Language: NOR | ENG

Norsk 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid, Samlingsbasert, Kompetanse for kvalitet
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet gir deltakerne innsikt i lese- og skriveopplæring, utvikler deres kunnskaper om norsk språk og ulike vurderingsformer i norskfaget og gir dem et repertoar av relevante tekster til bruk på mellom- og ungdomstrinnet. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen, og begge emnene har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Velkomstbrev

Praktisk informasjon

Samlinger 2019-2020
Ukedager: Torsdag/fredag
Timeplan høst 2019
Vår 2020:
09.-10. januar
26.-27. mars

 

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har omfattende kunnskap om språket som system og språket i bruk
 • har kunnskap om språklig identitet, norsk som andrespråk og flerspråklig praksis
 • har kunnskap om samisk språk, litteratur og kultur
 • har kunnskap om hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og multimodale tekster, på nynorsk og bokmål, i ulike sjangre og medium
 • har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium, for barn, unge og voksne
 • har omfattende kunnskap om lesing, skriving og muntlig kommunikasjon, med vekt på videreutvikling av grunnleggende ferdigheter
 • har kunnskap om vurdering, nasjonale prøver og læremiddel, digitale og andre, med vekt på mellomtrinnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere språk og språkbruk og gjøre greie for faglige valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling
 • kan bruke kunnskap om språk og litteratur i faglig arbeid med muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • kan vurdere og bruke ulike metoder og ny teknologi i den videre lese- og skriveopplæringen og tilpasse opplæringen for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk
 • kan vurdere ulike norskfaglige læremidler, digitale og andre
 • kan legge til rette for at elever på mellomtrinnet får lese og skrive sak- og fiksjonstekster for ulike formål og i ulike sjangre og medium
 • kan kjenne igjen tegn på lese- og skrivevansker

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan legge til rette for at elevene på mellomtrinnet videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over norskundervisning i sentrale emner og gjøre greie for elev- og trinntilpassede fagdidaktiske valg
 • kan vurdere egen praksis med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag
 • mestrer skriftlig nynorsk og bokmål og kan undervise elever i begge målformer

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolens 5. til 10. trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet gir grunnleggende kompetanse i norsk språk og litteratur til lærere på trinn 5 til 10 i skolen. For å få undervisningskompetanse i norsk på mellomtrinnet og ungdomstrinnet må studenten bygge ut Norsk 1 med Norsk 2 på 30 studiepoeng, til sammen 60 studiepoeng.

Kandidater med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i norsk og i tillegg minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i norsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper