Language: NOR | ENG

Lese- og skriveopplæring for unge og voksne minoritetsspråklige

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Søknadsperiode Søknadsperiode:
 • Studiet styrker lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor fagområdet - elever med manglende lese- og skriveerfaring
 • Studiet egner seg for lærere som underviser minoritetsspråklige unge og voksne med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet

Om utdanningen

Ifølge UNESCOs tall regner man med at det finnes cirka 900 millioner mennesker over 12 år i verden som ikke kan lese eller skrive eller som leser og skriver dårlig.  Norsk skole har de siste 50 årene fått mange elever/deltakere som har liten skolegang og manglende lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet. Det er en utfordrende oppgave for skolen og lærerne å møte denne målgruppen med en tilpasset undervisning. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse innenfor dette fagområdet.

 

 

Stipendordninger

Kompetanse for kvalitet

Det er mulig å søke dette studiet som en del av kompetansehevingsprogrammet Kompetanse for kvalitet. Studiet står ikke i studiekatalogen som utgis fra Utdanningsdirektoratet, men lærere står fritt til å søke på andre fag/områder. Kriteriet er da at man må skaffe seg studieplass selv og ha godkjenning fra skoleeier. Søknadsfrist til Utdanningsdirektoratet er 1. mars. Det må også sendes en søknad til høgskolen. Les mer om ordningen her

 

Kompetanse Norge

Lærere som underviser i norsk etter introduksjonsloven kan søke stipend for å gjennomføre denne videreutdanningen. Denne stipendordningen forvaltes av Kompetanse Norge Du søker selv om opptak til studiet ved høgskolen uavhengig av stipendsøknad. Les mer om ordningen her

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning med norsk i fagkretsen som gir undervisningskompetanse i norsk skole.

Ved oversøkning til studiet blir søkerne rangerte, jamfør utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført studium skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om språktypologi og det norske språksystemet
 • har kunnskap om andrespråkslæring
 • har kunnskap om litterasitet (literacy) og alfabetiseringspraksis i et globalt, lokalt og individuelt perspektiv
 • har kunnskap om voksne uten skolegang som nå skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på skolen
 • har kunnskap om lese- og skriveteorier og lese- og skrivemetoder og utfordringene i lese- og skriveutviklingen når norsk er andrespråket
 • har kjennskap til ulike alfabet og ortografiske mønstre
 • har kunnskap om tanke- og kunnskapsutvikling på flere språk
 • har kunnskap om å bruke flere språk i undervisningen
 • har kunnskap om numerasitet
 • har kunnskap om vurdering av lese-, skrive- og språkferdigheter
 • har kjennskap til egnete læringsressurser for målgruppa
 • har kunnskap om relevante læreplaner og styringsdokumenter
 • har kunnskap om etiske perspektiver knyttet til undervisning av unge og voksne minoritetsspråklige

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kartlegge deltakernes lese- og skrivekompetanse og behovene de har
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i muntlig norsk uten at skrift er et sentralt redskap
 • kan planlegge og gjennomføre tilpasset undervisning i lesing og skriving for unge og voksne minoritetsspråklige uten skolegang
 • kan legge til rette for flerspråklige praksiser i klasserommet
 • kan bruke adekvate læringsressurser, både digitale og analoge, med et kritisk blikk
 • kan vurdere læringsutbytte og arbeidsmåter sammen med deltakerne
 • kan vurdere tester og kartleggingsverktøy
 • kan vurdere lese-,skrive- og språkferdigheter og gi deltakerne konstruktive tilbakemeldinger

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan arbeide for å stimulere unge og voksne med liten skolebakgrunn til skriftlig og muntlig språkbruk
 • kan begrunne egne didaktiske valg ut fra erfaringer og kunnskaper
 • kan møte voksne deltakere med respekt, interesse og kunnskaper om deres bakgrunn
 • kan gjennomføre undervisning og vurdering som styrker deltakernes mestringsfølelse, selvtillit og identitet
 • har forståelse for likheter og forskjeller i kulturelle uttrykk og handlinger
 • har forståelse for ulike måter å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på

Videre studiemuligheter

Studiet bidrar til å øke læreres kompetanse om lese- og skriveopplæring på andrespråket for elever /deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Det egner seg for lærere som arbeider med minoritetsspråklige elever/deltakere på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn, grunnskolen for voksne og voksenopplæringen. Studiet kan inngå som en del av kunnskapsdepartementets krav om 60 stp. norsk. Fullført studium vil kunne dekke de nye kompetansekravene for undervisning i norsk som andrespråk.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?