Norsk 1 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid, Samlingsbasert, Kompetanse for kvalitet
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet gir deltakerne grunnleggende kunnskaper om språk og litteratur i et systemisk, sjangerorientert,  fagdidaktisk og praksisrettet perspektiv. Studiet inneholder et stort repertoar av tekster med relevans for trinn 8 til 13 med vekt på videregående opplæring. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng: Språk og tekststrukturer og Litteratur og sjanger.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger 2019-2020

Ukedager: Torsdag/fredag

Timeplan høst 2019

Vår 2020:
16.-17. januar
16.-17. april

 

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har innsikt i sentrale litterære sjangrer og et bredt utvalg av forfattere
 • har bred kunnskap om språket som system
 • har kunnskap om begreper og framgangsmåter ved litterær og språklig analyse
 • har kunnskap om språk- og litteraturdidaktisk forskning knyttet til aktuelle utfordringer, blant annet norsk som andrespråk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over språk og litteratur på en analytisk og tolkende måte
 • kan skrive informerte, velformulerte og velstrukturerte fagtekster både på bokmål og nynorsk
 • kan reflektere over forholdet mellom studiefaget og skolefaget i aktuelle planverk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har personlig og akademisk dannelse i form av en både empatisk og kritisk holdning til og forvaltning av kunnskaper og ferdigheter i norsk språk og litteratur
 • har global dannelse i form av en kunnskapssøkende og kritisk holdning til kulturdannelser og kulturuttrykk som en ikke i utgangspunktet er fortrolig med

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen eller videregående skole. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper