Language: NOR | ENG

Engelsk 2 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet hever lærernes kunnskap om språk og språkundervisning og deres egen kompetanse i engelsk språkbruk, både muntlig og skriftlig. Sentrale tema vil blant annet være kjennskap til engelskspråklig litteratur og kultur, hvordan det kan brukes i undervisning på mellom- og ungdomstrinnet, samt mer inngående kunnskaper om det engelske språksystemet. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen, og begge emnene har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

 

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet er en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Her kan du lese mer om Kompetanse for kvalitet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kunnskap om engelskspråklig litteratur og kultur med fokus på barne- og ungdomslitteratur og hvordan man kan bruke tekster i undervisning
 • har kunnskap om hvordan skriftlige og muntlige tekster kan brukes i engelskundervisning
 • har kunnskap om lesing og skriving som prosesser i skolen
 • har kunnskap om ulike undervisningsmetoder, herunder pedagogisk bruk av IKT, og erfaring i å anvende disse i praksis

Ferdighet:
Kandidaten

 • har meget god praktisk språkferdighet i engelsk
 • kan treffe begrunnede valg ut fra tilegnede kunnskaper om språklæring og erfaringer med fagdidaktikk
 • kan reflektere over og videreutvikle egen praksis

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • har fagdidaktisk selvstendighet og læringskompetanse
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og fagdidaktisk kompetanse

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 5. til 10. trinn og minst 30 studiepoeng i engelsk. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med engelskundervisning på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i engelsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper