Language: NOR | ENG

Bachelor - barnehagelærer - campus heltid

 • Varighet: 3 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 180 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Ønsker du deg en givende jobb med spennende og utfordrende arbeidsdager? Med denne utdannelsen blir du en nøkkelperson for barns utvikling og læring.

Om utdanningen

Å være barnehagelærer handler om å legge til rette for gode opplevelser, utvikling, lek og læring hos barn. Utdanningen gir deg kunnskap om barns utvikling og oppvekstsvilkår. Du lærer om hva som kjennetegner et inkluderende og lærende barnehagemiljø, og innsikt i hvordan man leder i barnehagen.

Utdanningen passer for deg som ønsker å gjøre barnehagen til en god arena for danning, omsorg, lek og læring. 

Barnehagelærerutdanningen er et profesjonsstudium, som gir en bachelorgrad. Dette er en lederutdanning. Etter endt studieløp har du mulighet til å jobbe som pedagogisk leder i en barnehage, eller du kan fortsette studier på masternivå.

Barnehagelærerutdanningen er på heltid og har undervisning på studiested Hamar. I løpet av de tre studieårene er det også 100 dager veiledet praksis i barnehager høgskolen har inngått partneravtaler med.

Praktisk informasjon

Studiet er organisert som et heltidsstudium med undervisning på studiested Hamar.

Klikk her for å se studiemodellen til barnehagelærerutdanningen

Jobbmuligheter

Du kan jobbe som barnehagelærer både i offentlige og private barnehager. Som barnehagelærer får du også kompetanse som pedagogisk leder.

Opptakskrav

Opptakskravet er  generell studiekompetanse.

Søkerne blir rangert iht.  Forskrift om opptak til høgre utdanning.

Ved studiestart må studentene legge fram gyldig politiattest.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Nasjonal forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanningen har fastsatt læringsutbytte for utdanningen. Studenten skal i løpet av utdanningen tilegne seg kunnskapene, ferdighetene og den generelle kompetansen som er beskrevet i læringsutbytteformuleringene.

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale-, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet

Ferdigheter:
Kandidaten

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring og utvikling, og til å begrunne sine valg
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger
 • kan fremme kreative prosesser og kultur- og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, og på bakgrunn av faglige vurderinger raskt iverksette tiltak
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse:
Kandidaten

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid
 • har endrings- og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Emner

Emnetabell

Obligatoriske emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Praksis

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Valgfrie emner 3. studieår - tilbudet kan variere fra år til år - vi tilbyr minst 2 hvert år - emnene i tabellen er eksempler på fordypninger som kan tilbys

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Utenlandsopphold

Hva med å ta praksis i Namibia i Afrika? Som barnehagelærerstudent hos oss får du blant annet muligheten til å reise til Namibia i tre måneder som en integrert del av utdanningen din. Høstsemesteret i 3. studieår kan du velge internasjonalt semester som fordypning, der du skal bo og ha praksis i barnehager i Tsumeb. Vi har også partnere i for eksempel Danmark og Spania med gode tilbud til barnehagelærerstudenter, da kan du også få Erasmus+-stipend. 

Grip sjansen til et eventyr i trygge rammer! Et utvekslingsopphold gir en opplevelse for livet, i tillegg til faglige og karrieremessige fordeler. Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt campus, vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Praksis

Praksis er en integrert del av alle kunnskapsområder og i fordypningen, og anses som en læringsarena på lik linje med alle kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen. All praksis er obligatorisk og har et omfang på totalt 100 dager fordelt over tre år.

Veiledet og vurdert praksis gjennomføres i høgskolens partnerbarnehager. Oversikten finner du her.

Studenter må påregne reisekostnader og reisetid/-vei i forbindelse med praksisperiodene.

Praksis for studieåret 2021 – 2022 er lagt til følgende uker:
43, 44, 45, 13, 14, 16 (4 dager), 17 og 18(1 dag).

Informasjon og sentrale dokumenter for gjennomføring av praksisstudiet.

For å gjennomføre praksis i profesjonsutdanningene må alle studenter levere politiattest ved studiestart. Mer informasjon om dette finner du her.

Lurer du på noe om praksis? Kontakt Vigdis Eriksen 

Videre studiemuligheter

Studiet danner grunnlag for ulike masterstudier, for eksempel Master i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet.

Hva koster det?

Studenter må påregne reisekostnader i forbindelse med praksisperiodene, i tillegg til semesteravgift
Bilde av en mannlig barnehagelærerstudent med topplue.

- Drømmen er å jobbe i en gårdsbarnehage

Veien mot drømmejobben startet på studiested Hamar for Bjørn Thele Landa, der han går Bachelor i barnehagelærer.