Norsk 1 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid, Samlingsbasert, Kompetanse for kvalitet
 • Søknadsperiode Udir's søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om språk og litteratur i et systemisk, sjangerorientert,  fagdidaktisk og praksisrettet perspektiv. Studiet inneholder et stort repertoar av tekster med relevans for trinn 8 til 13 med vekt på videregående opplæring. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng: Språk og tekststrukturer og Litteratur og sjanger.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger 2019-2020 (med forbehold om endring av datoer, ukedagene fastholdes)

Ukedager: Torsdag/fredag

Høst 2019:
12.-13. september
24.-25. oktober

Vår 2020:
16.-17. januar
16.-17. april

 

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har innsikt i sentrale litterære sjangrer og et bredt utvalg av forfattere
 • har bred kunnskap om språket som system
 • har kunnskap om begreper og framgangsmåter ved litterær og språklig analyse
 • har kunnskap om språk- og litteraturdidaktisk forskning knyttet til aktuelle utfordringer, blant annet norsk som andrespråk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over språk og litteratur på en analytisk og tolkende måte
 • kan skrive informerte, velformulerte og velstrukturerte fagtekster både på bokmål og nynorsk
 • kan reflektere over forholdet mellom studiefaget og skolefaget i aktuelle planverk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har personlig og akademisk dannelse i form av en både empatisk og kritisk holdning til og forvaltning av kunnskaper og ferdigheter i norsk språk og litteratur
 • har global dannelse i form av en kunnskapssøkende og kritisk holdning til kulturdannelser og kulturuttrykk som en ikke i utgangspunktet er fortrolig med

Opptakskrav

Fullført utdanning som gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen eller videregående skole.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper