Language: NOR | ENG

Matematikk 2 for 5.-10 trinn, Kompetanse for kvalitet (nettbasert)

 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Kompetanse for kvalitet , Nettbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist: Udir 1. mars 2020
 • Bli en enda bedre matematikklærer
 • Matematikkundervisning på ungdomstrinn
 • Nettbasert studie

Om utdanningen

Har du lyst til å bli en enda bedre matematikklærer?

Høgskolen i Innlandet tilbyr et nettbasert studie for deg som har Matematikk 1 fra før der innholdet er rettet spesielt mot matematikkundervisning på ungdomstrinn. Studiet kan også gjennomføres av lærere på mellomtrinnet, men for denne gruppa anbefaler vi nettstudiet til Universitetet i Tromsø eller Universitetet i Agder.

Studiet er organisert i 2 emner à 15 studiepoeng. Emne 1+2 gir til sammen 30 studiepoeng.

Nettstudiet er en del av den nasjonale satsingen Kompetanse for kvalitet, og passer for den som ønsker en fleksibel og reisefri studiegjennomføring. Hvert semester tilbys en frivillig dagssamling.

Søknad sendes via Utdanningsdirektoratet sin søkerportal for Kompetanse for kvalitet innen 1. mars.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7002. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Emne 1 gjennomføres i høstsemesteret med digital eksamen i desember. Emne 2 gjennomføres i vårsemesteret med digital eksamen i mai/juni. Det er ingen obligatoriske samlinger i studiet, men det tilbys en frivillig dagssamling hvert semester. 

Organisering og læringsformer

Hvert emne består av syv moduler av to til tre ukers varighet, der studenten arbeider med videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver og tester og andre nettressurser. De matematikkfaglige tema vil kontinuerlig knyttes til undervisningspraksis i matematikk, og utprøving og refleksjon knyttet til egen praksis vil være en viktig del av studiet. Argumentasjon og eksperimentering i matematikkfaget skal gå som en rød tråd gjennom begge emnene. Digitale aktuelle verktøy brukes utstrakt og er en del av flere obligatoriske arbeidskrav i begge emner.
Modulenes læringsaktiviteter foregår i klasserommet, på egen arbeidsplass, i dialog med medstudenter og kolleger på egen skole, og studenten har ansvar for egen progresjon innenfor hver modul.

Arbeidskrav

Hver av de syv modulene har obligatoriske oppgaver som må gjennomføres i modulens åpningstid. Didaktiske arbeidskrav leveres på tvers av moduler til gitte tidspunkt. Det kreves også deltakelse i medstudentvurderinger. Alle arbeidskrav må være levert og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Studenter som ved semesterets slutt mangler arbeidskrav, får tilbud om å levere nye arbeidskrav til dato fastsatt av emneansvarlig.

Eksamensform

Emnet har en todelt eksamen. 6 timers digital hjemmeeksamen (teller 60%) og 24 timers hjemmeeksamen (teller 40%). 

Opptakskrav

Opptakskravet er gjennomført Lærerutdanning og bestått Matematikk 1 (30 studiepoeng) eller tilsvarende.

Hvordan søker jeg?

Du søker via Utdanningsdirektoratet sin søkerportal for Kompetanse for kvalitet innen 1. mars.

Les mer her:  http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Bestått Matematikk 2 (5-10) vil i kombinasjon med bestått Matematikk 1 (5-10) gi undervisningskompetanse i faget på ungdomstrinnet i grunnskolen.

Læringsutbytte:

KUNNSKAPER

Studenten:

 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med enkle matematiske teoribygninger innenfor tallære og algebra
 • har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosess: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
 • har god kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og enkle matematiske modeller
 • har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer, og erfaring med matematiske teoribygninger innen geometri, kombinatorikk og sannsynlighetsregning
 • har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning
 • har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet

FERDIGHETER

Studenten:

 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og fagets egenart, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
 • kan bruke de grunnleggende ferdighetene og digitale verktøy aktivt i matematikkundervisningen for å fremme elevenes læring
 • kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for eksempel gjennom strategiopplæring
 • kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og / eller matematikkfaglig emne

GENERELL KOMPETANSE

Studenten:

 • kan bidra i lokalt læreplanarbeid
 • kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
 • kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis

Emner

Matematikk 2, 5. - 10. trinn: Struktur/emneoppbygging

Studiepoeng År 1

Videre studiemuligheter

Studiet er relevant for å dekke den etterspurte faglige kompetansehevingen i matematikk for lærere i ungdomsskolen. Kurset kan inngå som en del av de 60 studiepoengene som kreves for å undervise i matematikk på ungdomstrinnet.

Studiet kan også være en del av opptaksgrunnlaget for å ta et relevant masterløp, for eksempel den planlagte masteren i realfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper