Language: NOR | ENG

Karriereveiledning

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

God karriereveiledning har stor betydning for den enkelte, men også for næringsliv og lokalsamfunn. Denne yrkesrelaterte utdanningen passer for deg som vil jobbe profesjonelt med veiledning.

Om utdanningen

Studiet er et tiltak for å styrke og profesjonalisere karriereveiledningen som tilbys på tvers av sektorene i et livslangt perspektiv. Studiet tar utgangspunkt i tre hovedtemaer:

 • Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring
 • Å veilede – prosesser og arbeidsmåter
 • Karriereveiledning i et organisasjons- og nettverksperspektiv

Videreutdanning i karriereveiledning retter oppmerksomheten mot behovet for helhetlig karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Studiet legger til grunn at karriereveiledning angår alle elever i grunnopplæringen og mange personer, i ulike livssituasjoner, i den voksne delen av befolkningen.

God karriereveiledning har betydning for næringsliv og lokalsamfunn ved å fremme rekruttering og bosetting. Særlige utfordringer på veiledningssiden gjelder voksne i omstilling, sykmeldte med behov for re-orientering i arbeidslivet, unge voksne uten fullført videregående opplæring og minoritetsspråklige.

Utdanningen bidrar til å se og forstå hvordan tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører innenfor karriereveiledningstjenester, arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner i fellesskap kan nå utdanningspolitiske og arbeidsmarkedspolitiske mål.

Denne videreutdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at studentenes erfaringer i å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er et utgangspunkt for læreprosesser. Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for på den måten å videreutvikle sin personlige kompetanse.

Praktisk informasjon

Etter lang tid med ulike tiltak og tilpasninger i gjennomføring av studier på grunn av smittevern, har vi gjort oss flere erfaringer. Mange av disse endringene håper vi å slippe i framtida, men noen endringer har vi hatt så gode erfaringer med at vi tar de med oss videre. Derfor vil det sannsynligvis blir noen justeringer på programmet fram mot oppstart høsten 2021. For eksempel kan man forvente at samlingene kan bli noe kortere, samtidig som det følger digitale oppgaver før og etter samlingene.

Hovedtrekkene i oversikten under, ligger likevel til grunn for planleggingen av detaljene i gjennomføringen av KARRI for 2021/22.

Samlinger 2021/2022:

 

Samling Dato Tid Sted
1 1. - 3. september Varierer mellom 9:00 og 17:00, se tidspunkter under  
2 17. - 19. november Varierer mellom 9:00 og 17:00, se tidspunkter under  
3 9. – 11. februar Varierer mellom 9:00 og 17:00, se tidspunkter under  
4 20. – 22. april Varierer mellom 9:00 og 17:00, se tidspunkter under  

 

Tidspunkter for samlingene varierer avhengig av dag i hver samling:

 

Dag 1 i hver samling:  kl 10.30 - 17.00
Dag 2 i hver samling:  kl 9.00- 17.00
Dag 3 i hver samling:   kl 9.00 - 14.00

 

Innlevering hjemmeeksamen: 27.mai 2022.

Jobbmuligheter

Studiet tar først og fremst sikte på å profesjonalisere veiledere som allerede er i en veilederjobb eller er tiltenkt flere eller mer spissede veiledningsoppgaver i sin organisasjon.

Opptakskrav

Opptakskravet er minimum en bachelorgrad eller annen tilsvarende utdanning og minst ett års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller relasjonsarbeid. 

Studiet tar først og fremst sikte på å profesjonalisere yrkerutøvere som allerede har veilederfunksjoner. Studiet er lagt opp slik at studentene i stor grad bruker arbeidsplassen som læringsarena i sine arbeidskrav. Dette betyr at studiet er vanskelig gjennomførbart for studenter som ikke har en arbeidsplass (eller kan få tilgang til en) hvor det drives veiledningsarbeid.

Ved eventuell rangering av søkere skjer det i samsvar med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Studiet er utviklet som en halvårsenhet på 30 studiepoeng, som bygger på 3-årig høgskoleutdanning eller tilsvarende. Det gjennomføres som deltidsstudium over et år med fire studiesamlinger samt mellomperioder med arbeid individuelt. Videre er det tilrettelagt et nettbasert læringsmiljø som fungerer som informasjons- og formidlingsbase, samtidig som det vil supplere de fysiske møtene på samlinger som kommunikasjonsforum. Studiet startet opp i 2004 og har vært under kontinuerlig evaluering og revidering.

Studiet er organisert i tre temaer:

 • Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring
 • Å veilede – prosesser og arbeidsmåter
 • Karriereveiledning i et organisasjons- og nettverksperspektiv

Overordnet læringsutbyttebeskrivelse

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • karriereveiledningens utvikling på individ- og samfunnsnivå
 • ulike fagretninger og tradisjoner innen karriereveiledning
Ferdigheter

Studenten har:

 • innsikt i hvordan livslang læring har betydning for utforming av karriereveiledning i ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger 
 • evne til å tilpasse arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn
Generell kompetanse

Studenten kan:

 • anvende kunnskap og ferdigheter til nytenkning i utviklingen av karriereveiledningstjenester på egen arbeidsplass.
 • evne å se sin rolle som karriereveileder i en kulturell sammenheng og delta i et tverrfaglig samarbeid rundt karriereveiledning som en samfunnsmessig virksomhet

Faglig innhold

Tema: Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring

I temaet arbeider studentene med å identifisere ulike karriereteoretiske retninger, og retter et kritisk blikk på hvordan de ulike teoriene kan nyttiggjøres i profesjonell karriereveiledning. Temaet retter oppmerksomhet mot et livslangt perspektiv på karriereutvikling og betoner betydningen av menneskets mange livsroller og de sammenhenger karrierevalgene tas innenfor. Studentene bevisstgjør seg sin rolle som karriereveiledere og tilegner seg innsikt i etiske dimensjoner og verdier i veiledning.

Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om og innsikt i karrierevalgteorier, og kan relatere denne kunnskapen til ulike overgangsfaser i en persons livslange karriereutviklingsprosess
 • har kunnskap om og innsikt i hvordan livslang læring og livslang veiledning påvirker utforming av karriereveiledning i vår samtid
Ferdigheter

Studenten:

 • kan på selvstendig grunnlag vurdere aktuelle karriereteoretiske perspektiver i utviklingen av karriereveiledningsaktiviteter i eget praksisfelt
 Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i og evne til selvrefleksjon over eget karriereteoretisk ståsted

   

Tema :Å veilede – prosesser og arbeidsmåter

I temaet utvikler studentene sin innsikt i veiledningsprosessen. Det innebærer å videreutvikle evner til å planlegge, begrunne, gjennomføre, evaluere og utvikle veiledning av den/de andre i karrierevalg. Temaet har som mål å utvide studentenes handlingsrepertoar og deres fleksibilitet i møtet med veiledningssøkere. Dette i den hensikt å kunne velge arbeidsmåter som hjelper den andre til å utforske, utrykke og utvikle sine interesser og selvinnsikt i forhold til valg av utdanningsveier og yrker.

Læringsutbytte
Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om og innsikt i hvordan veileders kommunikasjon og samhandling skaper betingelser for den andres endrings- og handlingskompetanse
 • har kunnskap om relasjonskompetanser som etablerer, fremmer og vedlikeholder samarbeidet mellom veileder og den andre
 • har oversikt over og innsikt i tilpasning av metoder og arbeidsmåter til ulike sekvenser i veiledningsprosessen
Ferdigheter

Studenten

 • er i stand til å sette rammer for, etablere relasjoner og lede veiledningsprosessene på en måte som fremmer den andre sin evne til å gjøre karrierevalg
 • har evne til å tilpasse og kritisk vurdere arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn
 • har utviklet et personlig forhold til valg og begrunnelse av arbeidsmåter i karriereveiledning
Generelle kompetanser

Studenten

 • har evne til systematisk å forbedre sin praksis gjennom å reflektere over sine erfaringer i lys av teoretisk kunnskap
 • er i stand til å kommunisere og samhandle i samsvar med yrkesetiske normer og verdier
 • har evne til å styre og lede forandringsprosesser i relasjoner til personer

   

Tema : Karriereveiledning i et organisasjons- og nettverksperspektiv

Temaet tar utgangspunkt i behovet for en helhetlig, tverrfaglig og samordnet karriereveiledning. Målet er å bidra med kunnskap og forståelse om hvordan vi kan arbeide for å integrere karriereveiledning i hele organisasjonen. Likeledes å formidle og utvikle kunnskap om forutsetninger for å utvikle forpliktende samarbeid mellom sentrale aktører på feltet. Temaet gir studentene kunnskap om relevant organisasjonsteori og endringsarbeid. Et mål er at studentene ser hvordan de som karriereveiledere kan virke som pådrivere og koordinatorer i endringsprosesser i sine organisasjoner. Temaet tar opp utvikling og reformer i utdannings- og arbeidsliv, aktuell lovgivning som omhandler yrkes- og utdanningsvalg, samt muligheter og begrensninger bruk av teknologi og testverktøy i karriereveiledning.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om tverrfaglig samarbeidskompetanse som middel til å fremme personers karriereutvikling
 • har kunnskap om organisasjonsteori og teori om lærende organisasjoner som analyser samarbeid og samhandling i og mellom organisasjoner
 • har kunnskap om teknologi og testverktøy i karriereveiledning
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teorier og modeller til kritisk refleksjon over situasjoner og problemstillinger i koordineringen av karriereveiledningen i egen organisasjon og region
 • har strategier og arbeidsmåter for å ta initiativ til og utvikle et samarbeid mellom personer, grupper og organisasjoner på måter som fremmer kvaliteten på karriereveiledningen i en organisasjon og/eller region
Generelle kompetanser

Studenten:

 • har evne å se sin rolle som karriereveileder i en systemisk og kulturell sammenheng
 • kan delta i utviklingen av karriereveiledning som en samfunnsmessig virksomhet
 • kan analysere og kritisk vurdere karriereteorienes betydning for individers, gruppers og organisasjoners ulike behov

Emner

Emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Hva koster det?

Utgifter til reise/opphold på samlinger og pensumslitteratur i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap