Language: NOR | ENG

Master i spesialpedagogikk

 • Varighet: 2 år,4år
 • Heltid, Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Rettet inn mot forholdene til utsatte barn og unge
 • Forbereder deg for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå
 • Du kan kvalifisere deg for en videre forskerutdanning

Om utdanningen

Masterstudiet i spesialpedagogikk er spesielt rettet inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte, og skal forberede deg for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå. Du vil få økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet - og tiltak i denne forbindelse.

Studiet passer for deg som allerede har en Bachelor i pedagogikk eller spesialpedagogikk, lærerutdanning eller førskolelærerutdanning/ barnehagelærerutdanning. Studiet er også for deg som har utdanning som barnevernspedagog, sosionom, sykepleier eller vernepleier, med nødvendig tilleggsutdanning i pedagogikk.

I dette masterstudiet legges det vekt på at du skal tilegne deg selvstendig og vitenskapelig reflektert forståelse av teoretiske og praktiske emner i faget. Studiet gir innsikt i vitenskapelig tenkning og metode slik at du også kan kvalifisere deg for en videre forskerutdanning.

Det tilbys to fordypningsretninger for masterstudiet, hver på 30 sp:

 • Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid
 • Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Praktisk informasjon

Det kreves frammøte på minst 75% for å gå opp til eksamen i hvert enkelt emne. Dette er begrunnet i forelesninger og seminaraktiviteter på samlingene som vil være direkte knyttet til arbeidskravene.

Det tilbys to fordypningsretninger for masterstudiet, hver på 30 sp:

 • Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid 
 • Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker

Spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid. Denne retningen passer særlig for deg som ønsker å arbeide med rådgivning, veiledning og endringsarbeid innenfor m.a. barnehage, skole, voksenopplæring, PP-tjeneste, kompetansesentre og andre opplærings-/opptreningstiltak.

Språk, lesing, skriving - utvikling og vansker. Denne retningen passer særlig for deg som ønsker å arbeide med språkproblematikk som et sentralt element innen forebyggende og grunnleggende opplæring av barn i i barnehage, skole og andre opplærings-/opptreningstiltak.

Det er en fordel med minst 2 års praksis fra opplæring av barn unge for å gjennomføre studiet.

Samlingsdatoer høsten 2019:

Velkommen og oppstartssamling Mandag 26. august kl 12:15 – 16

SBU3001 Utdanningsstaten: Utviklingstrekk, institusjoner og profesjoner (1. semester for heltid og deltid)

Timeplan finner du ved å klikke her

Dette emnet avsluttes i høstsemesteret, med eksamen i desember.

SPE3007 Språk, lesing og skriving (1. år for heltidsstudenter og 2. år for deltidsstudenter på fordypning i Språk, lesing og skriving)

Timeplanen finner du ved å klikke her

Dette emnet går over to semestre, og har flere samlinger våren 2020 før eksamen i slutten av vårsemesteret. Time- og eksamensplanen for våren 2020 er klar 1. desember.

SPE3008 Spesialpedagogisk rådgiving og veiledningsarbeid (1. år for heltidsstudenter og 2. år for deltidsstudenter på fordypning i Spesialpedagogisk rådgiving og veiledning)

Timeplanen finner du ved å klikke her

Dette emnet går over to semestre, og har flere samlinger våren 2020 før eksamen i slutten av vårsemesteret. Time- og eksamensplanen for våren 2020 er klar 1. desember.

1MAVITEN Vitenskapsteori og forskningsmetode (3. semester for heltid og 5. semester for deltid)

Timeplan finner du ved å klikke her

SPE3009 Fagpraksis i spesialpedagogikk

Timeplan finner du ved å klikke her

Emner

Emneoversikt:

Master i spesialpedagogikk - fordypning i rådgivning og endringsarbeid - Deltidsvarianten

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Master i spesialpedagogikk - fordypning i rådgivning og endringsarbeid - Heltidsvariant

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Deltidsstudiet = 30 sp. pr. semester. Deltidsstudiet = 15 sp. pr. semester

Emnestruktur

Master i spesialpedagogikk - fordypning i språk, lesing og skriving - Deltidsvarianten

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Master i spesialpedagogikk - fordypning i språk, lesing og skriving - Heltidsvarianten

Master i spesialpedagogikk - fordypning i språk, lesing og skriving - Heltidsvarianten

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

Mål med studiet

Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk gir kompetanse for allmenn pedagogisk virksomhet på et høyt nivå, sammen med fordypning i spesialpedagogikk. Det skal bygge på ulike utdanninger og kombinasjoner på bachelornivå, gi mulighet for innpassing av tidligere utdanninger i spesialpedagogikk og kvalifisere for opptak i forskerutdanning.

Studiet skal spesielt rettes inn mot forholdene til utsatte barn og unge med behov for bistand og støtte. Det er et tilbud til de som ønsker økt forståelse for og innsikt i forhold som virker inn ved inkluderende, marginaliserende og ekskluderende prosesser i oppvekst- og utdanningssystemet.

Mål for studiet er at studentene gjennom faglig fordypning skal tilegne seg:

 • Kunnskap om teoretiske og praktiske problemstillinger i spesialpedagogikk generelt og innen studiets områder for fordypning
 • Kunnskap om demokrati, medborgerskap og inkluderende anerkjennelse, i lokal så vel som i global sammenheng
 • Kunnskap om, og kompetanse for arbeid med avvik, individuelle og kulturelle forskjeller innenfor undervisning, veiledning og ledelse
 • Kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode

Mastergradsstudiet i spesialpedagogikk har et omfang på 120 poeng og tilbys med to fordypninger. Studiet har et styrt forløp der emnene bygger på hverandre og vanligvis må gjennomføres i den rekkefølge de framkommer i studieplanen.

Kandidatens læringsutbytte

Generell kompetanse

 • Å tilegne seg en teoribasis for forståelse av spesialpedagogikkens grunnlagsproblemer opp mot spesialpedagogisk praksis.

Kunnskaper

 • Studenten skal kunne forstå relasjonsforholdet mellom teorier om knyttet til avvik og funksjonshemminger og deres implikasjoner på den spesialpedagogiske praksisen.

Ferdigheter

 • Studenten skal gjennom flere skriftlige arbeider bli i stand til å presentere og drøfte spesialpedagogisk teori.
 • Gjennom valgt fordypning skal studenten ha et praktisk grunnlag for framtidig yrkesutøvelse innen spesialpedagogikk.

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang. Krav til opptak er at utdanningen inneholder minimum 80 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk.

Avlagt 3 år av allmennlærerutdanning/grunnskolelærerutdanning eller førskolelærerutdanning/barnehagelærerutdanning gir grunnlag for opptak. Barnevern, sosialt arbeid, vernepleie og bachelor i psykologi ved Høgskolen i Innlandet med tilleggsutdanning på minimum 30 sp. pedagogikk eller spesialpedagogikk gir også grunnlag for opptak.

Det faglige minstekravet er karakter C av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt. Beregningene skjer i henhold til bestemmelsene i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Ved oppstart må studentene legge fram gyldig politiattest. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Det vil bli lagt til rette for at studenter kan tilbys opphold ved utenlandske institusjoner ved valgemner og under arbeidet med mastergradsoppgaven. Slike opphold vil ha ulik varighet.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru Chile og Sør-Afrika. Aktuelle institusjoner avtales med emneansvarlig/veileder.

Hvorfor bør du dra på utveksling?

Gjennom utveksling får du muligheten til å øke utbyttet av utdanningen din; faglig, karrieremessig, sosialt og personlig. Å reise på utveksling kan også gjøre deg smartere, ifølge  Time Magazine.                 

Økt utbytte av utdanningen

Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen din ved at du opplever ulike tilnærminger til fagstoff og forskning som åpner for nye innfallsvinkler til, og ny og dypere forståelse av faget ditt.

I tillegg vil selve oppholdet ved partnerinstitusjonen i et annerledes akademisk miljø og med en annen type undervisning, kunne gjøre deg mer bevissthet på hvordan du studerer og hvordan du tilegner deg fagstoff.  

Språklig utvikling og kulturell kompetanse

Ved å bo i et annet land og studere på et annet språk, i et eller to semester, opparbeider du deg en språklig og kulturell kompetanse som går langt dypere enn det man kan tilegne seg som turist. Du kan benytte muligheten og reise til for eksempel engelsk-, fransk-, tysk- eller spanskspråklige land og forbedre den kunnskapen du allerede har.

Karrierefordeler

Flere undersøkelser konkluderer med det samme: det lønner seg å dra på utveksling.  Erasmus Impact Study, en omfattende europeisk undersøkelse, viser at utveksling har en positiv effekt på studentenes jobbmuligheter fordi de tilegner seg personlige egenskaper  - som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning - som gjør dem til attraktive arbeidstakere. Den samme undersøkelsen viser at studenter med internasjonal erfaring får mer ansvar av arbeidsgiver.

To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere vurderer utenlandsoppholdet deres som et pluss, viser en NIFU-rapport fra 2008. Den samme undersøkelsen viser at de som har et utvekslingsopphold som del av sin grad i Norge har et lønnsnivå som i snitt ligger fem prosent høyere enn de som tar hele graden sin i Norge.

Internasjonalt nettverk

Et utenlandsopphold kan gi deg en ny vennekrets og mange får venner for livet. I tillegg vil du kunne bruke dette nettverket i jobbsammenheng senere i livet.

Personlig utvikling

I løpet av et studieopphold i utlandet vil du bli bedre kjent med deg selv. Erasmus Impact Study peker i samme retning: studenter på utveksling utvikler positive egenskaper som toleranse, selvtillit, nysgjerrighet og evne til problemløsning.

Ta kontakt med en internasjonal koordinator ved ditt studiested for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Veien videre

Det er stort behov for spesialpedagogisk kompetanse i skoler, barnehager og ulike veilednings- og rådgivningstjenester på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Dette behovet har blitt sterkere aktualisert etter gjennomføring av store reformer på utdannings- og omsorgsområdet under 1990-tallet. Lokalmiljø og kommuner har fått et større ansvar for varierte tilbud for alle sine innbyggere.

Studiet skal forberede for arbeidsoppgaver der det er behov for bred spesialpedagogisk innsikt på et høyt nivå. Det skal bidra til at studentene tilegner seg innsikt i forhold på individnivå såvel som på samfunnsnivå, som har betydning for analyse, tilrettelegging og praksis i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet. Studentene skal utvikle handlingsberedskap som gjør dem i stand til å bidra i tilrettelegging av gode lærings- og oppvekstmiljø, som ivaretar menneskers faglige, personlige og sosiale lærings- og utviklingsprosesser. Studenter som tidligere har gjennomført utdanninger på mastergrads-nivå, kan søke om innpass og fritak for enkeltemner.

Gjennomført studium gir Mastergrad i spesialpedagogikk. Kompetansen kan blant annet nyttes for stillinger i pedagogisk-psykologisk tjeneste, annen rådgivnings-, veilednings- og konsulentvirksomhet, og undervisningsstillinger i utdanningssystemet.

Masterstudiet gir innsikt i vitenskapelig tenkning og metode og kan kvalifisere for videre forskerutdanning.