Language: NOR | ENG

Personalarbeid

  • Annet studiested
  • Varighet: Halvårsstudium
  • Deltid, Betalingsstudium
  • Studiepoeng 15 studiepoeng
  • Søknadsperiode 14. januar 2018

Om utdanningen

Personalforvaltning er en sentral del av virksomhetenes totale ressursforvaltning. Arbeidsoppgavene kan spenne fra vurdering og utforming av lønns- og fordelspakker ved rekruttering og ansettelse, via rådgiving og oppfølging i forbindelse med karriere- og kompetanseutvikling, til oppgaver knyttet til nedtrapping og avvikling av arbeidsforhold under ulike forutsetninger. Løpende drift av systemer og rutiner som sikrer korrekte ytelser til og korrekt behandling av ansatte, samt korrekt rapportering både internt og eksternt, er også en del av arbeidsfeltet.

Målet for studiet i "Lønns- og personalarbeid" er å gi et fleksibelt deltids vekttallsbasert EVU-tilbud som

  • kan fungere som en god faglig plattform for arbeid med oppgaver innenfor lønn/regn-skap og personaladministrasjon/-forvaltning
  • kan gi et grunnlag for fortsatt etter- og videreutdanning innenfor lønns- og/eller personalområdet
  • er velegnet for opptak basert på realkompetanse

Faglig er innretningen på studiet mot "generalist"-målgruppen innenfor lønns- og personalarbeid, dvs. at det gir en faglig plattform innenfor både lønns- og personalområdet. De fleste medarbeiderne i denne målgruppen kan en anta befinner seg i mindre og mellomstore virksomheter hvor ar-beidsområder og karriereveier ikke er så spesialist-/funksjonsoppdelte som i store virksomheter.Videreutdanning i

Emner

Lønns- og personalarbeid: Struktur/emneoversikt

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

I vårsemesteret tilbys emnet ”Personalarbeid”. Denne emnet inneholder kurset ”Personaladministrasjon med arbeidsrett” med 34 lærerstyrte timer og kurset ”Sykelønn og trygderett” med 13 lærerstyrte timer. Eksamen avholdes medio juni.

I hvert semester avvikles tre studiesamlinger.

  • Første og andre samling i semesteret strekker seg over onsdag - fredag, med til sammen henholdsvis 16 og 19 lærerstyrte timer.
  • Siste samling i semesteret er fra torsdag - fredag og har 12 lærerstyrte timer. Mindre endringer og forskyvninger kan foretas

Opptakskrav

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Den primære målgruppen er allerede ansatte i lønns- og personaladministrative funksjoner som ønsker å formalisere sin kompetanse gjennom et studiepoengsbasert tilbud innenfor sitt arbeidsområde. En annen sentral målgruppe er personer som ønsker å skaffe seg formell kompetanse for å gå inn i slikt arbeid. En tredje målgruppe vil være ansatte i virksomheter som leverer tjenester innenfor lønn- og personalarbeid etter konkurranseutsetting. Studiet vil i prinsippet kunne søkes av alle interesserte med generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse etter til enhver tid gjeldende opptaksreglement.

Mer informasjon

Pris

Studieavgiften er satt til kr 17.500,- pr. 15 studiepoeng. I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oppland, utgifter til lærebøker og materiell, samt reise og opphold ved samlingene og eksamen. Studiet faller inn under ordningen til Statens Lånekasse for Utdanning.For mange vil det være aktuelt at arbeidsgiver dekker hele eller deler av utgiftene til utdanningen. i tillegg til semesteravgift

Lurer du på noe?