Language: NOR | ENG

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet hever deltakernes kunnskap om lesing og skriving, og gir økt innsikt i hvordan lese- og skriveferdigheter påvirker elevenes læring i alle fag. Hovedmålgruppen er lærere som ikke har norsk i fagkretsen, men som underviser i fag der lesing og skriving er viktig for tilegnelsen av fagstoff.  Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen, og emnet har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

NB! Dette studiet dekker ikke kompetansekravet til 30 studiepoeng i norsk.

 

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om barn og unges lese- og skriveutvikling
 • har kunnskap om hvordan barn og unge kan utvikle gode språklige ferdigheter i skolens ulike fag
 • har kunnskap om ulike tekstnormer i ulike fag
 • har kunnskap om utfordringer for elever med lese- og skrivevansker og elever med norsk som andrespråk

Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan vurdere styrker og svakheter ved ulike typer læremidler som brukes i de ulike fagene
 • kan organisere lese- og skriveaktiviteter i sine fag for alle elever, også de som har særlig behov for tilrettelegging
 • kan bruke vurdering for å fremme læring i fagene

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har god kompetanse som lese- og skrivelærer i ulike fag
 • kan vurdere ulike modeller for organisering av lese- og skriveaktiviteter i ulike fag 

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 5. til 10. trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med norskundervisning på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 5. til 10. trinn.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper