Language: NOR | ENG

Elevvurdering og læring 1

 • Varighet: 1 år
 • Nettbasert
 • Studiepoeng 15 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode:

Om utdanningen

Har du lyst til å videreutvikle din og skolens vurderingspraksis og samtidig bli skolens vurderingsekspert? Elevvurdering og læring 1 er en 100% nettbasert videreutdanning for lærere og ledere i skolesektoren som ønsker å videreutvikle sin kompetanse knyttet til ledelse av læring med vekt på vurdering.

Selve studiet består av ett emne på 15 studiepoeng. Emnet er organisert i tre moduler på høgskolens digitale læringsplattform. Hver modul avsluttes med et arbeidskrav, og arbeidskravene må være godkjent for å gå opp til eksamen.

 • Modul 1 har oppstart i august og varer til midten av november og fokuset er på det teoretiske bakteppet og grunnlaget for læringsfremmende vurdering. Her vil studenten i hovedsak arbeide med faglig fordypning i form av videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver og andre nettressurser.
 • Modul 2 (varer fra midten av november til og med februar) retter fokus mot utvikling av undervisningspraksis. I denne modulen legges det opp til et digitalt læringsfellesskap mellom studentene, og modulen avsluttes med en individuell innlevering som hverandrevurderes (medstudentvurdering).
 • Modul 3 er spesielt rettet mot helhetlig kompetanse i form av kobling mellom det teoretiske grunnlaget og undervisningspraksis. Denne modulen arbeides det med i mars og april.
 • Eksamen gjennomføres i månedsskiftet mai/juni.

 

 

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 8001. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Har du gjennomført SkoleVFL?

Lærere og ledere som har gjennomført SkoleVFL 1.0, 2.0 eller 2.1 vil få et kortere studieløp siden flere av oppgavene i Elevvudering og læring 1 allerede er gjennomført i tidligere.

Lærere og ledere som ikke har gjennomført SkoleVFL følger ordinært studieløp.

Prisreduksjon ved fullført SkoleVFL og/eller flere deltakere fra samme skole

Ordinær studieavgift på Elevvurdering og læring 1 er kr 14 000,- (+ semesteravgift). For deltakere som har gjennomført SkoleVFL og mottatt kursbevis vil studieavgiften redusert til kr 9 000,- (+ semesteravgift).

Skoler som deltar med flere deltakere vil få redusert studieavgiften med kr. 2 000,- (for student 2 og oppover). Dette vil si at en skole som deltar med 3 studenter der alle har kursbevis fra SkoleVFL vil få en total kostnad på kr 23 000,- (skole med 3 studenter uten kursbevis fra SkoleVFL vil få en total kostnad på kr 38 000,-).

Praktisk informasjon

Organisering og læringsformer

Emnet er organisert i tre moduler på høgskolens digitale læringsplattform. Hver modul avsluttes med et arbeidskrav, og arbeidskravene må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Modul 1 fokuserer på det teoretiske bakteppet og grunnlaget for læringsfremmende vurdering. Her vil studenten i hovedsak arbeide med faglig fordypning i form av videomateriale, lesestoff, treningsoppgaver og andre nettressurser. I modul 2 rettes fokus mot utvikling av undervisningspraksis. I denne modulen legges det opp til et digitalt læringsfellesskap mellom studentene, og modulen avsluttes med en individuell innlevering som hverandrevurderes (medstudentvurdering). I emnets siste modul er fokuset spesielt rettet mot helhetlig kompetanse i form av kobling mellom det teoretiske grunnlaget og undervisningspraksis.

Arbeidskrav
Studiet har tre arbeidskrav som må være godkjent for å gå opp til eksamen. Første arbeidskrav er å gjennomføre en rekke obligatoriske, individuelle oppgaver i modul 1. Andre arbeidskrav er å planlegge, prøve ut og reflektere rundt et undervisningsopplegg, inkludert sparring med medstudenter. Tredje arbeidskrav består av en skriftlig eksamenslignende innlevering, der teori skal kobles til praksis. Det blir gitt feedback på arbeidskrav 3.

Vurdering
Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.
Studentene gjennomfører én individuell 30 timers hjemmeeksamen. Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.
Det benyttes bokstavkarakterer A - F, der A er beste og E er dårligste beståtte karakter. Karakteren F betyr ikke bestått.

Litteratur
Litteraturliste foreligger ved studiestart.

Læringsutbytte

 

KUNNSKAPER

Ved sluttført studie skal studentene ha kunnskap om:

 • nasjonale rammer og vurdering
 • styring på ulike nivå og regelverkets intensjoner for vurdering
 • mål og læring i ulike tidsspenn
 • elevinvolvering og egenvurdering
 • relasjoner og feedback mellom lærer og elev
 • motivasjon og lærende tankesett
 • kollektiv profesjonsutvikling

 

FERDIGHETER

Ved sluttført studie kan studenten:

 • vurdere elevers kompetanse i fag ut fra en helhetlig læreplanforståelse
 • beskrive, tolke og reflektere over egen og andres praksis opp mot teoretiske prinsipper om målorientering, tidsspenn, elevinvolvering og feedback
 • anvende prinsipper om målorientering, tidsspenn, feedback, motivasjon og lærende tankesett i egen undervisningspraksis
 • involvere elever i vurderingsarbeid og fremme selvregulert læring
 • bidra og veilede i kollektiv profesjons- og kvalitetsutvikling på egen skole

 

GENERELL KOMPETANSE

Ved sluttført studie har studenten:

 • bevissthet om kompleksitet i undervisning, vurdering og læring
 • evne til å vurdere egen rolle og kompetanse
 • evne til å reflektere over sammenhenger mellom nasjonale overordnede målsetninger, styring på ulike nivå og konkret undervisningspraksis

Opptakskrav

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning eller annen bachelor med PPU. Søkere som har blitt tatt opp på PPU med alternativ kompetanse, oppfyller også opptakskravene dersom PPU er fullført og bestått.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Studiet er på masternivå, og kan eventuelt senere søkes innpasset i en master i pedagogikk eler andre relevante mastere.

Mer informasjon

Pris

14 000,- (9 000,- ved fullført SkoleVFL) i tillegg til semesteravgift