Language: NOR | ENG

Engelsk 2 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet hever lærernes kunnskap om språk og språkundervisning og deres egen kompetanse i engelsk språkbruk, både muntlig og skriftlig. Sentrale tema vil blant annet være kjennskap til engelskspråklig litteratur og kultur, hvordan det kan brukes i undervisning på ungdoms- og videregåendetrinnet, og arbeid med tekster ut fra ulike perspektiver, samt mer inngående kunnskaper om det engelske språksystemet.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Velkomstbrev

Undervisningsopplegg høst 2020:
Ukedager: Onsdag/torsdag

Samlinger høst 2020:
02.-03. september - digital undervisning
21.-22. oktober - undervisning på campus
18.-19. november - digital undervisning

Vi tar forbehold om endringer, jf. de til enhver tid gjeldende nasjonale føringene i forbindelse med Korona-pandemien. Følg med på   våre nettsider for oppdateringer fram mot studiestart.
Undervisningsopplegget for vårsemesteret 2021 avklares i løpet av høsten.

Samlinger vår 2021:
27.-28. januar
10.-11. mars
12.-16. april studietur til York
05.-06. mai

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kunnskap om engelskspråklig litteratur og kultur og hvordan man kan bruke tekster i undervisning
 • har kunnskap om hvordan skriftlige og muntlige elevtekster kan brukes i undervisning
 • har kunnskap om lesing og skriving som prosesser i skolen
 • har kunnskap om ulike undervisningsmetoder, herunder pedagogisk bruk av IKT, og erfaring i å anvende disse i praksis

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan bruke engelsk meget godt både skriftlig og muntlig til ulike formål
 • kan treffe begrunnede valg ut fra tilegnede kunnskaper om språklæring og kultur og erfaringer med fagdidaktikk
 • kan reflektere over og videreutvikle egen praksis i henhold til gjeldende læreplan og med hensyn til mangfoldet i elevgruppen

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har fagdidaktisk selvstendighet og læringskompetanse
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og fagdidaktisk kompetanse, både når det gjelder formidling av fagstoff og kommunikasjon på engelsk med elevene

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 8. til 13. trinn og minst 30 studiepoeng i engelsk fra allmennlærerutdanning eller Engelsk 1 (8-13). En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med engelsk undervisning på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper