Language: NOR | ENG

Norsk 2 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet består av to moduler på 15 studiepoeng og er rettet mot lærere på 5.-10. trinn. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærernes daglige arbeid i skolen. Gjennom studiet skal deltakerne øke sitt repertoar av nyere skjønnlitteratur og sakprosa for 5.-10. trinn, få dypere innsikt i litteraturformidling og lesestimulering, og utvikle sine kunnskaper om norsk språk og om ulike vurderingsformer i norskfaget. Det er to samlinger hvert semester.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Undervisningsopplegg høst 2020:

Ukedager: Tirsdag/onsdag

Samlinger høst 2020:
08.-09. september - digital undervisning
10.-11. november - digital undervisning

Undervisningsopplegget for vårsemesteret 2021 avklares i løpet av høsten.

Samlinger vår 2021:
19.-20. januar
13.-14. april

Velkomstbrev

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om litteraturhistorie og omfattende kunnskap om litteratur fra ulike tider, for barn, unge og voksne
 • har bred kunnskap om litteraturdidaktiske tilnærminger og kunnskap om ulike litteraturteoretiske perspektiv
 • har kunnskap om hva barn og unge fra 5.-10. trinn leser og verdsetter av skjønnlitteratur i skolen og på fritiden
 • har kunnskap om motivasjon og hvordan dette påvirker barns lesing og lesevaner
 • har omfattende kunnskap om norsk som første- og andrespråk og om noen viktige minoritetsspråk
 • har kunnskap om nasjonale minoritetsspråk og nabospråk
 • har kunnskap om språkhistorie, språklige endringsprosesser i eldre og nyere tid og gjeldende normering av nynorsk og bokmål
 • har omfattende kunnskap om muntlig kommunikasjon og videreutvikling av grunnleggende språkferdigheter

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan bruke kunnskap om litteratur i analyse av muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere arbeid med sakprosa og skjønnlitteratur fra ulike perspektiv og for ulike formål
 • kan legge til rette for at elevene får lese, skrive og diskutere saktekster og skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium
 • kan bruke kunnskap om grammatikk og språk, tekster og litteratur i analyse av muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • kan legge til rette for variert arbeid med språk og litteratur i tradisjonelle og nye medium
 • kan tilpasse den videre opplæringen i språklige ferdigheter til elever på ungdomstrinnet
 • kan bruke relevante metoder og ny teknologi på måter som fremmer samarbeid og faglig progresjon i den videre lese- og skriveopplæringen
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i skolefagets historie og egenart som språk-, kultur-, litteratur- og danningsfag
 • kan formidle fagstoff om språk, litteratur, tekster og medium i relevante uttrykksformer
 • kjenner til fagdidaktisk forskning og utviklingsarbeid og kan drøfte forskningsetiske problemstillinger
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid på trinn 5 – 10 i samarbeid med andre
 • har et bevisst forhold til hvordan samtalen mellom lærer og elever, og samtalen elevene imellom, kan fungere som redskap for læring
 • kan skrive akademiske fagtekster på nynorsk og bokmål

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolens 5.-10. trinn, med minst 30 studiepoeng i norsk i fagkretsen eller minst 30 studiepoeng i norsk som videreutdanning. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

 

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet bidrar til økt kompetanse i norskfaget hos lærere på 5. – 10. trinn i grunnskolen. Faget gir fordypet innsikt i de grunnleggende ferdighetene, med særlig vekt på lesing, skriving, digital kompetanse og muntlighet. Lærerutdanning som inkluderer 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i enten engelsk, musikk eller RLE, kvalifiserer for opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper