Language: NOR | ENG

Master i realfagenes didaktikk

 • Varighet: 2 år
 • Heltid , Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du er lærer og ønsker mer kompetanse i matematikk eller naturfag
 • Du vil ha mer kunnskap om hvordan barn og unge lærer
 • Du vil ta en mastergrad for å få lektorkompetanse

Om utdanningen

Masterstudiet er et tilbud til deg som ønsker en sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i matematikk eller naturfag. Gjennom studiet får studenten innsikt i valgt undervisningsfag, både som vitenskapsfag og skolefag. Studenten tilegner seg inngående kunnskap om undervisning og læring i faget og om hvordan de som lærere skal kunne arbeide med elevene for at læring skal skje.

Det er lagt opp til to forskjellige løp, ett for trinn 1-7 og ett for trinn 5-10, med masterfag enten i matematikk eller naturfag.

Målgruppen for studiet er lærere som er kvalifisert til undervisningsstilling i grunnskolen og som ønsker utdanning på masternivå i valgt undervisningsfag. Master i realfagenes didaktikk kvalifiserer for tilsetting som lektor i skolen og i andre stillinger i og utenfor skoleverket, som krevet høy kompetanse i matematikk- eller naturfagdidaktikk.

Studiet er lagt opp som et heltidsstudium over to år, men det er også mulig å ta studiet på deltid på inntil fire år. Studiemodellen for deltid finner du her.

Undervisningen er lagt opp med samlinger på studiested Hamar.For studenter som tar studiet på heltid vil det være inntil fem samlinger à tre dager i semesteret. Deler av undervisningen går sammen med undervisningen for grunnskolelærerstudenter i deres 4. og 5. studieår.

Informasjon til søkere

Studiestart for Master i realfagenes didaktikk er mandag 31. august på studiested Hamar.

Studiestart HamarStudiested
Portrettbilde av student Ingjerd Staurbakk som tar Master i realfagenes didaktikk ved HINN Hamar.

- Det har vært interessant og lærerikt

Ingjerd Ødegård Staurbakk startet på Master i realfagenes didaktikk etter at hun var ferdig på lærerskolen.

Praktisk informasjon

Studiet er lagt opp som et heltidsstudium over to år, men det er også mulig å ta studiet på deltid på inntil fire år.

Undervisningen er lagt opp med samlinger på studiested Hamar. For studenter som tar studiet på heltid vil det være fem samlinger à tre dager i semesteret. Deler av undervisningen går sammen med undervisningen for grunnskolelærerstudenter i deres 4. og 5. studieår. Deltidsstudenter følger et fag pr semester og har kortere samlinger.

Høsten 2020 er samlingene lagt til mandager, tirsdager og onsdager i ukene 36, 39, 42, 45 og 48

Deltidsstudentene følger høsten 2020 undervisning på onsdager. 

Emner

Emnetabell

Obligatoriske emner

Studiepoeng År 1 År 2

Masterfag 1. studieår
Trinnrettet 1.-7.
Matematikk/Naturfag

Studiepoeng År 1 År 2

Masterfag 1. studieår
Trinnrettet 5.-10.
Matematikk/Naturfag

Studiepoeng År 1 År 2

Masterfag 2. studieår
Trinnrettet 1.-7.
Matematikk/Naturfag

Studiepoeng År 1 År 2

Masterfag 2. studieår
Trinnrettet 5.-10.
Matematikk/Naturfag

Studiepoeng År 1 År 2

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid i valgt undervisningsfag
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har avansert kunnskap om fagspesifikke metodiske tilnærminger, arbeidsmåter og vurdering i realfagene
 • har inngående kunnskap om eget undervisningsfag som skolefag, den historiske utviklingen og nasjonale og internasjonale målinger av elevers kompetanse
 • har avansert kunnskap om ulike vitenskapelige perspektiver, begreper, metoder og standarder, samt spesialisert innsikt i vitenskapsteoretiske perspektiver innenfor realfagene
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetode, forskningsetiske verdier og etiske teorier

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende relevant forskning til å planlegge og reflektere over undervisning i faget
 • kan anvende digitale verktøy og vurdere deres relevans i undervisningsfaget
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning relatert til masterfaget og anvende denne kunnskapen til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre med metodiske, vitenskapsteoretiske og faglige problemstillinger i masterfaget
 • kan bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid for å gjennomføre et avgrensende forskningsprosjekt under veiledning
 • kan bruke relevant forskning til å planlegge og evaluere undervisning i masterfaget
 • kan analysere og kritisk drøfte etiske problemer, særlig knyttet til det digitale feltet, i lys av etiske teorier

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og reflektere over relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor fagområdet og i eget forskningsarbeid
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter og bidra til faglig utvikling innenfor eget undervisningsfag
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor eget fagområde og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner
 • kjenner og kan anvende gjeldende forskningsetiske normer på fagfeltet

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført lærerutdanning som kvalifiserer for undervisning i skolen og 60 studiepoeng i undervisningsfaget studenten velger som masterfag.

Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall studenter innenfor hvert undervisningsfag for at faget skal tilbys som masterfag.

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Studenter på Master i realfagenes didaktikk kan ta ett semester som utvekslingsstudent i tredje semester. Høgskolen har en rekke utvekslings- og samarbeidsavtaler med utenlandske universiteter og høgskoler som kan brukes til dette formålet. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested for nærmere informasjon, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Veien videre

Studiet gir høyere grads kompetanse innenfor valgt undervisningsfag. Studiet kvalifiserer for tilsetting som lektor i skolen og i andre stillinger i og utenfor skoleverket, som krever høy kompetanse innenfor valgt fagområde. Studiet kvalifiserer for doktorgradsprogram i inn- og utland.