Language: NOR | ENG

Årsstudium i pedagogikk

 • Varighet: 1 år
 • Heltid
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Et år med personlig utvikling og refleksjon hvor du vil lære om hva som påvirker mennesker og samfunnet. Dette tilsvarer 1.året på en bachelor i pedagogikk.

Om utdanningen

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken henter kunnskap og synspunkter fra en rekke ulike vitenskaper som for eksempel filosofi, psykologi, sosiologi og historie. Faget har både en teoretisk og en praktisk side, og handler om hvordan de store samfunnsoppgavene som oppdragelse, opplæring, undervisning og utdanning påvirkes av politiske, sosiale, økonomiske og verdimessige betingelser.

Sentrale spørsmål i pedagogikk handler om hva som påvirker mennesker og samfunn gjennom læring, utvikling, sosialisering, oppdragelse, undervisning, opplæring og danning. Årsstudiet tar opp pedagogiske grunnlagsproblem og knytter disse til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring. Pedagogikk er også et danningsfag som skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og refleksjon.

Følg pedagogikkstudentene på Facebook

Pedagogikkstudiene sin gruppe på Facebook

Praktisk informasjon

 • Studiet går på heltid
 • Undervisningen foregår på studiestedet
 • Når timeplan er klar, kan du finne studiets undervisningstid her. 

Det gjøres oppmerksom på at Årsstudium i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet er et generelt studium i pedagogikk, og ikke det samme som Praktisk-pedagogisk utdanning. 

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Kunnskap

 • Studentene skal tilegne seg fagkunnskap og kjenne sentrale teorier i de aktuelle pedagogiske fagområdene, og kunne arbeide med fagkunnskapen på en selvstendig måte.
 • Studentene skal kjenne til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet, og kunne søke etter, analysere og vurdere dette kritisk.
 • Studentene skal utvikle en selvstendig og kritisk holdning til pedagogikkfaget og til den rolle pedagogikkens områder spiller i samfunnet.
 • Studentene skal kunne gjøre rede for og drøfte grunnlagstenkningen og sentrale problemstillinger innenfor pedagogikkfaget.
 • Studentene skal kunne oppdatere seg om sentral kunnskap og ny forskning innenfor pedagogikkfaget.

Ferdigheter

 • Studentene skal kunne trekke linjer fra pedagogisk tenkning til praksisfeltet i skriftlige arbeider og i diskusjoner på studiet.
 • Studentene skal kunne anvende relevant teori for å vurdere konsekvensene av endrede samfunnsbetingelsers innvirkning på barn og unges oppvekst, danning og utdanning.
 • Studentene skal kunne trekke fram grunnlinjene i pedagogikkens historie for å forklare dagens skole- og oppvekstvilkår.
 • Studentene skal kunne vurdere implikasjonene av informasjonsteknologiens framskritt og påvirkning på barn og unges oppvekst og læringsmiljø.
 • Studentene skal kunne vurdere og reflektere over egne og andres arbeid og bruke vurdering aktivt for å fremme læring og faglig utvikling.

Kompetanse

 • Studentene skal ha innsikt i faglige problemstillinger knyttet til forholdet mellom samfunn og utdanningssystem og organisasjoner
 • Studentene skal kunne drøfte og vurdere hvordan det legges til rette for læring og utvikling. De skal kunne presentere kjerneinnhold i faglitteraturen både muntlig og skriftlig.
 • Studentene skal ha innsikt i hvilke faktorer som kan være avgjørende for målsetting og valg av framgangsmåte i undervisningssituasjoner.
 • Studentene skal kunne arbeide både individuelt og i gruppe med en problembasert tilnærming til fagstoffet.
 • Studentene skal være i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere et utviklings- og endringsarbeid.

Emner

Årsstudium i pedagogikk:

Studiepoeng År 1

Utenlandsopphold

Det er ikke anledning til utenlandsopphold på årsstudiet. Dette vil først være aktuelt dersom man går videre med en bachelorutdanning.

Videre studiemuligheter

Studiet passer for deg som ønsker en grunnleggende innføring i pedagogikk som fag eller som lurer på om videre studier i pedagogikk eller samfunnsvitenskapelige fag er noe for deg. Studiet er obligatorisk for deg som skal ta bachelor i pedagogikk, men kan også inngå i andre bachelorstudier, eller tas som et selvstendig studium.

Om du skal ta Bachelor i pedagogikk eller Bachelor i pedagogikk - fleksibel ved HINN kan du søke deg inn via lokalt opptak. Du kan lese mer om vårt lokale opptak her.

For de fleste studenter som tar sikte på å oppnå en akademisk grad innenfor samfunnsfag ved universiteter og høgskoler, vil Årsstudium i pedagogikk kunne inngå som en naturlig del i en større faglig sammenheng. Studenter innenfor andre fagområder (humanistiske fag, naturvitenskap, teknikk osv.) kan også ha utbytte av studiet.

Studiet passer også for personer som vil forbedre sine pedagogiske kvalifikasjoner, eller for studenter som søker en generelt anvendelig og kort påbygning på grunnutdanningen sin før de går inn i et yrke.

Det gjøres oppmerksom på at Årsstudium i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet er et generelt studium i pedagogikk, og ikke det samme som praktisk-pedagogisk utdanning. Man kan ikke jobbe som grunnskolelærer ved å ta dette årsstudiet, da må man velge en lærerutdanning. 

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper
Studentambassadør John-Are foran en grønn bakgrunn med hvit skrift.

Fem gode grunner til å studere pedagogikk

Å studere pedagogikk har gjort meg til en bedre person. På hvilken måte og hvorfor du bør vurdere å studere det samme som meg for å bli en bedre utgave av deg selv kan du lese om i mitt siste blogginnlegg. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema