Language: NOR | ENG

Master i tilpasset opplæring

 • Varighet: 2 - 4 år
 • Heltid, Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du vil ta en praksis- og profesjonsorientert master
 • Du får økt flerkulturell og spesialpedagogisk kompetanse
 • Du kan oppnå lektorkompetanse på bakgrunn av tidligere grunnutdanning 

Om utdanningen

Utdanningen tar opp aktuelle muligheter og utfordringer knyttet til det økende mangfoldet i dagens barnehage og skole. Gjennom et spesielt fokus på tilpasset opplæring gir studiet deg spesifikk pedagogisk og didaktisk kompetanse som trengs i vårt mangfoldige samfunn.

Studiet tas på to år som heltidsstudent eller fire år som deltidsstudent. Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet - les mer og se samlingsdatoene i boksen praktisk informasjon. 

Heltidsstudenter kan se hvilke emner de skal ta hvert semester under boksen emner. Det er også utarbeidet en studiemodell for deltidsstudenter.

Studiemodellen for deltidsstudenter ser du her.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Engenprisen 2018

Lana-Amro-prisvinner

Engen-prisen for en fremragende masteroppgave på Master i tilpasset opplæring i 2018 ble tildelt Lana Amro for oppgaven "Nyankomne tospråklige elever i ordinærklasse i barneskole og transspråklig skrivepedagogikk". Juryen beskrev oppgaven som "original og banebrytende", og mente den holdt et svært høyt nivå.

Les mer om prisvinneren her

Portrettbilde av Bente Hammer.

- Har innfridd alle mine forventninger

En fremtidsrettet og relevant utdanning. Slik beskriver Bente Hammer Master i tilpasset opplæring.

Praktisk informasjon

Undervisningen er samlingsbasert med fire obligatoriske samlinger á to - tre dager på studiested Hamar hvert semester. Mellom samlingene skal studentene jobbe med oppgaver, delta i nettseminarer og lignende. Heltidsstudenter må delta hver dag på hver samling. Deltidsstudenter har undervisning sammen med heltidsstudentene, men tar færre emner hvert semester, og har dermed noen kortere dager på hver samling.

Samlinger høsten 2020:

 

Samlinger våren 2021:

 

Studiet er praksis- og profesjonsorientert bl.a. gjennom arbeid ute i felten. Feltarbeidet er en obligatorisk observasjonsperiode i en relevant institusjon på 20 timer i første semester og 10 timer i andre semester. Feltarbeidet kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

Emner

Emneoversikt fordypning i pedagogikk

Obligatoriske emner - fordypning i pedagogikk

Studiepoeng År 1 År 2

Obligatorisk emne kun for 4. års grunnskolelærerstudenter

Studiepoeng År 1 År 2

Valgemner (utvalg) - hvilke emner som tilbys neste år oppgis semesteret før

Studiepoeng År 1 År 2

Emneoversikt - fordypning i KRLE

Obligatoriske emner - fordypning i KRLE

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om og innsikt i ulike pedagogiske perspektiver på tilpasset opplæring i et inkluderende og flerkulturelt miljø i barnehage og skole
 • har allsidige kunnskaper om etablerte og alternative tiltak og strategier for tilrettelegging av opplæring i pedagogiske institusjoner for ulike aldersgrupper
 • har inngående kunnskap i vitenskapsteori og vitenskapelig forskningsmetode
 • har evne til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon og egenart og dets plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • har evne til å arbeide selvstendig med didaktiske og pedagogiske temaer
 • kan analysere og vurdere ulike strategier og tiltak
 • kan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre tilpasset opplæring i et flerkulturelt, inkluderende miljø i skole eller barnehage
 • har evne til å utvikle og iverksette nye måter å løse pedagogiske utfordringer på
 • kan gjennomføre et selvstendig, empirisk og teoriforankret forskningsarbeid
 • har evne til kritisk refleksjon omkring etiske problemstillinger knyttet til inkludering og tilpasset opplæring og forskning i skole og barnehage

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan verdsette at skolen / barnehagen har en både juridisk og etisk forpliktelse til å skape mest mulig likeverdige lærings- og utviklingsbetingelser for alle barn / elever, uavhengig av deres sosiokulturelle bakgrunn
 • kan på en systematisk måte identifisere og analysere læringsbarrierer
 • kan selvstendig planlegge, gjennomføre og vurdere hensiktsmessige strategier for tilpasset opplæring
 • kan kommunisere og samarbeide med kolleger, ledelse, foresatte og andre om elever/barn med ulike forutsetninger og ulik kulturell bakgrunn
 • kan nytte vitenskapsteoretisk velbegrunnede og etisk forsvarlige metoder

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med faglig fordypning på 80 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk. Fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir grunnlag for opptak. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan inngå som 60 av de 80 studiepoengene i pedagogikk .
Søkere til fordypning i KRLE må ha minst 60 stp innen KRLE i sin utdanning, i tillegg til fordypning på minimum 80 studiepoeng i pedagogikk/spesialpedagogikk.

Studenter i grunnskolelærerutdanning (GLU) kan begynne på masterstudiet i sitt fjerde studieår så fremt de har bestått til sammen 180 stp fra GLU hvorav 60 stp er Pedagogikk og elevkunnskap. Grunnskolelærerstudenter som søker fordypning i KRLE, må dessuten ha minst 60 studiepoeng i KRLE

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Studenter på Master i tilpasset opplæring kan ta ett semester som utvekslingsstudent i tredje semester. Høgskolen har en rekke utvekslings- og samarbeidsavtaler med utenlandske universiteter og høgskoler som kan brukes til dette formålet. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus for nærmere informasjon, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Veien videre

Studiet gir grunnlag for lektorkompetanse forutsatt at graden er en del av en lærerutdanning, og kvalifiserer for undervisningsoppgaver, støtteoppgaver og lederstillinger i så vel barnehage og grunnskole som videregående skole og voksenopplæring. Tidligere studenter arbeider også for eksempel som PP-rådgivere og som koordinatorer med oppgaver knyttet til opplæringen av barn og elever fra språklige og kulturelle minoriteter og barn/elever med særskilte behov.

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.  Les mer om vårt doktorgradsprogram innen Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.