• Studiested:
 • Varighet: 1
 • Organisering Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Søknadsperiode Udir's søknadsfrist: 1. februar - 1. mars *
* - for noen søkere
 • Du får styrket dine kunnskaper om barns språkutvikling
 • Du kan gjøre utviklingsarbeid med fokus på egen praksis
 • Du kan veilede medarbeidere i barnehagen i språkarbeidet

Om utdanningen

Studiet tilbys innenfor rammen av Kompetanse for framtidens barnehage og skal gi deltakerne anledning til å videreutvikle et faglig grunnlag for arbeid med språkutvikling, språkstimulering og språkdidaktisk arbeid i barnehagen. Studiet skal fremme et vekselspill mellom teoretiske kunnskaper, praksiserfaringer og didaktiske refleksjoner. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper om og ferdigheter i personalets rolle som tilretteleggere og samspillspartnere i utviklingen av barns språk og deres skaping av lek og kultur.


Praktisk informasjon

Velkomstbrev

Praktisk informasjon

Samlinger høst 2018 - mandag/tirsdag/onsdag
10.-11. september
29.-30.-31. oktober
Samlinger vår 2019 - mandag/tirsdag/onsdag
21.-22.-23. januar
23.-24. april

Emner

Emner

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, muntlig og skriftlig
 • har bred kunnskap om flerspråklighet og om flerspråklig utvikling
 • har kunnskap om språkvansker og om avvikende/forsinket språkutvikling
 • har kunnskap om hvordan personalet kan legge til rette for de yngste barnas språklæring og språkutvikling

Ferdigheter
Kandidaten 

 • kan planlegge, lede og organisere språkstimulerende aktiviteter i barnehagen
 • har ferdigheter i språklig samspill med barn, også med de yngste barna i barnehagen
 • kan bruke muntlige og skriftlige tekster i ulike medier for å skape gode språklæringssituasjoner
 • kan vurdere barns språkutvikling, lek og samspill i et kulturperspektiv og på grunnlag av dette legge til rette for gode utviklings- og læringsprosesser i barnehagen

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan initiere og videreutvikle språkdidaktisk arbeid av høy kvalitet i barnehagen
 • kan veilede medarbeidere i barnehagen med tanke på å utvikle deres kunnskaper om barns språkutvikling og deres ferdigheter for tilrettelegging av samspillsituasjoner som fremmer barns språk og kommunikasjon

Opptakskrav

Barnehagelærerutdanning/førskolelærerutdanning som kvalifiserer for arbeid som pedagogisk leder/fagleder i barnehagen.

Les mer om søknad og opptak