Language: NOR | ENG

Grunnskolelærerutdanning trinn 5 - 10

 • Varighet: 5 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 300 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Du får en spennende arbeidshverdag i verdens viktigste yrke! På grunn av ditt engasjement vil du utgjøre en stor forskjell for hver enkelt elev!

Om utdanningen

Grunnskolelærerutdanningen trinn 5-10 er en femårig utdanning på masternivå og gir kompetanse til å undervise på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Det er en allsidig utdanning som gjør deg kvalifisert til å søke på en rekke ulike jobber, også utenfor utdanningssektoren. Lærere finnes på både private og offentlige arbeidsplasser, innen næringsliv og ledelse, kommunikasjon og teknologibransjen.

Utdanningen gir deg faglig fordypning innenfor flere fagområder, og mest sentralt står pedagogikkfaget. Kunnskap om pedagogikk og elevkunnskap er et verktøy til å forstå andre mennesker, og hvordan de tenker og fungerer. Denne kompetansen, kombinert med fagfordypning gjør at du ved endt utdanning vil ha god forståelse for hva som definerer god undervisning og hva den enkelte elev har behov for for å lykkes i sin skolegang.

Som grunnskolelærer skal du tilrettelegge for læring, utvikling og gode holdninger hos barn og unge. Det betyr at du skal forberede, gjennomføre og vurdere undervisningen på bakgrunn av gjeldende læreplaner og skolens verdigrunnlag. Lærerrollen inneholder mye mere enn bare å undervise i fag. Læreren skal engasjere seg i elevenes skolehverdag, og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling – både faglig og sosialt. Den gode lærere gjør en forskjell for hele klassens læring og for den enkelte elev.

Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for «verdens viktigste yrke.»

Praktisk informasjon

Lærerutdanningen er et heltidsstudium over fem år. Det er undervisning på Hamar 4-5 dager hver uke. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag. I tillegg skal studentene velge ytterligere 2 - 3 undervisningsfag.

Studentene velger mellom undervisningsfagene engelsk, matematikk, norsk, kroppsøving og samfunnsfag, og mellom kristendom, religion, livssynskunnskap og etikk (KRLE), naturfag, musikk, kroppsøving og mat og helse. Høstsemesteret i tredje studieår kan studentene velge mellom et tredje undervisningsfag, internasjonalt semester eller et skolerelevant fag som profesjonsrettet pedagogikk eller spill, animasjon og læring. Detaljer finner du i studiemodellen Studiemodellen finner du ved å klikke her

Jobbmuligheter

Du blir lærer og kan jobbe i grunnskolen med elever på 5. - 10. trinn.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i fellesfaget i matematikk (224 timer, som oftest 1P + 2P) fra videregående opplæring. Kravet i matematikk oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matematikk). 

Ved opptak må søkere legge fram gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene har fastsatt læringsutbytte for utdanningen for trinn 5- 10.

Kandidaten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, og om overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter, vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barn og unges utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, gjeldende lovverk og barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv,
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i arbeid med elevers grunnleggende ferdigheter og fag
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole-hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen 

Emner

Emnetabell

Obligatoriske emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Obligatoriske emner - praksis

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Undervisningsfag 1. studieår
Kroppsøving 1/ Matematikk 1/ Norsk 1/ Samfunnsfag 1
Engelsk 1/KRLE 1/ Naturfag 1/Musikk 1

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Undervisningsfag 2. studieår
Kroppsøving 2/ Matematikk 2/ Norsk 2/ Samfunnsfag 2
Engelsk 1/KRLE 1/ Naturfag 1/ Musikk 1

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Undervisningsfag 3. studieår
Kroppsøving 1/ Mat og helse 1/Samfunnsfag 1/ Profesjonsrettet pedagogikk/Spill, animasjon og læring/Education for Diversity and Sustainable living/
Kroppsøving 2/ Matematikk 2/ Norsk 2/ Samfunnsfag 2
Engelsk 2/KRLE 2/ Musikk 2/ Naturfag 2

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Masterfag 4. studieår
Engelsk/ KRLE/ Kroppsøving/ Matematikk/ Musikk/ Naturfag/ Norsk/ Samfunnsfag

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Masterfag 5. studieår
Engelsk/ KRLE/ Kroppsøving/ Matematikk/ Musikk/ Naturfag/ Norsk/ Samfunnsfag

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Utenlandsopphold

Som student hos oss kan du velge mellom en rekke muligheter for internasjonal erfaring. i høstsemesteret i tredje studieår kan du søke om et tilrettelagt studieutvekslingsopphold som en integrert del av utdanningen. I tillegg er det også mulig å søke om et utenlandsk praksisopphold hos en av høgskolens samarbeidspartnere på studiets sjette semester, enten i Namibia, Zambia eller en rekke land i Europa.

Du har også mulighet til å studere fransk i Frankrike eller spansk i Spania i ett semester. Da får du undervisningskompetanse i fremmedspråk og er med på å løfte fremmedspråkene i norsk skole, og du blir svært ettertraktet i jobbmarkedet.

Internasjonalisering er en viktig komponent i de nye grunnskolelærerutdanningene. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle skole. Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler. Les mer om  utvekslingsmuligheter.

Ta kontakt med internasjonal koordinator ( international.hamar@inn.no) for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

Praksis er en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 110 dager fordelt over fem år. I tillegg legges fem dager tilrettelagt observasjon i grunnskolen i første semester.

Høgskolen i Innlandet har partneravtaler med grunnskoler i kommunene Eidsvoll, Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Løten, Ringsaker og Stange hvor praksisopplæringen skal gjennomføres. Studenter må påregne reisekostnader i forbindelse med praksis.

Praksis for studieåret 2021/22 er lagt til følgende uker:
44 (tilrettelagt observasjon), 45, 46 og 14, 16, 17, 18

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet:  https://www.inn.no/prosjektsider/praksis-i-laererutdanningene

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her:  https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/politiattest-og-erklaeringer/politiattest

Lurer du på noe angående praksis? Ta kontakt med praksiskoordinator  Liv Oddny Røragen.

Videre studiemuligheter

Høgskolen i Innlandet tilbyr en rekke etter- og videreutdanninger for lærere i grunnskolen.

 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Trine Stenberg.

Blogger om studiet

Vår studentambassadør Trine studerer Grunnskolelærerutdanning trinn 5 - 10. Jevnlig blogger hun om tilværelsen som lærerstudent og studentmiljøet på Hamar.