Language: NOR | ENG

Karriereveiledning

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du vil være med på å styrke og profesjonalisere karriereveiledning
 • Du vil ta en erfaringsbasert og yrkesrelatert utdanning
 • Kan kombineres med jobb

Om utdanningen

Studiet er et tiltak for å styrke og profesjonalisere den karriereveiledning som tilbys på tvers av sektorene i et livslangt perspektiv. Studiet tar utgangspunkt i tre hovedtemaer:

 • Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring
 • Å veilede – prosesser og arbeidsmåter
 • Karriereveiledning i et organisasjons- og nettverksperspektiv

Videreutdanning i karriereveiledning setter fokus på behovet for helhetlig karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Studiet legger til grunn at karriereveiledning angår alle elever i grunnopplæringen og mange personer, i ulike livssituasjoner, i den voksne delen av befolkningen. God karriereveiledning har betydning for næringsliv og lokalsamfunn ved å fremme rekruttering og bosetting. Særlige utfordringer på veiledningssiden gjelder voksne i omstilling, sykmeldte med behov for re-orientering i arbeidslivet, unge voksne uten fullført videregående opplæring og minoritetsspråklige. Utdanningen bidrar til å se og forstå hvordan tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører innenfor karriereveiledningstjenester, arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner i fellesskap kan nå utdanningspolitiske og arbeidsmarkedspolitiske mål.

Utdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at studentenes erfaringer i å utøve, forvalte og/eller å utforme karriereveiledning er et utgangspunkt for læreprosesser. Gjennom læreprosessene videreutvikler studentene sin forståelse av karriereveiledning ved å tilegne seg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap. Utdanningen utfordrer studentene til å prøve ut sin forståelse i praksis for på den måten å videreutvikle sin personlige kompetanse.

Praktisk informasjon

Studiesamlinger studieåret 2020/2021

 • samling: 2. – 4. september
 • samling: 18. – 20. november
 • samling: 10. – 12. februar
 • samling: 21. – 23. april

Tidsrammer skoleåret 2020/2021: 

 • Dag 1 i hver samling: 10.30 - 17.00
 • Dag 2 i hver samling: 9.00- 17.00
 • Dag 3 i hver samling: 9.00 - 14.00
 • Innlevering hjemmeeksamen: 25.mai 2021

 

Emner

Emnebeskrivelse

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

Studiet er utviklet som en halvårsenhet på 30 studiepoeng, som bygger på 3-årig høgskoleutdanning eller tilsvarende. Det gjennomføres som deltidsstudium over et år med fire studiesamlinger samt mellomperioder med arbeid individuelt. Videre er det tilrettelagt et nettbasert læringsmiljø som fungerer som informasjons- og formidlingsbase, samtidig som det vil supplere de fysiske møtene på samlinger som kommunikasjonsforum. Studiet startet opp i 2004 og har vært under kontinuerlig evaluering og revidering.

Studiet er organisert i tre temaer:

 • Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring
 • Å veilede – prosesser og arbeidsmåter
 • Karriereveiledning i et organisasjons- og nettverksperspektiv

Overordnet læringsutbyttebeskrivelse

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • karriereveiledningens utvikling på individ- og samfunnsnivå
 • ulike fagretninger og tradisjoner innen karriereveiledning
Ferdigheter

Studenten har:

 • innsikt i hvordan livslang læring har betydning for utforming av karriereveiledning i ulike overgangsfaser og institusjonelle sammenhenger 
 • evne til å tilpasse arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn
Generell kompetanse

Studenten kan:

 • anvende kunnskap og ferdigheter til nytenkning i utviklingen av karriereveiledningstjenester på egen arbeidsplass.
 • evne å se sin rolle som karriereveileder i en kulturell sammenheng og delta i et tverrfaglig samarbeid rundt karriereveiledning som en samfunnsmessig virksomhet

Faglig innhold

Tema: Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring

I temaet arbeider studentene med å identifisere ulike karriereteoretiske retninger, og retter et kritisk blikk på hvordan de ulike teoriene kan nyttiggjøres i profesjonell karriereveiledning. Temaet retter oppmerksomhet mot et livslangt perspektiv på karriereutvikling og betoner betydningen av menneskets mange livsroller og de sammenhenger karrierevalgene tas innenfor. Studentene bevisstgjør seg sin rolle som karriereveiledere og tilegner seg innsikt i etiske dimensjoner og verdier i veiledning.

Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om og innsikt i karrierevalgteorier, og kan relatere denne kunnskapen til ulike overgangsfaser i en persons livslange karriereutviklingsprosess
 • har kunnskap om og innsikt i hvordan livslang læring og livslang veiledning påvirker utforming av karriereveiledning i vår samtid
Ferdigheter

Studenten:

 • kan på selvstendig grunnlag vurdere aktuelle karriereteoretiske perspektiver i utviklingen av karriereveiledningsaktiviteter i eget praksisfelt
 Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i og evne til selvrefleksjon over eget karriereteoretisk ståsted

   

Tema :Å veilede – prosesser og arbeidsmåter

I temaet utvikler studentene sin innsikt i veiledningsprosessen. Det innebærer å videreutvikle evner til å planlegge, begrunne, gjennomføre, evaluere og utvikle veiledning av den/de andre i karrierevalg. Temaet har som mål å utvide studentenes handlingsrepertoar og deres fleksibilitet i møtet med veiledningssøkere. Dette i den hensikt å kunne velge arbeidsmåter som hjelper den andre til å utforske, utrykke og utvikle sine interesser og selvinnsikt i forhold til valg av utdanningsveier og yrker.

Læringsutbytte
Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om og innsikt i hvordan veileders kommunikasjon og samhandling skaper betingelser for den andres endrings- og handlingskompetanse
 • har kunnskap om relasjonskompetanser som etablerer, fremmer og vedlikeholder samarbeidet mellom veileder og den andre
 • har oversikt over og innsikt i tilpasning av metoder og arbeidsmåter til ulike sekvenser i veiledningsprosessen
Ferdigheter

Studenten

 • er i stand til å sette rammer for, etablere relasjoner og lede veiledningsprosessene på en måte som fremmer den andre sin evne til å gjøre karrierevalg
 • har evne til å tilpasse og kritisk vurdere arbeidsmåter til personers forutsetninger, livssituasjon og erfaringsbakgrunn
 • har utviklet et personlig forhold til valg og begrunnelse av arbeidsmåter i karriereveiledning
Generelle kompetanser

Studenten

 • har evne til systematisk å forbedre sin praksis gjennom å reflektere over sine erfaringer i lys av teoretisk kunnskap
 • er i stand til å kommunisere og samhandle i samsvar med yrkesetiske normer og verdier
 • har evne til å styre og lede forandringsprosesser i relasjoner til personer

   

Tema : Karriereveiledning i et organisasjons- og nettverksperspektiv

Temaet tar utgangspunkt i behovet for en helhetlig, tverrfaglig og samordnet karriereveiledning. Målet er å bidra med kunnskap og forståelse om hvordan vi kan arbeide for å integrere karriereveiledning i hele organisasjonen. Likeledes å formidle og utvikle kunnskap om forutsetninger for å utvikle forpliktende samarbeid mellom sentrale aktører på feltet. Temaet gir studentene kunnskap om relevant organisasjonsteori og endringsarbeid. Et mål er at studentene ser hvordan de som karriereveiledere kan virke som pådrivere og koordinatorer i endringsprosesser i sine organisasjoner. Temaet tar opp utvikling og reformer i utdannings- og arbeidsliv, aktuell lovgivning som omhandler yrkes- og utdanningsvalg, samt muligheter og begrensninger bruk av teknologi og testverktøy i karriereveiledning.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om tverrfaglig samarbeidskompetanse som middel til å fremme personers karriereutvikling
 • har kunnskap om organisasjonsteori og teori om lærende organisasjoner som analyser samarbeid og samhandling i og mellom organisasjoner
 • har kunnskap om teknologi og testverktøy i karriereveiledning
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teorier og modeller til kritisk refleksjon over situasjoner og problemstillinger i koordineringen av karriereveiledningen i egen organisasjon og region
 • har strategier og arbeidsmåter for å ta initiativ til og utvikle et samarbeid mellom personer, grupper og organisasjoner på måter som fremmer kvaliteten på karriereveiledningen i en organisasjon og/eller region
Generelle kompetanser

Studenten:

 • har evne å se sin rolle som karriereveileder i en systemisk og kulturell sammenheng
 • kan delta i utviklingen av karriereveiledning som en samfunnsmessig virksomhet
 • kan analysere og kritisk vurdere karriereteorienes betydning for individers, gruppers og organisasjoners ulike behov

Opptakskrav

Opptakskravet er minimum en bachelorgrad eller annen tilsvarende utdanning og minst ett års relevant yrkespraksis innen veiledning og/eller relasjonsarbeid. 

Studiet tar først og fremst sikte på å profesjonalisere yrkerutøvere som allerede har veilederfunksjoner. Studiet er lagt opp slik at studentene i stor grad bruker arbeidsplassen som læringsarena i sine arbeidskrav. Dette betyr at studiet er vanskelig gjennomførbart for studenter som ikke har en arbeidsplass (eller kan få tilgang til en) hvor det drives veiledningsarbeid.

Ved eventuell rangering av søkere skjer det i samsvar med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Studiet tar først og fremst sikte på å profesjonalisere veiledere som allerede er i en veilederjobb eller er tiltenkt flere eller mer spissede veiledningsoppgaver i sin organisasjon.

Høgskolen i Innlandet - studiested Lillehammer tilbyr også  Master i karriereveiledning.

Mer informasjon

Pris

Utgifter til reise/opphold på samlinger og pensumslitteratur i tillegg til semesteravgift
Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap