Language: NOR | ENG

Årsstudium i sosialpedagogikk

 • Varighet: 1 år
 • Heltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Studie tilbys ikke i studieåret 2021/22

Ønsker du å hjelpe barn og unge med å bli inkludert? Det er stort behov for personer med sosialpedagogisk kompetanse, og dette studiet ser nærmere på samspillet mellom individ, skole og samfunn.

Om utdanningen

Studiet gir deg som student kunnskap og metoder for å analysere inkluderings- og ekskluderingsprosesser i utdanningsløpet. Med bakgrunn i dette vil du kunne avdekke mulige årsaker til blant annet "drop-out" og utenforskap.

Årsstudium i sosialpedagogikk tar for seg begreper som identitet, mangfold, sosial kompetanse og sosial ekskludering. Studiet har også et forebyggende fokus på atferdsproblematikk og mobbing, med vekt på ulike sosialpedagogiske kartleggingsverktøy og alternative læringsarenaer. Gjennom studiet vil du som student tilegne deg en sosialpedagogisk forståelse og en analytisk tilnærming for selv å kunne være en aktiv og samtidig kritisk deltager i pedagogiske institusjoner.

Studiet er samlingsbasert, med samlinger som veksler mellom Lillehammer og Elverum.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer i studieplan, emnebeskrivelser og  samlingsdatoer.

Praktisk informasjon

Studiet er samlingsbasert, og består av tredagerssamlinger over en onsdag, torsdag og fredag i måneden frem til mars. Etter dette er det mer uregelmessige samlinger og gruppeveiledninger. 20 prosent av undervisningen er obligatorisk, noe som i praksis betyr at det er obligatorisk oppmøte på fredagene frem til mars, og deretter oppmøte basert på samlinger og gruppeveiledning. 

Studiet krever selvstendig og strukturert arbeid grunnet den samlingsbaserte organiseringen. Det må påregnes en del obligatorisk gruppearbeid i alle emner.

Samlingsplan for studieåret 2021/2022 blir publisert her så snart den er klar.

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier knyttet til utvikling av positiv psykososial helse
 • har bred kunnskap om ulike politiske, sosiale og samfunnsskapte faktorer som preger ulike oppvekstarenaer og hvordan barn og unge forholder seg til dagens oppvekstsvilkår
 • har kunnskap om forebyggende arbeid med atferdsproblematikk og mobbing
 • har kunnskap om inkluderings- og eksluderingsprosesser i utdanningsløpet og hvilken betydning dette har for individ, gruppe og samfunn
 • har grunnleggende kunnskap om den salutogene helsemodellen

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan forklare hvordan mennesker lærer og utvikler seg i samspill med andre og i institusjoner som barnehage og skole
 • kan vurdere sammenhenger mellom læring og mestring i pedagogiske virksomheter og dens betydning for psykososial helse
 • kan bruke aktuell forskningslitteratur til å belyse sosialpedagogiske problemstillinger
 • kan drøfte muntlig og skriftlig ulike sider ved utdanningspolitikkens, utdannelsessystemets og utdannelsespraksisens betydning for tilhørighet, sosial integrasjon, sosial ulikhet og sosial mobilitet 
 • kan argumentere for tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan vurdere ulike sosialpedagogiske tiltak for både individ og gruppe i ulike opplæringsinstitusjoner
 • kan vurdere ulike sosiale kartleggingsverktøy og metoder for elevsamtaler i et kritisk perspektiv
 • kan planlegge og gjennomføre et sosialpedagogisk prosjektarbeid som strekker seg over tid, som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i relevante etiske problemstillinger
 • kan formidle sentralt sosialpedagogisk fagstoff som problemstillinger, teorier og praktisk-pedagogiske tiltak både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i fagområdet

Utenlandsopphold

Det er ikke mulig å reise på utveksling på dette studiet. Dersom du bygger studiet inn som en del av en bachelorgrad har du mulighet for utveksling i andre studieår (avhengig av hvilken bachelorgrad du tar.)

Videre studiemuligheter

Årsstudium i sosialpedagogikk kvalifiserer for bachelor i folkehelsearbeid. 

Dette kan du lese mer om her. 

Studiet kan også inngå som et valgemne i en fri bachelorgrad.  

Studiet tar sikte på å gi en fordypning i og forståelse for lærernes sosialpedagogiske utfordringer, oppgaver og virkefelt, og er i første rekke rettet mot lærere i grunnskolen og videregående skole. Dette er ikke til hinder for at studenter med en annen yrkesbakgrunn enn læreryrket kan søke opptak.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Øystein Gjefle

Et studium for alle som vil jobbe med mennesker

Øystein Gjefle har allerede en bachelorgrad i bagasjen, men ønsket å ta et årsstudium for å lære mer om å jobbe med barn og unge. Valget falt på årsstudium i sosialpedagogikk.

Dette studiet tilbys av: Fakultet for helse- og sosialvitenskap