Language: NOR | ENG

Bachelor - barnehagelærer - samlingsbasert, heltid

 • Varighet: 3 år
 • Heltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du vil lære om barns utvikling og oppvekstsvilkår
 • Du ønsker å gjøre barnehagen til en god arena for omsorg, lek og læring
 • Du vil utdanne deg mot et sikkert arbeidsmarked

Om utdanningen

Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for gode opplevelser, utvikling, lek og læring hos barn. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstsvilkår. Du får bred kunnskap om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø, og innsikt i hvordan man leder barn og voksne i barnehagen.

Utdanningen passer for deg som ønsker å gjøre barnehagen til en god arena for danning, omsorg, lek og læring. 

Studiet gir en bachelorgrad og er et profesjonsstudium. Etter endt studieløp har du mulighet til å jobbe som pedagogisk leder i en barnehage eller du kan fortsette studier på masternivå.

Studiet er et heltidsstudium over tre år med åtte årlige obligatoriske samlinger hvert studieår på studiested Hamar. Oppstart og datoene for samlingene i første studieår finner du i boksen Praktisk informasjon. Du må beregne omfattende egenstudier, aktivitet på læringsplattformer, samarbeid i studiegrupper mellom samlingene og praksis. I løpet av utdanningen skal du også ha 100 dager veiledet og vurdert praksis. Praksis tilrettelegges kun i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. Les mer i boksen Praksis. Der finner du også ukene for praksis i studieåret 2019 - 2020.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Bilde av Marte Braarud som studerer samlingsbasert for å bli barnehagelærer.

- Jeg vil bli Norges beste barnehagelærer

Marte Braarud har store ambisjoner. Derfor studerer hun Bachelor -barnehagelærer – samlingsbasert, på Hamar.

Praktisk informasjon

Studiet er et heltidsstudium over tre år med åtte årlige obligatoriske samlinger à 4 eller 5 dager (mandag/tirsdag til fredag) hvert studieår. Den første samlingen høsten 2019 er planlagt til uke 35 og er 5 dager fra mandag 26. august – til fredag 30. august. De øvrige samlingene er planlagt til ukene 39, 42 og 50 og ukene 2, 10, 14 og 19 i vårsemesteret 2020.

Praksis er en integrert del av alle kunnskapsområder og i fordypningen, og anses som en læringsarena på lik linje med alle kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 100 dager fordelt over tre år. I det første studieåret er praksis planlagt til ukene 44, 45 og 46 i høstsemesteret og ukene 4, 5, 6 og 7 i vårsemesteret.

Du må beregne omfattende egenstudier, aktivitet på høgskolens digitale læringsplattform, samarbeid i studiegrupper mellom samlingene og praksis. Det anbefales ikke at du har ordinær jobb ved siden av studiet.

Emner

Emnetabell

Obligatoriske emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Praksis

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Valgfrie emner 3. studieår

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Læringsutbytte

Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen har fastsatt læringsutbytte for utdanningen. Kandidatene skal i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen som er beskrevet i læringsutbytteformuleringene.

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale- fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjon og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring og utvikling, og til å begrunne sine valg
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger
 • kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, og på bakgrunn av faglige vurderinger raskt iverksette tiltak
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for framtidens barnehage
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse. 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Hva med å ta praksis i Namibia i Afrika? Som barnehagelærerstudent hos oss får du blant annet muligheten til å reise til Namibia i tre måneder som en integrert del av utdanningen din. Høstsemesteret i 3. studieår kan du velge internasjonalt semester som fordypning, der du skal bo og ha praksis i barnehager i Tsumeb.

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Praksis er en integrert del av alle kunnskapsområder og i fordypningen, og anses som en læringsarena på lik linje med alle kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 100 dager fordelt over tre år. I det første studieåret er praksis planlagt til ukene 44, 45 og 46 i høstsemesteret og ukene 4, 5, 6 og 7 i vårsemesteret.

Høgskolen i Innlandet inngår årlige avtaler med barnehager i fylkene Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus hvor veiledet og vurdert praksisopplæringen skal gjennomføres. Det gis ikke anledning til å ha praksis i barnehage som studenten har/har hatt nære relasjoner til eller et eier/ansettelsesforhold til.

Studenter må påregne reisekostnader i forbindelse med praksis.

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart.

Mer informasjon om dette finner du her:     https://www.inn.no/student/praksis-i-profesjonsstudiene/obligatoriske-attester/politiattest

Veien videre

Du blir barnehagelærer og får også kompetanse som pedagogisk leder.

Studiet danner grunnlag for ulike masterstudier, for eksempel Master i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet.