Language: NOR | ENG

Norsk 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet gir deltakerne innsikt i lese- og skriveopplæring, utvikler deres kunnskaper om norsk språk og ulike vurderingsformer i norskfaget og gir dem et repertoar av relevante tekster til bruk på mellom- og ungdomstrinnet. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen, og begge emnene har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Undervisningsopplegg høst 2020:

Ukedager: Torsdag/fredag

Samlinger høst 2020:
03.-04. september - digital undervisning
19.-20. november - digital undervisning

Undervisningsopplegget for vårsemesteret 2021 avklares i løpet av høsten.

Samlinger vår 2021:
07.-08. januar
25.-26. mars

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har omfattende kunnskap om språket som system og språket i bruk
 • har kunnskap om språklig identitet, norsk som andrespråk og flerspråklig praksis
 • har kunnskap om samisk språk, litteratur og kultur
 • har kunnskap om hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og multimodale tekster, på nynorsk og bokmål, i ulike sjangre og medium
 • har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium, for barn, unge og voksne
 • har omfattende kunnskap om lesing, skriving og muntlig kommunikasjon, med vekt på videreutvikling av grunnleggende ferdigheter
 • har kunnskap om vurdering, nasjonale prøver og læremiddel, digitale og andre, med vekt på mellomtrinnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere språk og språkbruk og gjøre greie for faglige valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling
 • kan bruke kunnskap om språk og litteratur i faglig arbeid med muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • kan vurdere og bruke ulike metoder og ny teknologi i den videre lese- og skriveopplæringen og tilpasse opplæringen for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk
 • kan vurdere ulike norskfaglige læremidler, digitale og andre
 • kan legge til rette for at elever på mellomtrinnet får lese og skrive sak- og fiksjonstekster for ulike formål og i ulike sjangre og medium
 • kan kjenne igjen tegn på lese- og skrivevansker

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan legge til rette for at elevene på mellomtrinnet videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over norskundervisning i sentrale emner og gjøre greie for elev- og trinntilpassede fagdidaktiske valg
 • kan vurdere egen praksis med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag
 • mestrer skriftlig nynorsk og bokmål og kan undervise elever i begge målformer

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolens 5. til 10. trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet gir grunnleggende kompetanse i norsk språk og litteratur til lærere på trinn 5 til 10 i skolen. For å få undervisningskompetanse i norsk på mellomtrinnet og ungdomstrinnet må studenten bygge ut Norsk 1 med Norsk 2 på 30 studiepoeng, til sammen 60 studiepoeng.

Kandidater med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og i tillegg minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper