Language: NOR | ENG

Engelsk 1 for 1.-7. trinn, Kompetanse for kvalitet - regionalt tilbud Oppland (lukket studium)

 • Annet studiested Regionalt tilbud Oppland
 • Varighet: 1
 • Deltid, Samlingsbasert, Kompetanse for kvalitet
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søkeperiode: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet hever lærernes kunnskap om språk og språkundervisning og deres egen kompetanse i engelsk språkbruk, både muntlig og skriftlig. Sentrale tema vil blant annet være det engelske språksystemet, praktisk språkbruk, og engelskundervisning på barnetrinnet. Innhold og arbeidsmåter er knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen, og begge emnene har et gjennomgående didaktisk perspektiv.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet en strategi for videreutdanning av lærere. Den er utarbeidet i fellesskap av Kunnskapsdepartementet, KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Du kan lese mer om Kompetanse for kvalitet her.

Praktisk informasjon

Velkomstbrev

Samlinger 2019-2020:
Ukedager: onsdag/torsdag

Høst 2019 – Teaching and Learning English
Sted: Raufoss skole
Uke 36: 04.-05. september
Uke 43: 23.-24. oktober
Uke 47: 20.-21. november

Vår 2020 – English in Use
Sted: ikke avklart
Uke 05: 29.-30. januar
Uke 11: 04.-05. mars
Uke 19: 06.-07. mai
 

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om det engelske språkets struktur og hvordan man kan bruke denne kunnskapen i undervisningen
 • har kunnskap om engelskspråklig barnelitteratur og andre kulturuttrykk
 • har kunnskap om ulike undervisningsmetoder, herunder pedagogisk bruk av IKT, og erfaring i å anvende disse i praksis

Ferdigheter
Kandidaten

 • har god praktisk språkferdighet i engelsk
 • har gode teoretiske kunnskaper om engelsk språkstruktur
 • kan reflektere over valg av litterære tekster tilpasset målgruppen
 • kan analysere, reflektere og treffe begrunnede fagdidaktiske valg ut fra tilegnede kunnskaper om språk, kultur og fagdidaktikk

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har fagdidaktisk selvstendighet og læringskompetanse, med evne til å reflektere over og utvikle egen læring og praksis

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til undervisning på barnetrinnet. En forutsetning for deltakelse i studiet er at studenten har tilgang til en skoleklasse med engelskundervisning på det aktuelle trinnet.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Søkere med bachelorgrad eller lærerutdanning med minst 60 studiepoeng i engelsk og minst 20 studiepoeng i et språk- eller kulturfag kan søke opptak til Master i kultur- og språkfagenes didaktikk ved Høgskolen i Innlandet for ytterligere fordypning i engelsk.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper