Language: NOR | ENG

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist: Udir 1. mars

Om utdanningen

Studiet Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen er en profesjonsrettet videreutdanning på masternivå på 30 studiepoeng som retter seg mot barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere i barnehagen som ønsker å videreutvikle sin lederkompetanse med fokus på læringsmiljø.

Læringsmiljøet i barnehagen kan defineres som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel.

Faglig innhold i studiet er knyttet opp mot tre hovedtema;

 1. Organisasjonsutvikling
 2. Pedagogisk ledelse
 3. Relasjoner 

Her belyses barnehagens plass i samfunnet, det gitte samfunnsmandatet og det å være leder i barnehageorganisasjonen. Videre vektlegges ledelse av utviklingsarbeid og endringsprosesser i barnehagen, både fra et teoretisk perspektiv og gjennom et obligatorisk arbeid knyttet til pedagogisk praksis i barnehagen der studenten har sitt daglige virke. Relasjonens betydning i arbeidet med å etablere og utvikle barnehagen som arena for barns danning blir inngående behandlet, herunder også samarbeidet mellom barnehage og hjem. Det vil bli lagt vekt på hvordan utvikle gode strategier for analyse og vurdering av det pedagogiske miljøet, videre hvordan bygge et godt og inkluderende miljø for barns utvikling og læring. Mangfoldsperspektivet vil være gjennomgående. Undervisningen tar utgangspunkt i forskning og faglitteratur av nyere dato.

Praktisk informasjon

Det legges vekt på varierte læringsmetoder, både på samlingene på Lillehammer og mellom samlinger. Teori knyttes tett til praksis, og studentene gjennomfører utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

Studiet er organisert som et deltidsstudium over ett år à to semester.

Samlingsdatoer studieåret 2020/21

Samlinger høst 2020

Samling 1: 24. - 25.august 2020 - undervisning på studiested Lillehammer

Samling 2: 8. - 9.oktober 2020 - undervisning på studiested Lillehammer

Samling 3: 23. - 24.november 2020 - undervisning på studiested Lillehammer

 

Samlinger vår 2021

Samling 4: 4.- 5.januar 2021 - undervisning på studiested Lillehammer

Samling 5: 18. - 19.februar 2021 - undervisning på studiested Lillehammer

Samling 6: 22.- 23.mars 2021 - undervisning på studiested Lillehammer

Første samlingsdag klokka 10.15 - 16.15

Andre samlingsdag klokka 09.15 - 15.15

Timeplan finner du her

Vi tar forbehold om endringer, jf. de til enhver tid gjeldende nasjonale føringene i forbindelse med COVID-19-pandemien. 

Emner

Emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Studenten skal etter endt studium ha tilegnet og utviklet

 • Kunnskaper
  • om barnehagevirksomhetens rolle og betydning i samfunnet, herunder krav til barnehagevirksomheten og leders særlige ansvar
  • om rammeplanteori
  • om ledelse av lærings-, utviklings- og endringsarbeid i den pedagogiske virksomheten, herunder observasjon, vurdering og analyse, veiledning, teamledelse og profesjonsetikk
  • om faktorer av betydning for barns utvikling og et godt læringsmiljø, herunder kunnskap om nyere utviklingspsykologi, voksenrollens betydning, jevnaldringsrelasjonens betydning og prinsippene om tilpasset tilbud og inkludering
  • om betydning av og ansvar for samarbeid barnehage -hjem

 

 • Ferdigheter
  • i å tolke og vurdere grunnlagsdokumenter for barnehagevirksomheten, herunder å kunne forholde seg til ulike tolkninger av barnehagens samfunnsmandat
  • i å implementere en rammeplanens føringer
  • i å observere barns utvikling, læring og samspill i den pedagogiske virksomheten, og legge til rette for et inkluderende og utviklingsfremmende læringsmiljø
  • i å analysere og vurdere behovet for endrings- og utviklingsarbeid i egen virksomhet
  • i å initiere, legitimere, etablere, følge opp og gjennomføre et endrings- og utviklingsarbeid, herunder bruk av pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for veiledning i personalgruppa
  • i å etablere og vedlikeholde et godt samarbeid mellom barnehage og hjem

 

 • Generell kompetanse
  • til å forvalte barnehagens samfunnsmandat
  • til å organisere et pedagogisk miljø som ivaretar alle barns behov for og rett til omsorg, lek, læring og danning
  • til personalfaglig ledelse, herunder kompetanse til å lede et systematisk utviklings- og endringsarbeid
  • til å samarbeide med foresatte 

Opptakskrav

For å søke på studiet må du søke via Udir.no Søkeportalen åpner 1. februar og søknadsfristen er 1. mars

Søknaden vil bli sendt til Barnehageeiere som går inn og godkjenner søknader innen 15. mars

Utdanningsdirektoratet behandler søknadene innen 30. april, da sendes søknadene til UH

Høgskolen sender informasjon til hver enkelt søker om hvordan de skal registrere seg på studiet. (dokumentasjon på opptakskrav må sendes inn.)

Studenter tas opp på grunnlag av utdanning som barnehagelærerutdanning eller tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for ansatte med en annen treårig pedagogisk utdanning som kvalifiserer for arbeid i barnehage. Søkere må også ha arbeid i barnehage gjennom studietiden.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Det er en profesjonsrettet videreutdanning på 30 studiepoeng, som retter seg mot barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere i barnehagen som ønsker å videreutvikle sin lederkompetanse med fokus på læringsmiljø.