Language: NOR | ENG

Norsk 2 for 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet består av to moduler på 15 studiepoeng og er rettet mot lærere på 1.-7. trinn. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærernes daglige arbeid i skolen. Gjennom studiet skal deltakerne øke sitt repertoar av nyere skjønnlitteratur og sakprosa for 1.-7. trinn, få dypere innsikt i lese- og skriveopplæring og litteraturformidling, og utvikle sine kunnskaper om norsk språk og om ulike vurderingsformer i norskfaget. Det er to samlinger hvert semester.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har inngående kjennskap til teorier om lesing, skriving og muntlighet
 • har kunnskap om elevers skriftspråklige utvikling
 • har kunnskap om litteratur for barn og unge i ulike sjangrer og medium
 • har kunnskap om endringsprosesser i språket og om normeringsspørsmål i moderne norsk

Ferdighet
Kandidaten

 • kan organisere og drive tilpasset lese- og skriveopplæring etter faglig grunngitte prinsipper
 • kan bruke språk- og tekstkunnskap aktivt i veiledning av elever
 • kan lese, analysere, tolke og vurdere ulike typer tekster og sette dem inn i en større sammenheng 

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan vurdere egen praksis som norsklærer
 • har innsikt i norskfagets bredde og sammenhenger og kan reflektere kritisk og konstruktivt

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på barnetrinnet, med minst 30 studiepoeng i norsk i fagkretsen. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

 

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet bidrar til økt kompetanse i norskfaget hos lærere på 1.-77. trinn i grunnskolen. Faget gir fordypet innsikt i de grunnleggende ferdighetene, med særlig vekt på lesing, skriving, digital kompetanse og muntlighet. Lærerutdanning som inkluderer 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i enten engelsk, musikk eller RLE, kvalifiserer for opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper