Language: NOR | ENG

Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Søknadsperiode Ledige studieplasser

Om utdanningen

Ifølge UNESCOs tall regner man med at det finnes cirka 900 millioner mennesker over 12 år i verden som ikke kan lese eller skrive eller som leser og skriver dårlig.  Norsk skole har de siste 50 årene fått mange elever/deltakere som har liten skolegang og manglende lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet. Det er en utfordrende oppgave for skolen og lærerne å møte denne målgruppen med en tilpasset undervisning. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor dette fagområdet.

 

 

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 8052 under "Betaling- og oppdragsstudier" --> "Betaling og oppdrag: Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk høst 2020". . Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Stipendordninger

Kompetanse for kvalitet

Det er mulig å søke dette studiet som en del av kompetansehevingsprogrammet Kompetanse for kvalitet. Studiet står ikke i studiekatalogen som utgis fra Utdanningsdirektoratet, men lærere står fritt til å søke på andre fag/områder. Kriteriet er da at man må skaffe seg studieplass selv og ha godkjenning fra skoleeier. Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Det må også sendes en søknad til høgskolen. Les mer om ordningen her

 

Kompetanse Norge

Lærere som underviser i norsk etter introduksjonsloven kan søke stipend for å gjennomføre denne videreutdanningen. Denne stipendordningen forvaltes av Kompetanse Norge Du søker selv om opptak til studiet ved høgskolen uavhengig av stipendsøknad. Les mer om ordningen her

Praktisk informasjon

Undervisningsopplegg høst 2020:

Ukedager: Mandag/tirsdag

Samlinger høst 2020:
14.-15. september - digital undervisning
26.-27. oktober - digital undervisning

Undervisningsopplegget for vårsemesteret 2021 avklares i løpet av høsten.

Samlinger vår 2021:
25.-26. januar
22.-23. mars

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om andrespråkslæring
 • har kunnskap om litterasitet (literacy) og alfabetiseringspraksis i et globalt, lokalt og individuelt perspektiv
 • har kunnskap om voksne uten skolegang som nå skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på skolen (schooling)
 • har kunnskap om lese- og skriveteorier og lese- og skrivemetoder og utfordringene i lese- og skriveutviklingen når norsk er andrespråket
 • kjenner til ulike alfabet og ortografiske mønstre
 • har kunnskap om tanke- og kunnskapsutvikling på to språk
 • har kunnskap om å bruke flere språk i undervisningen (translanguaging)
 • har kunnskap om numeracy
 • har kunnskap om vurdering av lese-, skrive- og språkferdigheter
 • kjenner til egnete læringsressurser for unge og voksne minoritetsspråklige
 • har kunnskap om lese- og skriveopplæring (initial literacy) på digitale medier
 • har kunnskap om relevante læreplaner og rettigheter
 • har kunnskap om språktypologi og det norske språksystemet
 • har kunnskap om etiske perspektiver knyttet til undervisning av unge og voksne minoritetsspråklige

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan tolke og forstå læreplanenes innhold og målsettinger
 • kan orientere seg om deltakernes lese- og skriveerfaringer og behovene de har nå
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i muntlig norsk uten at skrift er et sentralt redskap
 • kan planlegge og gjennomføre tilpasset undervisning i lesing og skriving for unge og voksne minoritetsspråklige uten skolegang
 • kan legge til rette for morsmålsaktiviserende (morsmålsstøttet) læring
 • kan bruke adekvate læringsressurser, både digitale og analoge, med et kritisk blikk
 • kan vurdere læringsutbytte og arbeidsmåter sammen med deltakerne
 • kan vurdere tester og kartleggingsverktøy
 • kan vurdere lese- og skrive- og språkferdigheter og gi deltakerne konstruktive tilbakemeldinger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan arbeide selvstendig og reflektert for å stimulere unge og voksne med liten skolebakgrunn til skriftlig og muntlig språkbruk
 • kan begrunne egne didaktiske valg ut fra erfaringer og kunnskaper
 • kan møte voksne deltakere med respekt, interesse og kunnskaper om deres bakgrunn
 • kan gjennomføre undervisning og vurdering som styrker elevenes/deltakernes mestringsfølelse, selvtillit og identitet
 • har forståelse for likheter og forskjeller i kulturelle uttrykk og handlinger
 • har forståelse for ulike måter å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning med norsk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i norsk skole.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangerte, jamfør utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet bidrar til å øke læreres kompetanse om lese- og skriveopplæring på andrespråket for elever /deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Det egner seg for lærere som arbeider med minoritetsspråklige elever/deltakere på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, grunnskolen for voksne og voksenopplæringen. Studiet kan inngå som en del av kunnskapsdepartementets krav om 60 stp. norsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper