Årsstudium i sosialpedagogikk

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å hjelpe barn og unge med personlige og sosiale vansker
 • Du lærer om samspillet mellom individ, skole og samfunn
 • Det er stort behov for sosialpedagogisk kompetanse i skoleverket

Om utdanningen

Studiet tar for seg begreper som identitet, mangfold, sosial kompetanse og sosial ekskludering.  Gjennom studiet vil studenten tilegne seg kunnskaper og metoder for å analysere inkluderings- og ekskluderingsprosesser i utdanningsløpet, og gjennom disse kunne avdekke mulige årsaker til blant annet "drop-out" og utenforskap. Studiet har også et forebyggende fokus på atferdsproblematikk og mobbing, med vekt på ulike sosialpedagogiske kartleggingsverktøy og alternative læringsarenaer. Gjennom studiet vil studenten tilegne seg en sosialpedagogisk forståelse og en analytisk tilnærming for selv å kunne være en aktiv og samtidig kritisk deltager i pedagogiske institusjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Portrettbilde av Anita Sollid og Iris Jansdottir Nordberg.

- Vi får et viktig sosialt perspektiv på barn

Anita Sollid vil bli sosionom, mens sosionom Iris Nordberg ønsket faglig påfyll. De valgte Årsstudium i sosialpedagogikk.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert med samling en onsdag, torsdag og fredag i måneden. 20 prosent av undervisningen er obligatorisk, i praksis betyr det på fredager i samlingene er det obligatorisk oppmøte. Det må påregnes en del obligatorisk gruppearbeid i alle emner. Studiet krever selvstendig og strukturert arbeid grunnet organiseringen som er samlingsbasert.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier knyttet til utvikling av positiv psykososial helse
 • har bred kunnskap om ulike politiske, sosiale og samfunnsskapte faktorer som preger ulike oppvekstarenaer og hvordan barn og unge forholder seg til dagens oppvekstsvilkår
 • har kunnskap om forebyggende arbeid med atferdsproblematikk og mobbing
 • har kunnskap om inkluderings- og eksluderingsprosesser i utdanningsløpet og hvilken betydning dette har for individ, gruppe og samfunn
 • har grunnleggende kunnskap om den salutogene helsemodellen

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan forklare hvordan mennesker lærer og utvikler seg i samspill med andre og i institusjoner som barnehage og skole
 • kan vurdere sammenhenger mellom læring og mestring i pedagogiske virksomheter og dens betydning for psykososial helse
 • kan bruke aktuell forskningslitteratur til å belyse sosialpedagogiske problemstillinger
 • kan drøfte muntlig og skriftlig ulike sider ved utdanningspolitikkens, utdannelsessystemets og utdannelsespraksisens betydning for tilhørighet, sosial integrasjon, sosial ulikhet og sosial mobilitet 
 • kan argumentere for tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan vurdere ulike sosialpedagogiske tiltak for både individ og gruppe i ulike opplæringsinstitusjoner
 • kan vurdere ulike sosiale kartleggingsverktøy og metoder for elevsamtaler i et kritisk perspektiv
 • kan planlegge og gjennomføre et sosialpedagogisk prosjektarbeid som strekker seg over tid, som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger
 • kan formidle sentralt sosialpedagogisk fagstoff som problemstillinger, teorier og praktisk-pedagogiske tiltak både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Det er ikke muligheter for utveksling i dette studiet. Dersom man bygger studiet inn som en del av en bachelorgrad har man mulighet til utveksling i andre studieår (avhengig av hvilken bachelorgrad man går på).

Veien videre

Studiet er i første rekke rettet mot lærere i grunnskolen og videregående skole, i det studiet tar sikte på å gi en fordypning i og forståelse for lærernes sosialpedagogiske utfordringer, oppgaver og virkefelt. Dette er ikke til hinder for at studenter med en annen yrkesbakgrunn enn læreryrket kan søke opptak på kurset.

Studiet kan inngå som et valgemne i en fri bachelorgrad. Studiet kan også tas som videreutdanning av lærere i grunn- og videregående skole. 

Etter fullført årsstudium kan du søke direkte til andre året i Bachelor i folkehelsearbeid gjennom lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet. Dette kan du lese mer om her.