Language: NOR | ENG

Partnerskap og flernivåstyring (SAMPLAN)

  • Varighet: 1 år
  • Deltid
  • Studiepoeng 30 studiepoeng
  • Søknadsperiode 1. oktober 2017

Om utdanningen

Partnerskap og flernivåstyring er etter- og videreutdanning rettet mot folk i arbeid. I samarbeid med Høgskolen i Volda, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet kan deltakerne ta en valgfri eksamen som gir 30 studiepoeng og er godkjent som en del av en mastergrad i samfunnsplanlegging (Ved Høgskolen i Volda). 

Planlegging både som fag og som praksis preges av en breddetilnærming. Behovet for kompetanse innenfor planleggingsmetodikk øker i takt med at styringsutfordringene blir mer komplekse. Studiet gjenspeiler derfor dagens virkelighet hvor planlegging praktiseres av mange ulike yrkeskategorier. Partnerskap og flernivåstyring fokuserer på koblingene mellom kunnskap og teori, innsikt og forståelse, samt praksis og handling. Økt kunnskap og kjennskap til teori, koblet til refleksjon over egne og andres erfaringer skal avlede innsikt og forståelse som til sist reflekteres i endret og bedret praksis.

Studiet er prosessorientert fremfor å behandle plandokumenter som produkt. Forankringen av planlegging i demokratiske og politiske prosesser er en viktig del av dette.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 1525. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

Praktisk informasjon

  • Det overordnede faglige og administrative ansvaret, inkludert eksamensansvaret går på omgang mellom de tre institusjonene, Høgskolen i Volda, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet .

Læringsutbytte

Etter gjennomført studium har studenten følgende kvalifikasjoner

Kunnskaper

Kandidaten har inngående forståelse for og kan gjøre rede for sentrale tema som ligger bak all planlegging, både samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven og delplanlegging etter sektorlovverk. Kandidaten har god kjennskap til de sentrale debattene som foregår både innen planleggingsteorifeltet og praksisfeltet, både i Norge og internasjonalt. Dette gjelder både planlegging som prosess og planlegging som produkt.

Ferdigheter

Kandidaten behersker å se og vurdere samfunnsutvikling og planleggingsarbeid i et helhetsperspektiv. Kandidaten har utviklet sin kompetanse til selv å bli en klok og effektiv planlegger og/eller deltaker i planleggingsprosesser.  

Generell kompetanse

Kandidaten kan vise at fagkunnskap og erfaringer kan settes inn i en teoretisk sammenheng, at både teori- og praksis kan stå i et skapende avhengighetsforhold til hverandre.

Opptakskrav

Det er ulike opptakskrav avhengig av om man ønsker å avlegge eksamen eller ikke. SEVS disponerer alle studieplassene på studiet og tar opp deltakerne, og de utsteder kursbevis etter studiets slutt. For å avlegge eksamen, må man i tillegg søke opptak ved Høgskolen i Innlandet. Deltakerne må altså være tatt opp på kurset av SEVS før de kan søke opptak til studiet ved Høgskolen i Innlandet.

A) Opptakskrav fra SEVS - fører til kursbevis

Søkere må ha praksis fra planlegging eller annet relevant utviklingsarbeid. De må ha utdanning fra universitet, høgskole eller tilsvarende sterk realkompetanse. Opptak foretas av SEVS.

For å oppnå kursbevis må deltakerne være tilstede ved all undervisning, levere inn et planproblem ved kursstart og skrive et prosjektnotat (se bestemmelser under arbeidskrav). Det er i tillegg obligatorisk å delta i arbeid med feltrapport (se informasjon nedenfor).

B) Opptakskrav fra Høgskolen i Innlandet  fører til eksamen (30 studiepoeng)

  • Bachelorgrad i samfunnsfag eller humanistisk fag, eller
  • En annen bachelorgrad med relevant faglig fordypning
  • I tillegg må studenten ha minimum 2 års praksis innenfor relevant fagfelt.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?