernes repertoar av tekster med relevans for trinn 8 til 13 med vekt på videregående opplæring. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng: Språk og samfunn og Litteratur og historie.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Undervisningsopplegg høst 2020:

Ukedager: Torsdag/fredag

Samlinger høst 2020:
27.-28. august - digital undervisning
15.-16. oktober - digital undervisning

Undervisningsopplegget for vårsemesteret 2021 avklares i løpet av høsten.

Samlinger vår 2021:
28.-29. januar
15.-16. april

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale litterære epoker og et bredt utvalg av forfattere fra vikingetida til i dag
 • har bred kunnskap om språkhistorie og språkvariasjon
 • viser fortrolighet med begreper og framgangsmåter ved analyse og litterære tekster og språklig variasjon i et historisk perspektiv
 • har kunnskap om språk- og litteraturdidaktisk forskning knyttet til morsmålfagets utvikling over tid

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap kritisk og selvstendig, særlig det som gjelder den diakrone dimensjonen i språk og litteratur
 • behersker grunnleggende standarder for akademisk skriving
 • kan reflektere over hvordan den historiske dimensjonen kommer til syne i henholdsvis studiefaget og skolefaget

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter på fantasifulle og mangfoldige måter og i andre sammenhenger og situasjoner enn opplæringen foregikk i
 • kan formidle og gi opplæring og veiledning i språk, litteratur og humanistisk tenkemåte til elever, kolleger og allmennheten

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen eller videregående skole, samt minimum 30 studiepoeng i norsk fra allmennlærerutdanning eller Norsk 1 (8-13). En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper