Language: NOR | ENG

Engelsk 1 for 5.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet

 • Varighet: 1
 • Deltid , Samlingsbasert , Kompetanse for kvalitet
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet hever lærernes kunnskap om språk og språkundervisning og deres egen kompetanse i engelsk språkbruk, både muntlig og skriftlig. Sentrale tema vil blant annet være det engelske språksystemet, praktisk språkbruk, og engelskundervisning på mellom- og ungdomstrinnet. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen, og begge emnene har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Velkomstbrev

Undervisningsopplegg høst 2020:
Ukedager: Torsdag/fredag

Samlinger høst 2020:
03.-04. september - undervisning på campus - Timeplan -  Parkeringstillatelse
22.-23. oktober - digital undervisning
02.-06. november studietur til York - det planlegges et digitalt alternativ
19.-20. november - digital undervisning

Vi tar forbehold om endringer, jf. de til enhver tid gjeldende nasjonale føringene i forbindelse med Korona-pandemien. Følg med på  våre nettsider for oppdateringer fram mot studiestart.
Undervisningsopplegget for vårsemesteret 2021 avklares i løpet av høsten.

Samlinger vår 2021:
28.-29. januar
11.-12. mars
06.-07. mai

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kunnskap om det engelske språkets struktur og hvordan man kan bruke denne kunnskapen i undervisningen
 • har kjennskap til engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur og andre kulturuttrykk
 • har kunnskap om ulike undervisningsmetoder, herunder pedagogisk bruk av IKT, og erfaring i å anvende disse i praksis

Ferdighet:
Kandidaten

 • har god praktisk språkferdighet i engelsk
 • har gode teoretiske kunnskaper om engelsk språkstruktur
 • kan reflektere over valg av litterære tekster tilpasset målgruppen
 • kan analysere, reflektere og treffe begrunnede fagdidaktiske valg ut fra tilegnede kunnskaper om språk, kultur og fagdidaktikk

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • har fagdidaktisk selvstendighet og læringskompetanse, med evne til å reflektere over og utvikle egen læring og praksis

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på 5. til 10. trinn. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med engelskundervisning på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i engelsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper