Language: NOR | ENG

Engelsk 2 for 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars
 • Du videreutvikler kompetansen din i engelsk
 • Du får mulighet til å reflektere over og skrive om din praksis som engelsklærer på barnetrinnet og mellomtrinnet
 • Du kan få grunnlag for opptak til masterstudier i Kultur- og språkfagenes didaktikk

Om utdanningen

Studiet hever lærernes kunnskap om språk og språkundervisning og deres egen kompetanse i engelsk språkbruk, både muntlig og skriftlig. Sentrale tema vil blant annet være kjennskap til engelskspråklig litteratur og kultur, hvordan det kan brukes i undervisning på barnetrinnet, samt mer inngående kunnskaper om det engelske språksystemet.  Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen, og begge emnene har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Undervisningsplan studieåret 2021/2022 - foreløpig plan. Endringer av uker kan forekomme.

Undervisningsdager: onsdag og torsdag

Høst 2021: uke 35, 42 og 46

Vår 2022: uke 5, 11 og 20

Søknadsprosessen er todelt. Det må søkes til Utdanningsdirektoratet (Udir) med søknadsfrist 1. mars. Deretter skal prioriterte søkere søke opptak ved Høgskolen i Innlandet. Søkere som er prioritert for studieplass ved Høgskolen i Innlandet av Udir vil motta e-post med informasjon om opptak og søknadsfrist.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på barnetrinnet og minst 30 studiepoeng i engelsk. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med engelskundervisning på trinn 1-7.

 

 

 

 

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

 

Kunnskap:

Kandidaten

 • har kunnskap om gjeldende læreplan for engelsk, andre relevante styrings- og veiledningsdokumenter, og overordnede verdier og prinsipper for utdanningen
 • har kunnskap om hvordan man underviser i grunnleggende ferdigheter i engelskfaget
 • har kunnskap om samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i den engelskspråklige verden
 • har kunnskap om ulike typer tekster, inkludert engelskspråklige tekster for barn og unge som fremmer interkulturell kompetanse, identitetsutvikling og kulturelt mangfold
 • har kunnskap om lesing og skriving som prosesser
 • har kunnskap om engelsk som tredjespråk og utvikling og vedlikehold av flerspråklig kompetanse
 • har kunnskap om akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern

 

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig, og være en god språklig rollemodell for elevene
 • kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen praksis i lys av læreplanen
 • kan velge ut og legge til rette for arbeid med engelskspråklige tekster for barn og unge, samt anvende et presist og tilpasset begrepsapparat i arbeid med tekst
 • kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å reflektere over fagdidaktiske utfordringer
 • kan bidra til faglig utvikling gjennom å skrive en selvstendig fordypningsoppgave
 • kan vedlikeholde og utvikle sin egen språklige og fagdidaktiske kompetanse

 

Videre studiemuligheter

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i engelsk.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper