Language: NOR | ENG

Master i tilpasset opplæring

 • Varighet: 2 - 4 år
 • Heltid , Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du vil ta en praksis- og profesjonsorientert master
 • Du får økt flerkulturell og spesialpedagogisk kompetanse
 • Du kan oppnå lektorkompetanse på bakgrunn av tidligere grunnutdanning 

Om utdanningen

Utdanningen tar opp aktuelle muligheter og utfordringer knyttet til det økende mangfoldet i dagens barnehage og skole. Gjennom et spesielt fokus på tilpasset opplæring gir studiet deg spesifikk pedagogisk og didaktisk kompetanse som trengs i vårt mangfoldige samfunn.

Tilpasset opplæring betraktes fra ulike synsvinkler og på ulike nivåer, og de gjennomgående perspektivene viser til at tilpasningen må skje i et kulturelt mangfoldig og inkluderende miljø.

Studiet tas på to år som heltidsstudent eller fire år som deltidsstudent. Undervisningen er samlingsbasert og nettstøttet - les mer og se samlingsdatoene i boksen praktisk informasjon. 

Heltidsstudenter kan se hvilke emner de skal ta hvert semester under boksen emner. Det er også utarbeidet en studiemodell for deltidsstudenter.

Studiemodellen for deltidsstudenter ser du her.

Engasjerte studenter

Flere av studentene på Master i tilpasset opplæring har markert seg i debatten om «en inkluderende skole/en inkluderende barnehage». Under her finner dere flere eksempler på studentenes stemme i det offentlige rommet:

Lise Ones: "Når minoritet er majoritet i barnehagen" (Utdanningsnytt oktober 2019)

Solveig Graue: "Det er forskjellsbehandling at ikke barnehagelærere kan søke om støtte til samme masterstudium på lik linje med lærere" (Utdanningsnytt september 2019)

Karoline Viken: "Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Nordahl-rapporten" (Utdanningsnytt april 2019)

Hege Alnæs: "Hijab mot kulda" (Dagbladet april 2018)

Jan Magne Brenden: "Spesialundervisning uten mål og mening? (Hamar Arbeiderblad mars 2018)

Informasjon til søkere

Studiestart for Master i tilpasset opplæring er onsdag 2. september 2020 kl. 08.30 på Scandic hotell Hamar. Les mer under "Informasjon om studiestart" og "Praktisk informasjon" lenger ned.

Studiestart HamarStudiested

Engenprisen 2020

Marlene Odden

Prisvinner Marléne Odden

Engen-prisen for en fremragende masteroppgave på Master i tilpasset opplæring i 2020 ble tildelt Marléne Odden for oppgaven "Å se de som ikke krever å bli sett. Anerkjennelse av de stille elevene i skolen". En jury bestående av faglærere ved Master i tilpasset opplæring fant at oppgaven oppfylte alle fire kriteriene for prisen på en meget tilfredsstillende måte.  Les mer om prisvinneren her

Portrettbilde av Bente Hammer.

- Har innfridd alle mine forventninger

En fremtidsrettet og relevant utdanning. Slik beskriver Bente Hammer Master i tilpasset opplæring.

Informasjon om studiestart

Studiestart for Master i tilpasset opplæring er onsdag 2. september 2020 kl. 08.30 på Scandic hotell Hamar (adresse: Vangsvegen 121, 2318 Hamar).

Praktisk informasjon

Undervisningen er samlingsbasert med fire obligatoriske samlinger á to - tre dager på studiested Hamar hvert semester. Mellom samlingene skal studentene jobbe med oppgaver, delta i nettseminarer og lignende. Heltidsstudenter må delta hver dag på hver samling. Deltidsstudenter har undervisning sammen med heltidsstudentene, men tar færre emner hvert semester, og har dermed noen kortere dager på hver samling. 

Samlinger høsten 2020 er lagt til:

 • Uke 36: onsdag 2. september - fredag 4. september
 • Uke 39: torsdag 24, september - fredag 25. september
 • Uke 42: onsdag 14. oktober - fredag 16. oktober
 • Uke 46: torsdag 12. november - fredag 13. november

Studiet er praksis- og profesjonsorientert bl.a. gjennom arbeid ute i felten. Feltarbeidet er en obligatorisk observasjonsperiode i en relevant institusjon på 20 timer i første semester og 10 timer i andre semester. Feltarbeidet kan gjennomføres på egen arbeidsplass. 

Emner

Emneoversikt fordypning i pedagogikk

Obligatoriske emner - fordypning i pedagogikk

Studiepoeng År 1 År 2

Valgemner (utvalg) - hvilke emner som tilbys neste år oppgis semesteret før

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om og innsikt i ulike pedagogiske perspektiver på tilpasset opplæring i et inkluderende og flerkulturelt miljø i barnehage og skole
 • har allsidige kunnskaper om etablerte og alternative tiltak og strategier for tilrettelegging av opplæring i pedagogiske institusjoner for ulike aldersgrupper
 • har inngående kunnskap i vitenskapsteori og vitenskapelig forskningsmetode
 • har evne til å analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon og egenart og dets plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • har evne til å arbeide selvstendig med didaktiske og pedagogiske temaer
 • kan analysere og vurdere ulike strategier og tiltak
 • kan planlegge, tilrettelegge og gjennomføre tilpasset opplæring i et flerkulturelt, inkluderende miljø i skole eller barnehage
 • har evne til å utvikle og iverksette nye måter å løse pedagogiske utfordringer på
 • kan gjennomføre et selvstendig, empirisk og teoriforankret forskningsarbeid
 • har evne til kritisk refleksjon omkring etiske problemstillinger knyttet til inkludering og tilpasset opplæring og forskning i skole og barnehage

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan verdsette at skolen / barnehagen har en både juridisk og etisk forpliktelse til å skape mest mulig likeverdige lærings- og utviklingsbetingelser for alle barn / elever, uavhengig av deres sosiokulturelle bakgrunn
 • kan på en systematisk måte identifisere og analysere læringsbarrierer
 • kan selvstendig planlegge, gjennomføre og vurdere hensiktsmessige strategier for tilpasset opplæring
 • kan kommunisere og samarbeide med kolleger, ledelse, foresatte og andre om elever/barn med ulike forutsetninger og ulik kulturell bakgrunn
 • kan nytte vitenskapsteoretisk velbegrunnede og etisk forsvarlige metoder

Opptakskrav

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk. En fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir også grunnlag for opptak. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) kan inngå som 60 av de 80 studiepoengene i pedagogikk.

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Studenter på Master i tilpasset opplæring kan ha et utenlandsopphold på inntil 4 uker, som inkluderer et feltarbeid i første og/eller tredje semester. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus for nærmere informasjon, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Veien videre

Studiet gir grunnlag for lektorkompetanse forutsatt at graden er en del av en lærerutdanning, og kvalifiserer for undervisningsoppgaver, støtteoppgaver og lederstillinger i så vel barnehage og grunnskole som videregående skole og voksenopplæring. Tidligere studenter arbeider også for eksempel som PP-rådgivere og som koordinatorer med oppgaver knyttet til opplæringen av barn og elever fra språklige og kulturelle minoriteter og barn/elever med særskilte behov.

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsprogram.  Les mer om vårt doktorgradsprogram innen Profesjonsrettede lærerutdanningsfag.