Language: NOR | ENG

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen

 • Varighet: 1
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Udirs søknadsfrist: 1. februar - 1. mars

Om utdanningen

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for framtidens barnehage og skal gi deltakerne anledning til å videreutvikle et faglig grunnlag for arbeid med språkutvikling, språkstimulering og språkdidaktisk arbeid i barnehagen. Studiet skal fremme et vekselspill mellom teoretiske kunnskaper, praksiserfaringer og didaktiske refleksjoner. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper om og ferdigheter i personalets rolle som tilretteleggere og samspillspartnere i utviklingen av barns språk og deres skaping av lek og kultur.

Emner

Emnetabell

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har avansert kunnskap om barns språkutvikling, muntlig og skriftlig
 • har inngående kunnskap om flerspråklighet og om flerspråklig utvikling
 • har bred kunnskap om språkvansker og om avvikende/forsinket språkutvikling
 • har bred kunnskap om hvordan personalet kan legge til rette for de yngste barnas språklæring og språkutvikling
 • har inngående kunnskap om teorier og metoder som er relevante for barns språkutvikling og språklæring i barnehagealder

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan planlegge, lede og organisere språkstimulerende aktiviteter i barnehagen
 • har ferdigheter i språklig samspill med barn, også med de yngste barna i barnehagen
 • kan bruke muntlige og skriftlige tekster i ulike medier for å skape gode språklæringssituasjoner
 • kan vurdere barns språkutvikling, lek og samspill i et kulturperspektiv og på grunnlag av dette legge til rette for gode utviklings- og læringsprosesser i barnehagen
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid i barnehagen

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan initiere og videreutvikle språkdidaktisk arbeid av høy kvalitet i barnehagen
 • kan veilede medarbeidere i barnehagen med tanke på å utvikle deres kunnskaper om barns språkutvikling og deres ferdigheter for tilrettelegging av samspillsituasjoner som fremmer barns språk og kommunikasjon
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

Opptakskrav

Barnehagelærerutdanning/førskolelærerutdanning som kvalifiserer for arbeid som pedagogisk leder/fagleder i barnehagen.

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Utdanningen er videreutdanning og gir fordypet faglig innsikt i språkarbeid i barnehagen.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper