Language: NOR | ENG

Årsstudium i sosialpedagogikk

 • Varighet: 1 år
 • Heltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker å hjelpe barn og unge med å bli inkludert
 • Du vil lære om samspillet mellom individ, skole og samfunn
 • Det er stort behov for sosialpedagogisk kompetanse

Om utdanningen

Viktig informasjon til deg som har søkt dette studiet! Som følge av føringer i smittevernveilederen for HINN, er det besluttet at emne 1 og 2 av studiet (høsten 2020) vil bli gjennomført som digitale samlinger. Studenter som får plass på studiet vil få nærmere beskjed om gjennomføringen.

Studiet gir deg som student kunnskap og metoder for å analysere inkluderings- og ekskluderingsprosesser i utdanningsløpet. Med bakgrunn i dette vil du kunne avdekke mulige årsaker til blant annet "drop-out" og utenforskap.

Årsstudium i sosialpedagogikk tar for seg begreper som identitet, mangfold, sosial kompetanse og sosial ekskludering. Studiet har også et forebyggende fokus på atferdsproblematikk og mobbing, med vekt på ulike sosialpedagogiske kartleggingsverktøy og alternative læringsarenaer. Gjennom studiet vil du som student tilegne deg en sosialpedagogisk forståelse og en analytisk tilnærming for selv å kunne være en aktiv og samtidig kritisk deltager i pedagogiske institusjoner.

Studiet er samlingsbasert, med samlinger som veksler mellom Lillehammer og Elverum.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i studieplan, emnebeskrivelser og  samlingsdatoer.

Portrettbilde av Anita Sollid og Iris Jansdottir Nordberg.

- Vi får et viktig sosialt perspektiv på barn

Anita Sollid vil bli sosionom, mens sosionom Iris Nordberg ønsket faglig påfyll. De valgte Årsstudium i sosialpedagogikk.

Praktisk informasjon

Viktig informasjon til deg som har søkt dette studiet: Som følge av føringer i smittevernveilederen for HINN er det besluttet at emne 1 og 2 av studiet (høsten 2020) vil bli gjennomført som digitale samlinger. Studenter som får plass på studiet vil få nærmere beskjed om gjennomføringen.

Studiet er samlingsbasert, og består av tredagerssamlinger over en onsdag, torsdag og fredag i måneden frem til mars. Etter dette er det mer uregelmessige samlinger og gruppeveiledninger. 20 prosent av undervisningen er obligatorisk, noe som i praksis betyr at det er obligatorisk oppmøte på fredagene frem til mars, og deretter oppmøte basert på samlinger og gruppeveiledning. 

Studiet krever selvstendig og strukturert arbeid grunnet den samlingsbaserte organiseringen. Det må påregnes en del obligatorisk gruppearbeid i alle emner.

Se under for planen for studieåret 2020/2021 (endringer kan forekomme.)

 

Emne Dato Sted

1

 

 

Samling 1: 26.-28. august Digital samling 
 Samling 2: 16.-18. september Digital samling

2

 

 

Samling 1: 14.-16. oktober Digital samling
 Samling 2: 25.-27. november Digital samling

3

 

Samling 1: 13.-15. januar Elverum
  Samling 2: 17.-19. februar Lillehammer

4

 

 

 

 

 Samling 1: 19. mars Elverum
  Gruppeveiledning #1: 24. og 25. mars Lillehammer
  Samling 2: 19. april Elverum
  Gruppeveiledning #2: 11. og 12. mai Lillehammer
  Gruppeveiledning #3: 27. og 28. mai Elverum

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier knyttet til utvikling av positiv psykososial helse
 • har bred kunnskap om ulike politiske, sosiale og samfunnsskapte faktorer som preger ulike oppvekstarenaer og hvordan barn og unge forholder seg til dagens oppvekstsvilkår
 • har kunnskap om forebyggende arbeid med atferdsproblematikk og mobbing
 • har kunnskap om inkluderings- og eksluderingsprosesser i utdanningsløpet og hvilken betydning dette har for individ, gruppe og samfunn
 • har grunnleggende kunnskap om den salutogene helsemodellen

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan forklare hvordan mennesker lærer og utvikler seg i samspill med andre og i institusjoner som barnehage og skole
 • kan vurdere sammenhenger mellom læring og mestring i pedagogiske virksomheter og dens betydning for psykososial helse
 • kan bruke aktuell forskningslitteratur til å belyse sosialpedagogiske problemstillinger
 • kan drøfte muntlig og skriftlig ulike sider ved utdanningspolitikkens, utdannelsessystemets og utdannelsespraksisens betydning for tilhørighet, sosial integrasjon, sosial ulikhet og sosial mobilitet 
 • kan argumentere for tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan vurdere ulike sosialpedagogiske tiltak for både individ og gruppe i ulike opplæringsinstitusjoner
 • kan vurdere ulike sosiale kartleggingsverktøy og metoder for elevsamtaler i et kritisk perspektiv
 • kan planlegge og gjennomføre et sosialpedagogisk prosjektarbeid som strekker seg over tid, som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger
 • kan formidle sentralt sosialpedagogisk fagstoff som problemstillinger, teorier og praktisk-pedagogiske tiltak både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Det er ikke mulig å reise på utveksling på dette studiet. Dersom du bygger studiet inn som en del av en bachelorgrad har du mulighet for utveksling i andre studieår (avhengig av hvilken bachelorgrad du tar.)

Veien videre

Studiet tar sikte på å gi en fordypning i og forståelse for lærernes sosialpedagogiske utfordringer, oppgaver og virkefelt, og er i første rekke rettet mot lærere i grunnskolen og videregående skole. Dette er ikke til hinder for at studenter med en annen yrkesbakgrunn enn læreryrket kan søke opptak på kurset.

Studiet kan inngå som et valgemne i en fri bachelorgrad.  

 

 

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap