Language: NOR | ENG

Grunnskolelærerutdanning trinn 1 - 7, samlingsbasert

 • Varighet: 5 år
 • Heltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 300 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du vil formidle kunnskap til barn og unge
 • Du blir kvalifisert til verdens viktigste yrke
 • Du ønsker en spennende og variert arbeidsdag

Om utdanningen

Grunnskolelærerutdanningen trinn 1 - 7 er en femårig utdanning på masternivå som gir deg kompetanse til å undervise på små- og mellomtrinnet. Den samlingsbaserte lærerutdanningen passer for deg som ikke har anledning til å følge daglig undervisning på studiestedet, men har rom for et heltidsstudium i hverdagen.

Det er en allsidig utdanning som gjør deg kvalifisert til å søke på en rekke ulike jobber, også utenfor utdanningssektoren. I grunnskolelærerutdanningen trinn 1 - 7 vil du blant annet få kunnskap om begynneropplæringen i grunnskolen og hvordan barn lærer.

Utdanningen gir deg faglig fordypning innenfor flere fagområder. Pedagogikkfaget står sentralt der du skal lære å bli en profesjonell og trygg lærer for fremtidens skole. Ved endt utdanning skal du ha god forståelse for hva som definerer god undervisning og hvordan du kan legge til rette for den enkelte elevs faglige og personlige utvikling. Du lærer å organisere og lede læringsprosesser og hvordan du utvikler gode relasjoner til elever og foresatte.

Som lærer i grunnskolen vil du få mange og varierte oppgaver der du får brukt mange sider av deg selv. Læreryrket er spennende og krevende, men aldri kjedelig!

Studiemodellen finner du ved å klikke her

Portrettbilde av Kajsa Wahlström som omskolerer seg til å bli lærer ved HINN Hamar.

- Drømmen er å bli rektor

Kajsa Wahlström ønsket å omskolere seg til lærer. Derfor begynte hun med samlingsbaserte studier på HINN Hamar.

Informasjon om studiestart

Studiestart er tirsdag 18. august kl. 09.15 på studiested Hamar.

Praktisk informasjon

Lærerutdanningen er et heltidsstudium over fem år, og organiseres med obligatoriske undervisningssamlinger på studiested Hamar og med nettstøtte mellom samlingene. Det er også obligatorisk veiledet praksis som du kan lese mer om i boksen praksis.

I de to første studieårene er det  firedagerssamlinger hver måned på studiested Hamar.

 • Høsten 2020 er samlingene (tirsdag - fredag) lagt til ukene 34, 38, 42 og 48.
 • Våren 2021 er samlingene (tirsdag - fredag) lagt til ukene 3, 7, 14 og 20.

I 3. studieår blir det gitt samlingsbasert tilbud i undervisningsfaget samfunnsfag på høsten. Mens man i vårsemesteret velger en fordypning i et av undervisningsfagene man har hatt i 1. og 2. studieår. Fordypningen inneholder en FOU-oppgave. Norsk og naturfag tilbys som samlingsbasert, mens det er ukentlig undervisning i engelsk og matematikk.

De to siste årene veksles det mellom samlingsbasert undervisning i enkelte emner og campusbasert undervisning i andre emner. Dette innebærer ikke ukentlig undervisning på campus.

Emner

Emnetabell

Obligatoriske emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Obligatoriske emner - Praksis

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Undervisningsfag 1. studieår
Engelsk 1 /Naturfag 1

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Undervisningsfag 2. studieår
Engelsk 1 / Naturfag 1

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Undervisningsfag og undervisningsrelevante fag 3. studieår
Samfunnsfag 1/ Naturfag 2/ Norsk 2 (samlingsbasert)
Engelsk 2/ Matematikk 2 (sammen med campus)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Masterfag 4. studieår
Engelsk/ KRLE/Matematikk/ Musikk/ Naturfag/ Norsk/ Profesjonsrettet pedagogikk

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Masterfag 5. studieår
Engelsk/ KRLE/Matematikk/ Musikk/ Naturfag/ Norsk/ Profesjonsrettet pedagogikk

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Læringsutbytte

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene har fastsatt læringsutbytte for utdanningen for trinn 1-7.

Kandidaten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, om sammenhengen i utdanningsløpet barnehage – skole og om overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barns utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse, med særskilt vekt på begynneropplæring i lesing, skriving og regning
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole-hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng fra videregående skole og et karaktergjennomsnitt på 3 i norsk og 4 i matematikk. Kravet om 4 i matematikk betyr at søkere må ha et karaktergjennomsnitt på 4, 0 i fellesfaget i matematikk (for de fleste innebærer dette 1P + 2P) fra videregående opplæring. For matematikk fyller søkeren opptakskravet også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matte).

Ved opptak må søkere legge fram gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Som student hos oss kan du velge mellom en rekke muligheter for internasjonal erfaring. På studiets femte semester vil du kunne søke om et tilrettelagt studieutvekslingsopphold som en integrert del av utdanningen. I tillegg er det også mulig å søke om et utenlandsk praksisopphold hos en av høgskolens samarbeidspartnere på studiets sjette semester, enten i Namibia, Zambia eller en rekke land i Europa.

Internasjonalisering er en viktig komponent i de nye grunnskolelærerutdanningene. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle skole. Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Les mer om  utvekslingsmuligheter.

Ta kontakt med internasjonal koordinator ( international.hamar@inn.no) for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

Praksis er en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 110 dager fordelt over fem år. I tillegg legges fem dager tilrettelagt observasjon i grunnskolen i første semester.

Praksis tilrettelegges i hovedsak i Innlandet, deler av Viken (tidligere Akershus) og Oslo. Studenter må påregne reisekostnader i forbindelse med praksis.

Praksis for studieåret 2020/21 er lagt til følgende uker:
44 (tilrettelagt observasjon), 45, 46 og 16, 17, 18.

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet: https://www.inn.no/prosjektsider/praksis-i-laererutdanningene

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her: https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/politiattest-og-erklaeringer/politiattest

Lurer du på noe om praksis? Kontakt  Liv Oddny Røragen

Veien videre

Du blir lærer for elever i grunnskolens trinn 1 - 7. Det tilbys en rekke etter- og videreutdanninger for lærere i grunnskolen.