Language: NOR | ENG

Master i realfagenes didaktikk

 • Varighet: 2 år
 • Heltid , Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Er du en lærer som ønsker mer kompetanse i matematikk eller naturfag? Gjennom dette studiet får mer du mer kunnskap om hvordan barn og unge lærer, og studiet gir deg lektorkompetanse.

Om utdanningen

Masterstudiet er et tilbud til deg som ønsker en sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i matematikk eller naturfag. Gjennom studiet vil du få innsikt i valgt undervisningsfag, både som vitenskapsfag og skolefag. Du vil tilegne deg inngående kunnskap om undervisning og læring i faget og om hvordan de som lærere skal kunne arbeide med elevene for at læring skal skje.

Det er lagt opp til to forskjellige løp, ett for trinn 1-7 og ett for trinn 5-10, med masterfag enten i matematikk eller naturfag.

Målgruppen for studiet er lærere som er kvalifisert til undervisningsstilling i grunnskolen og som ønsker utdanning på masternivå i valgt undervisningsfag. Master i realfagenes didaktikk kvalifiserer for tilsetting som lektor i skolen og i andre stillinger i og utenfor skoleverket, som krevet høy kompetanse i matematikk- eller naturfagdidaktikk.

Praktisk informasjon

Studiet er lagt opp som et heltidsstudium over to år, men det er også mulig å ta studiet på deltid på inntil fire år.  Studiemodellen for deltid finner du her.

Samlingsbasert
Undervisningen er lagt opp med samlinger på studiested Hamar. For studenter som tar studiet på heltid vil det være fem samlinger à fire dager i semesteret. Deler av undervisningen går sammen med undervisningen for grunnskolelærerstudenter i deres 4. og 5. studieår. Deltidsstudenter følger ett fag pr semester og hver samling er på inntil to dager.

Samlingsuker for skoleåret 2021/2022 (gjelder nye studenter på 1. året):

 • Mandag - torsdag i uke 35
 • Mandag - onsdag i uke 38,42, 45 og 47
 • Mandag - onsdag i uke 2, 5, 11, 14 og 18

Deltid på 1. året følger deler av samlingene:

 • Onsdag - torsdag i uke 35
 • Tirsdag - onsdag i uke 38
 • Onsdag i uke 42
 • Tirsdag - onsdag i uke 45
 • Onsdag i uke 47
 • Onsdag i uke 2, 5, 11, 14 og 18

Studenter som er i løp på studiet finner info om samlingsdatoer og undervisning i Canvas og i timeplansystemet.

Jobbmuligheter

Studiet gir høyere grads kompetanse innenfor valgt undervisningsfag. Studiet kvalifiserer for tilsetting som lektor i skolen og i andre stillinger i og utenfor skoleverket, som krever høy kompetanse innenfor valgt fagområde.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført lærerutdanning som kvalifiserer for undervisning i skolen og 60 studiepoeng i undervisningsfaget studenten velger som masterfag.

Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall studenter innenfor hvert undervisningsfag for at faget skal tilbys som masterfag.

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid i valgt undervisningsfag
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har avansert kunnskap om fagspesifikke metodiske tilnærminger, arbeidsmåter og vurdering i realfagene
 • har inngående kunnskap om eget undervisningsfag som skolefag, den historiske utviklingen og nasjonale og internasjonale målinger av elevers kompetanse
 • har avansert kunnskap om ulike vitenskapelige perspektiver, begreper, metoder og standarder, samt spesialisert innsikt i vitenskapsteoretiske perspektiver innenfor realfagene
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetode, forskningsetiske verdier og etiske teorier

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende relevant forskning til å planlegge og reflektere over undervisning i faget
 • kan anvende digitale verktøy og vurdere deres relevans i undervisningsfaget
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning relatert til masterfaget og anvende denne kunnskapen til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre med metodiske, vitenskapsteoretiske og faglige problemstillinger i masterfaget
 • kan bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid for å gjennomføre et avgrensende forskningsprosjekt under veiledning
 • kan bruke relevant forskning til å planlegge og evaluere undervisning i masterfaget
 • kan analysere og kritisk drøfte etiske problemer, særlig knyttet til det digitale feltet, i lys av etiske teorier

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og reflektere over relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor fagområdet og i eget forskningsarbeid
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter og bidra til faglig utvikling innenfor eget undervisningsfag
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor eget fagområde og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner
 • kjenner og kan anvende gjeldende forskningsetiske normer på fagfeltet

Emner

Emnetabell

Obligatoriske emner

Studiepoeng År 1 År 2

Masterfag 1. studieår
Trinnrettet 1.-7.
Matematikk/Naturfag

Studiepoeng År 1 År 2

Masterfag 1. studieår
Trinnrettet 5.-10.
Matematikk/Naturfag

Studiepoeng År 1 År 2

Masterfag 2. studieår
Trinnrettet 1.-7.
Matematikk/Naturfag

Studiepoeng År 1 År 2

Masterfag 2. studieår
Trinnrettet 5.-10.
Matematikk/Naturfag

Studiepoeng År 1 År 2

Videre studiemuligheter

Studiet kvalifiserer for doktorgradsprogram i inn- og utland.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Mina Vesteng Grønlund.

- En master du vil få bruk for

Mina studerer master i realfagenes didaktikk på Hamar. – Jeg merker i jobbsøkingsprosessen nå at det er en fordel å ha master i realfag, sier hun.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema