Language: NOR | ENG

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

 • Varighet: 5 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 300 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du vil bli lærer på ungdomsskole
 • Du kvalifiserer deg til ”verdens viktigste yrke”
 • Du søker kunnskap om hvordan barn og unge lærer

Om utdanningen

Grunnskolelærerutdanningen passer for deg som vil bli lærer på 5.-10.trinn. Studiet er en femårig profesjonsutdanning på masternivå. Lærerutdanningen kvalifiserer for undervisning på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, og passer for deg som ønsker kunnskap om hvordan barn og ungdom lærer.

I tillegg til det obligatoriske faget pedagogikk og elevkunnskap kan studentene velge mellom fagene engelsk, KRLE, kroppsøving, mat og helse, matematikk, musikk, naturfag, norsk, profesjonsrettet pedagogikk og samfunnsfag i løpet av de 3 første årene.

Som masterfag de to siste årene kan studentene velge engelsk, KRLE, kroppsøving, matematikk, musikk, naturfag, norsk, profesjonsrettet pedagogikk eller samfunnsfag.

Det er veiledet obligatorisk praksis hvert studieår.

Studiemodell for femårig grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Det er utarbeidet en studiemodell som viser hva som er obligatoriske fag og hva som er valgfag gjennom hele studieløpet. Denne studiemodellen finner du ved å klikke her

 

Hamar har landets mest fornøyde grunnskolelærerstudenter

Ifølge  NOKUTs studiebarometer 2018 har Høgskolen i Innlandets grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn i Hamar landets mest tilfredse lærerstudenter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Bilde av Birgitte Wardeberg utenfor Storhamar skole.

- Du trenger en utdannelse for å jobbe i skolen

Birgitte Wardeberg utdannet seg til grunnskolelærer ved HINN. To fødsler og deltidsjobbing ga en innholdsrik studiehverdag.

Praktisk informasjon

Lærerutdanningen er et heltidsstudium over fem år. Det er undervisning på Hamar 4-5 dager hver uke.

Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag. I tillegg skal studentene velge ytterligere 2-3 undervisningsfag.

Studentene velger mellom fagene engelsk, KRLE, kroppsøving, mat og helse, matematikk, musikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. I tredje studieår kan studentene alternativt velge ett skolerelevant fag. Ved Høgskolen i Innlandet tilbys blant annet profesjonsrettet pedagogikk og spill, animasjon og læring som skolerelevante fag.

Emner

Emnetabell

Obligatoriske emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Obligatoriske emner - praksis

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Undervisningsfag 1. studieår
Kroppsøving 1/ Matematikk 1/ Norsk 1/ Samfunnsfag 1
Engelsk 1/KRLE 1/ Naturfag 1/Musikk 1

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Undervisningsfag 2. studieår
Kroppsøving 2/ Matematikk 2/ Norsk 2/ Samfunnsfag 2
Engelsk 1/KRLE 1/ Naturfag 1/ Musikk 1

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Undervisningsfag 3. studieår
Kroppsøving 1/ Mat og helse 1/Samfunnsfag 1/ Profesjonsrettet pedagogikk
Kroppsøving 2/ Matematikk 2/ Norsk 2/ Samfunnsfag 2
Engelsk 2/KRLE 2/ Musikk 2/ Naturfag 2

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Masterfag 4. studieår
Engelsk/ KRLE/ Kroppsøving/ Matematikk/ Musikk/ Naturfag/ Norsk/ Samfunnsfag

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Masterfag 5. studieår
Engelsk/ KRLE/ Kroppsøving/ Matematikk/ Musikk/ Naturfag/ Norsk/ Samfunnsfag

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4 År 5

Læringsutbytte

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene har fastsatt læringsutbytte for utdanningen for trinn 5- 10.

Kandidaten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, og om overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter, vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barn og unges utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, gjeldende lovverk og barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv,
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i arbeid med elevers grunnleggende ferdigheter og fag
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole-hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng fra videregående skole, samt karaktergjennomsnitt på 3 i norsk og 4 i matematikk. Kravet om 4 i matematikk betyr at søkere må ha et karaktergjennomsnitt på 4, 0 i fellesfaget i matematikk (for de fleste innebærer dette 1P + 2P) fra videregående opplæring. For matematikk fyller søkeren opptakskravet også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matte).

Ved opptak må søkere legge fram gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Som student hos oss kan du velge mellom en rekke muligheter for internasjonal erfaring. På studiets femte semester vil du kunne søke om et tilrettelagt studieutvekslingsopphold som en integrert del av utdanningen. I tillegg er det også mulig å søke om et utenlandsk praksisopphold hos en av høgskolens samarbeidspartnere på studiets sjette semester, enten i Namibia, Zambia eller en rekke land i Europa.

Du har også mulighet til å studere fransk i Frankrike, tysk i Tyskland eller spansk i Spania i ett semester. Da får du undervisningskompetanse i fremmedspråk og er med på å løfte fremmedspråkene i norsk skole, og du blir svært ettertraktet i jobbmarkedet.

Internasjonalisering er en viktig komponent i de nye grunnskolelærerutdanningene. Internasjonal erfaring gir deg økt kulturell kompetanse og gjør deg bedre rustet til å jobbe i dagens flerkulturelle skole. Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler.

Les mer om  utvekslingsmuligheter.

Ta kontakt med internasjonal koordinator ( international.hamar@inn.no) for ytterligere informasjon om studieopphold i utlandet.

Praksis

Praksis er en integrert del av alle fag i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 110 dager fordelt over fem år. I tillegg legges fem dager tilrettelagt observasjon i grunnskolen i første semester.

Høgskolen i Innlandet har partneravtaler med grunnskoler i kommunene Eidsvoll, Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Løten, Ringsaker og Stange hvor praksisopplæringen skal gjennomføres.

Studenter må påregne reisekostnader i forbindelse med praksis.

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her: https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/obligatoriske-attester/politiattest

Veien videre

Du blir lærer for elever i grunnskolens trinn 5 – 10. Det tilbys en rekke etter- og videreutdanninger for lærere i grunnskolen.