• Studiested:
 • Varighet: 2 - 4 år
 • Organisering Heltid, Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du vil ta en praksis- og profesjonsorientert master
 • Du får økt flerkulturell og spesialpedagogisk kompetanse
 • Du kan oppnå lektorkompetanse på bakgrunn av tidligere grunnutdanning 

Om utdanningen

Utdanningen tar opp aktuelle muligheter og utfordringer knyttet til det økende mangfoldet i dagens barnehage og skole. Gjennom fokus på tilpasset opplæring gir studiet deg spesifikk pedagogisk og didaktisk kompetanse som trengs i vårt mangfoldige samfunn.

Det økte mangfoldet omfatter også endringsprosesser når det gjelder livstolkningstradisjoner, religion og livssyn. Ved siden av fordypning i tilpasset opplæring generelt vil det enkelte år være mulig å velge fordypning i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE).

Studiet tas på to år som heltidsstudent eller fire år som deltidsstudent. Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet - les mer og se samlingsdatoene i boksen praktisk informasjon. 

Heltidsstudenter kan se hvilke emner de skal ta hvert semester under boksen emner. Det er også utarbeidet en studiemodell for deltidsstudenter.

Studiemodellen for deltidsstudenter ser du her.

 

Engenprisen 2018

Lana-Amro-prisvinner

Engen-prisen for en fremragende masteroppgave på Master i tilpasset opplæring i 2018 ble tildelt Lana Amro for oppgaven "Nyankomne tospråklige elever i ordinærklasse i barneskole og transspråklig skrivepedagogikk". Juryen kalte oppgaven for "original og banebrytende", og mente den holdt et svært høyt nivå.

Les mer om prisvinneren her

Bilde av Sigrid Nordahl

En fremtidsrettet og viktig utdanning

Sigrid Nordahl er 25 år og kommer fra Hamar. Hun har satset på en viktig utdanning, nemlig master i tilpasset opplæring, og har store framtidsplaner.

Les hele intervjuet med Sigrid her. 


Praktisk informasjon

Undervisningen er samlingsbasert med 4 obligatoriske todagerssamlinger (torsdager og fredager) på studiested Hamar hvert semester. Mellom samlingene skal studentene jobbe med oppgaver, delta i nettseminarer og lignende. Heltidsstudenter må være til stede to hele dager på hver samling. Deltidsstudenter har undervisning sammen med heltidsstudentene, men tar færre emner hvert semester, og har dermed noen kortere dager på hver samling.

Samlingsdatoer for studieåret 2018/2019:

 • 30. og 31. august
 • 27. og 28. september
 • 25. og 26. oktober
 • 22. og 23. november
 • 10. og 11. januar
 • 14. og 15. februar
 • 21. og 22. mars
 • 25. og 26. april

Studiet er praksis- og profesjonsorientert bl.a. gjennom arbeid ute i felten. Feltarbeidet er en obligatorisk observasjonsperiode i en relevant institusjon på 20 timer i første semester og 10 timer i andre semester. Feltarbeidet kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

Emner

Obligatoriske emner - fordypning i pedagogikk

Studiepoeng År 1 År 2

Obligatorisk emne kun for 4. års grunnskolelærerstudenter

Studiepoeng År 1 År 2

Valgemner (utvalg) - hvilke emner som tilbys neste år oppgis semesteret før

Studiepoeng År 1 År 2

Obligatoriske emner - fordypning i KRLE

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om og innsikt i ulike pedagogiske perspektiver på tilpasset opplæring i et inkluderende og flerkulturelt miljø i barnehage og skole
 • har allsidige kunnskaper om etablerte og alternative tiltak og strategier for tilrettelegging av opplæring i pedagogiske institusjoner for ulike aldersgrupper
 • har inngående kunnskap i vitenskapsteori og vitenskapelig forskningsmetode
 • har evne til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon og egenart og dets plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • har evne til å arbeide selvstendig med didaktiske og pedagogiske temaer
 • kan analysere og vurdere ulike strategier og tiltak
 • kan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre tilpasset opplæring i et flerkulturelt, inkluderende miljø i skole eller barnehage
 • har evne til å utvikle og iverksette nye måter å løse pedagogiske utfordringer på
 • kan gjennomføre et selvstendig, empirisk og teoriforankret forskningsarbeid
 • har evne til kritisk refleksjon omkring etiske problemstillinger knyttet til inkludering og tilpasset opplæring og forskning i skole og barnehage

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan verdsette at skolen / barnehagen har en både juridisk og etisk forpliktelse til å skape mest mulig likeverdige lærings- og utviklingsbetingelser for alle barn / elever, uavhengig av deres sosiokulturelle bakgrunn
 • kan på en systematisk måte identifisere og analysere læringsbarrierer
 • kan selvstendig planlegge, gjennomføre og vurdere hensiktsmessige strategier for tilpasset opplæring
 • kan kommunisere og samarbeide med kolleger, ledelse, foresatte og andre om elever/barn med ulike forutsetninger og ulik kulturell bakgrunn
 • kan nytte vitenskapsteoretisk velbegrunnede og etisk forsvarlige metoder

Opptakskrav

Opptakskravet er Bachelorgrad, Cand.Mag.-grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang.  Fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir grunnlag for opptak. Søkere som ikke har minimum 3-årig lærerutdanning, må dekke krav om faglig fordypning på 80 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan inngå i fordypningen på 80 studiepoeng i pedagogikk.

Søkere til fordypning i KRLE må ha minst 60 studiepoeng innen KRLE i sin utdanning, i tillegg til fordypning på minimum 80 studiepoeng i pedagogikk/spesialpedagogikk.

Studenter i grunnskolelærerutdanning kan begynne på masterstudiet i sitt fjerde studieår. Grunnskolelærerstudenter som søker fordypning i KRLE, må ha minst 60 studiepoeng i KRLE.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangert, jamfør utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det kan gis tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Studenter på Master i tilpasset opplæring kan ta ett semester som utvekslingsstudent i tredje semester. Høgskolen har en rekke utvekslings- og samarbeidsavtaler med utenlandske universiteter og høgskoler som kan brukes til dette formålet. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus for nærmere informasjon, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Du kan også være interessert i: