Language: NOR | ENG

Master i realfagenes didaktikk

 • Varighet: 2 år
 • Heltid, Deltid, Samlingsbasert
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker kompetanse i matematikk og naturfag
 • Du får kunnskap om hvordan barn og unge lærer
 • Du kan oppnå lektorkompetanse på bakgrunn av tidligere grunnutdanning

Om utdanningen

Masterstudiet er et tilbud til deg som ønsker en sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i matematikk og naturfag. Master i realfagenes didaktikk kvalifiserer for stilling som lektor i skolen, forutsatt at graden er en del av en lærerutdanning, og til andre stillinger i og utenfor skoleverket som krever høy kompetanse innenfor realfagenes didaktikk. Du vil utvikle kunnskaper om hvordan barn og unge lærer matematikk og naturfag, og hvordan du som lærer kan jobbe og samarbeide med elever for at læring skal kunne skje.

Masterstudiet er bygd opp med forskjellige læringsløp for lærere som skal undervise på 1.-7. trinn og lærere som skal undervise på 5.-10. trinn. Innenfor hvert løp spesialiserer du deg enten i matematikk eller naturfag gjennom valg av problemstilling i masteroppgaven.

Er du lærerstudent kan du søke opptak til utdanningen etter å ha fullført de tre første årene av grunnskolelærerutdanningen. Masteren er også en videreutdanning for deg som allerede er lærer.

Studiet tas på to år som heltidsstudent eller fire år som deltidsstudent. Studiet er samlingsbasert og nettstøttet. Les mer og se samlingsdatoene i boksen Praktisk informasjon.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Portrettbilde av student Ingjerd Staurbakk som tar Master i realfagenes didaktikk ved HINN Hamar.

- Det har vært interessant og lærerikt

Ingjerd Ødegård Staurbakk startet på Master i realfagenes didaktikk etter at hun var ferdig på lærerskolen.

Praktisk informasjon

Undervisningen er samlingsbasert med seks obligatoriske samlinger som hver er over to dager på studiested Hamar hvert semester. Heltidsstudenter må være til stede to dager på hver samling. Deltidsstudentene har undervisning sammen med heltidsstudentene, men tar færre emner hvert semester, og deltar en dag på hver samling. Mellom samlingene må studentene arbeide med egenstudier, oppgaver og aktiviteter på digital læringsplattform.

Samlingsdatoer er:

Samlinger for Høsten 2019 er lagt til:

 • Torsdag 29. og fredag 30. august
 • Torsdag 19. og fredag 20. september
 • Torsdag 17. og fredag 18. oktober
 • Torsdag 31. oktober og fredag 1. november
 • Torsdag 14. og fredag 15. november
 • Torsdag 21. og fredag 22. november

Våren 2020

 • Torsdag 9. og fredag 10. januar
 • Torsdag 23. og fredag 24. januar
 • Torsdag 13. og fredag 14. februar
 • Torsdag 19. og fredag 20. mars
 • Torsdag 16. og fredag 17. april
 • Torsdag 7. og fredag 8. mai

Emner

EmnetabellSTUDIEMODELL FOR UNDERVISNING PÅ 1.-7. TRINN

Studiepoeng År 1 År 2STUDIEMODELL FOR UNDERVISNING PÅ 5.-10. TRINN

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 1. har avansert kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid i realfagenes didaktikk og spesialisert innsikt om forskning på begrepslæring, utforskende arbeidsmåter og læringsprogresjon i realfagene  
 2. har inngående kunnskap i utvalgte emner i matematikk og naturfag og spesialisert innsikt i undervisning for bærekraftig utvikling  
 3. har inngående kunnskap om elevers ulike forutsetninger for og holdninger til realfag
 4. har avansert kunnskap om fagspesifikke metodiske tilnærminger, arbeidsmåter og vurderinger i realfagene
 5. har avansert kunnskap om ulike vitenskapelige perspektiver, begreper, metoder og standarder, samt spesialisert innsikt i ulike vitenskapsteoretiske perspektiver i realfagenes didaktikk
 6. kan anvende ny kunnskap i et selvvalgt tema innenfor fagdidaktikk i matematikk eller naturfag
 7. har inngående kunnskap om realfagene som skolefag, herunder den historiske utviklingen og nasjonale og internasjonale målinger av elevers kompetanse i realfag

 

Ferdigheter

Kandidaten

 1. kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder relatert til realfagenes didaktikk og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 2. kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre med metodiske, vitenskapsteoretiske og faglige problemstillinger i realfagenes didaktikk
 3. behersker metoder for å formulere og analysere matematiske og naturvitenskapelige problemstillinger
 4. kan selvstendig bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor realfagenes didaktikk
 5. kan gjennomføre et selvstendig matematikk- eller naturfagdidaktisk forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 6. kan bruke relevant forskning til å planlegge og evaluere undervisning i realfagene
 7. kan anvende digitale verktøy og vurdere hvilke som er relevante i undervisning i realfagene
 8. kan reflektere over etiske problemstillinger i realfagene og tilrettelegge for kritisk refleksjon og argumentasjon i undervisningen

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 1. kan analysere og reflektere over relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger i utvalgte emner i naturfag og i eget forskningsarbeid
 2. kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter og bidra til faglig utvikling og delta i forskningsprosjekter innenfor realfagenes didaktikk
 3. kan formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor matematikk- eller naturfagdidaktikk og behersker fagområdets uttrykksformer
 4. kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor realfagenes didaktikk

Opptakskrav

Opptakskravet er Bachelorgrad, Cand.Mag.-grad eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang, samt fullført praktisk pedagogisk utdanning (PPU). Fullført minimum 3-årig lærerutdanning gir grunnlag for opptak. 

Søkere må i tillegg dekke fagkrav i matematikk og naturfag.

Søkere med minimum 60 studiepoeng i matematikk og minimum 30 studiepoeng naturfag følger studiemodellen for 1.-7. trinn. Søkere med minimum 60 studiepoeng matematikk og minimum 60 studiepoeng naturfag følger studiemodellen for 5.-10. trinn. 

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangert, jamfør utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det kan gis tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

Studenter i grunnskolelærerutdanning kan begynne på masterstudiet i sitt fjerde studieår, forutsatt at de oppfyller de særskilte opptakskravene.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Studenter på Master i realfagenes didaktikk kan ta ett semester som utvekslingsstudent i tredje semester. Høgskolen har en rekke utvekslings- og samarbeidsavtaler med utenlandske universiteter og høgskoler som kan brukes til dette formålet. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested for nærmere informasjon, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Veien videre

Studiet kvalifiserer for doktorgradsprogram i inn- og utland.