Language: NOR | ENG

Norsk 2 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid, Samlingsbasert, Kompetanse for kvalitet
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet består av to moduler på 15 studiepoeng og er rettet mot lærere på 5.-10. trinn. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærernes daglige arbeid i skolen. Gjennom studiet skal deltakerne øke sitt repertoar av nyere skjønnlitteratur og sakprosa for 5.-10. trinn, få dypere innsikt i litteraturformidling og lesestimulering, og utvikle sine kunnskaper om norsk språk og om ulike vurderingsformer i norskfaget. Det er to samlinger hvert semester.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Velkomstbrev

Praktisk informasjon

Samlinger 2019-2020
Ukedager: Tirsdag/onsdag
Timeplan høst 2019
Vår 2020:
21.-22. januar
14.-15. april

 

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om litteraturhistorie og omfattende kunnskap om litteratur fra ulike tider, for barn, unge og voksne
 • har bred kunnskap om litteraturdidaktiske tilnærminger og kunnskap om ulike litteraturteoretiske perspektiv
 • har kunnskap om hva barn og unge fra 5.-10. trinn leser og verdsetter av skjønnlitteratur i skolen og på fritiden
 • har kunnskap om motivasjon og hvordan dette påvirker barns lesing og lesevaner
 • har omfattende kunnskap om norsk som første- og andrespråk og om noen viktige minoritetsspråk
 • har kunnskap om nasjonale minoritetsspråk og nabospråk
 • har kunnskap om språkhistorie, språklige endringsprosesser i eldre og nyere tid og gjeldende normering av nynorsk og bokmål
 • har omfattende kunnskap om muntlig kommunikasjon og videreutvikling av grunnleggende språkferdigheter

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan bruke kunnskap om litteratur i analyse av muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere arbeid med sakprosa og skjønnlitteratur fra ulike perspektiv og for ulike formål
 • kan legge til rette for at elevene får lese, skrive og diskutere saktekster og skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium
 • kan bruke kunnskap om grammatikk og språk, tekster og litteratur i analyse av muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • kan legge til rette for variert arbeid med språk og litteratur i tradisjonelle og nye medium
 • kan tilpasse den videre opplæringen i språklige ferdigheter til elever på ungdomstrinnet
 • kan bruke relevante metoder og ny teknologi på måter som fremmer samarbeid og faglig progresjon i den videre lese- og skriveopplæringen
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i skolefagets historie og egenart som språk-, kultur-, litteratur- og danningsfag
 • kan formidle fagstoff om språk, litteratur, tekster og medium i relevante uttrykksformer
 • kjenner til fagdidaktisk forskning og utviklingsarbeid og kan drøfte forskningsetiske problemstillinger
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid på trinn 5 – 10 i samarbeid med andre
 • har et bevisst forhold til hvordan samtalen mellom lærer og elever, og samtalen elevene imellom, kan fungere som redskap for læring
 • kan skrive akademiske fagtekster på nynorsk og bokmål

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolens 5.-10. trinn, med minst 30 studiepoeng i norsk i fagkretsen eller minst 30 studiepoeng i norsk som videreutdanning. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

 

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet bidrar til økt kompetanse i norskfaget hos lærere på 5. – 10. trinn i grunnskolen. Faget gir fordypet innsikt i de grunnleggende ferdighetene, med særlig vekt på lesing, skriving, digital kompetanse og muntlighet. Lærerutdanning som inkluderer 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i enten engelsk, musikk eller RLE, kvalifiserer for opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper