Language: NOR | ENG

Master i utdanningsledelse

 • Varighet: 4 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Har du et mål om å øke din kompetanse knyttet til ledelse i kommunale og fylkeskommunale utdanningsinstitusjoner? Studiet er praksisorientert, tas på deltid og kan kombineres med jobb. 

Om utdanningen

Studiet er en praktisk og profesjonsrettet mastergradsutdanning som skal bidra til å sikre kvalifisert ledelse i kommunale og fylkeskommunale utdanningsinstitusjoner. Studiets primære formål er å kvalifisere studentene til å utnytte formelle ledelsesfunksjoner for å bygge kollektiv kapasitet i egen organisasjon i forhold til utfordringene i norsk barnehage og grunnopplæring. Studentene skal få grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i ledelse og drift av pedagogisk forbedringsarbeid i skoler og barnehager.

Studiet legger stor vekt på tett integrasjon av eget praksisfelt med teori og norsk og internasjonal empirisk forskning. Studiet har en evidensbasert og praksisrettet profil, der studentene blant annet skal bruke data fra egen organisasjon i oppgaveløsning.

Studiet går på deltid over fire år og er samlingsbasert og nettstøttet. Les mer og se samlingsdatoer i boksen Praktisk informasjon.

 

 

Innpass av fullført nasjonal rektor-, styrerutdanning eller PPT-lederutdanning

Rektor-, styrerutdanning eller PPT-lederutdanning erstatter de to emnene styring og organisasjonsbygging 15 sp og ledelse for læring 15 sp som ligger i masterstudiets første studieår.

Praktisk informasjon

Undervisningen er samlingsbasert med fire obligatoriske samlinger på to og tre dager hvert semester. Mellom samlingene må studentene regne med egenstudier, oppgaver og aktiviteter på digital læringsplattform.

Datoer for samlingene 2MULPROF høstsemesteret 2021:

Samling 1: 26. og 27/8 

Samling 2: 16. og 17/9

Samling 3: 19. og 20/10

Samling 4: 18. og 19/11

7.12: 6-timers individuell skriftlig eksamen

Det tas forbehold om eksamensdatoen da denne må godkjennes administrativt før den blir endelig.

Opptakskrav

Opptakskravet er en lærerutdanning eller annen relevant fullført pedagogisk utdanning på minst 180 studiepoeng og minst tre års relevant yrkespraksis innen barnehage, grunnskole eller videregående opplæring. Man må også ha et nåværende ansettelsesforhold i en pedagogisk institusjon.

Høsten 2021 tas det kun opp søkere som har fullført Nasjonal Rektorutdanning, Styrerutdanning eller PPT-lederutdanning. Dette vil innpasses i første studieår, og erstatter de to emnene Styring og organisasjonsbygging (15 sp) og Ledelse for læring (15 sp).

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om barnehagen og skolen som institusjoner i lys av deres samfunnsmandat, verdigrunnlag og eksterne politiske forventninger
 • har spesialisert kunnskap om barnehagen og skolens særtrekk som organisatoriske systemer med vekt på organisasjonslogikk, organisasjonskultur og profesjonskompetanse
 • har avansert kunnskap om ledelsesteorier med anvendelse for utdanningsinstitusjoner
 • har avansert kunnskap om forskningsbasert pedagogikk og forskningsbasert pedagogisk ledelse med effekt på barns læring
 • har spesialisert innsikt i ledelse av profesjonsutvikling med vekt på lærende profesjonsfellesskap
 • har bred innsikt i lovverk, læreplaner og rammeplan som regulerer ledelse i utdanningssektoren
 • kan anvende teoretiske rammeverk og modeller i analyser av egen organisasjon og endringsprosesser i denne
 • har avansert kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske perspektiver, begreper, metoder, samt har inngående kunnskap om kvalitative tilnærminger og kvantitativ metode
 • har inngående kunnskap om prinsipper for økonomistyring i offentlig forvaltning

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor utdanningsledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • innehar avanserte ferdigheter i utvikling og ledelse av effektive team
 • er i stand til å bruke forskningsbasert kunnskap om ledelse i praktisk-pedagogisk utviklings- og forbedringsarbeid på en måte som fremmer barns utvikling og elevenes læring
 • kan analysere data for egen kommune og egen organisasjon og trekke slutninger av analysen i eget strategiarbeid
 • innehar ferdigheter i strategisk ledelse og praktisk implementeringsledelse
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskingsprosjekt under veiledning
 • kan forstå og delta i økonomiske analyse- og styringsprosesser tilknyttet kostnadsanalyse og budsjettering
 • kan finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen de sentrale fagområdene i studiet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kommunisere faglige problemstillinger, analyser og forskningsfunn i møte med profesjonsutøvere, fagspesialister og eksterne interessenter
 • kan lede innovasjons- og forbedringsprosjekter i barnehager og skoler
 • kan bidra til at ledergrupper i egen organisasjon og hos skoleeier/barnehageeier utvikler seg positivt gjennom inngående forståelse av egen rolle
 • kan støtte og utfordre lederkolleger i egen organisasjon og eget eiersystem
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innenfor utdanningsledelse og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan delta i økonomisk utredning, planlegging og styring av utdanningsinstitusjoner

Emner

Emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Utenlandsopphold

Det legges opp til et samarbeid med Aalborg universitet og Århus universitet om både forsknings- og utviklingsprosjekter og utdanningstilbud.

Videre studiemuligheter

Studenter som fullfører Master i utdanningsledelse vil være kvalifisert til å søke opptak på avdelingens doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag eller eventuelt andre institusjoners doktorgradsprogrammer i utdanningsvitenskap.  

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
- Jeg vil bli en bedre skoleleder

- Jeg vil bli en bedre skoleleder

Marion Robsahm startet på Master i utdanningsledelse for å få større faglig tyngde til jobben sin.

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?