Language: NOR | ENG

Engelsk 1 for 8.-13. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid, Samlingsbasert, Kompetanse for kvalitet
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet hever lærernes kunnskap om språk og språkundervisning og deres egen kompetanse i engelsk språkbruk, både muntlig og skriftlig. Sentrale tema vil blant annet være det engelske språksystemet, praktisk språkbruk, og engelskundervisning på ungdoms- og videregåendetrinnet.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Samlinger 2019-2020
Ukedager: Mandag/tirsdag
Timeplan høst 2019
Studietur til York - uke 39

Vår 2020:
27.-28. januar
09.-10. mars
27.-28. april

 

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kunnskap om det engelske språkets struktur og hvordan man kan bruke denne kunnskapen i undervisningen
 • har kjennskap til engelskspråklig litteratur og andre kulturuttrykk
 • har kunnskap om ulike undervisningsmetoder, herunder pedagogisk bruk av IKT, og erfaring i å anvende disse i praksis

Ferdigheter:
Kandidaten

 • har god praktisk språkferdighet i engelsk
 • har gode teoretiske kunnskaper om engelsk språkstruktur
 • kan reflektere over valg av litterære tekster tilpasset målgruppen
 • kan analysere, reflektere og treffe begrunnede fagdidaktiske valg ut fra tilegnede kunnskaper om språk, kultur og fagdidaktikk

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • har fagdidaktisk selvstendighet og læringskompetanse, med evne til å reflektere over og utvikle egen læring og praksis

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 8. til 13. trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med engelsk undervisning på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i engelsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper