Language: NOR | ENG

Ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning 1. – 7. trinn

  • Varighet:
  • Deltid
  • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
  • Du vil fullføre en påbegynt lærerutdanning
  • Du har minst 150 studiepoeng fra en lærerutdanning
  • Du vil bli grunnskolelærer for 1. - 7. trinn

Om utdanningen

Du har nå en unik mulighet til å ferdigstille din påbegynte, men ikke fullførte grunnskolelærerutdanning fra før 2017. Vi ønsker å legge til rette for deg som har en uferdig utdanning til å oppnå vitnemål som grunnskolelærer slik at du kan stå sterkere i møte med arbeidsmarkedet og arbeidslivet. Med en fullført utdanning åpnes også muligheter for videreutdanning og spesialisering.

Høgskolen i Innlandet tilbyr nå en tilrettelagt utdanning i dialog med deg, slik at du kan få tatt de fagene du mangler i henhold til rammeplanene for 4-årig grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kvalifiseringsordningen er tidsbegrenset og fullføring av studiet må skje senest innen utgangen av 2025.

Høgskolen i Innlandet tilbyr også ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning for grunnskolen 5. - 10. trinn. Les mer  her

Opptakskrav

Du må ha tatt minimum 150 studiepoeng i 4-årig grunnskolelærerutdanning eller allmennlærerutdanning påbegynt før 2017. I tillegg skal all praksis fortrinnsvis være fullført. Hvis så ikke er tilfelle stilles det krav om at søkeren er i et ansettelsesforhold som lærer og har fullført minimum 75 dager (15 uker) praksis for å få tilbud om studieplass. Antall fullførte praksisdager må fremkomme av karakterutskrift eller i en bekreftelse fra studiestedet.

Stipend og lån

Søkere til prosjektet blir tatt opp som ordinær student og kan dermed kvalifisere til å søke studiestøtte gjennom Lånekassen.

Skoleeiere kan søke om utdanningsstipend for ansatte som mangler godkjent lærerutdanning. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend til personer som ennå ikke er ansatt i skolen. Les mer på​  nettsidene til Utdanningsdirektoratet​.

Politiattest

Søkere som tas opp til studiet og trenger praksis, må legge fram politiattest jfr. Universitets- og høgskoleloven § 4-9 første ledd.

Skikkethet

Alle studenter blir skikkethetsvurdert gjennom hele studiet, både i undervisningen og eventuell veiledet praksis.

Praktisk informasjon

Kvalifiseringsordningen er et tilrettelagt studietilbud der vi i dialog med deg legger et studieløp som gjør at du kan fullføre din utdanning. Hvilke emner som legges inn i studieløpet avhenger at hva du mangler for å ferdigstille utdanningen din i henhold til rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn. Bacheloroppgave ligger som et obligatorisk emne i denne utdanningen.

Vi vil prøve å tilrettelegge med fag som er samlingsbasert, i den grad vi har slike fagtilbud.

Jobbmuligheter

Du blir lærer for elever i grunnskolens trinn 1 - 7. Det tilbys en rekke etter- og videreutdanninger for lærere i grunnskolen.

Praksis

Det stilles krav om 100 dager veiledet og vurdert praksis. Studenter som ikke har fullført dette kravet, men som har vært ansatt i skolen over tid, kan fritas helt eller delvis fra det formelle kravet. Dokumentasjon av realkompetanse kan gi grunnlag for fritak. Søkere som ikke har skolen som arbeidsplass, må møte kravet om veiledet og vurdert praksis.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper