• Studiested: Studiesenteret.no
 • Varighet: 2 år
 • Organisering Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du ønsker å komplettere tidligere økonomisk-administrativ utdanning
 • Du ønsker å kvalifisere deg til å jobbe som regnskapsfører
 • Du ønsker å studere ved siden av jobb 

Om utdanningen

Påbygging i regnskapsførerfag gir studenter og yrkesaktive mulighet til å komplettere sin utdannelse. På regnskapskontorer (og revisjonskontorer) er det en del medarbeidere som mangler deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører. 

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med Studiesenteret.no og du møter på valgt studiesenter for å delta på seminarer og avlegge eksamen*. Les mer om dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. Studiet søkes på i høgskolens lokale opptak mellom 1. februar og 15. april (1. mars med realkompetanse). 

Hvis du allerede har fullført Bachelor i økonomi og administrasjon ved en norsk høgskole eller universitet, vil Påbygging i regnskapsførerfag gi deg de profileringsfagene du trenger for å tilfredsstille utdanningskravet for autorisasjon som regnskapsfører. 

Påbyggingsstudiet i regnskapsførerfag gir studenter som har tatt Årsstudium i bedriftsøkonomi eller andre økonomisk-administrative studier, anledning til å komplettere utdanningen, og bygge videre mot Bachelor i regnskapsførerfag og autorisasjon som regnskapsfører. 

Det er Finanstilsynet som foretar autorisasjon av regnskapsførere. I tillegg til utdanningskravet stilles det krav om godkjent praksis (jf. Regnskapsførerloven).

Påbygging i regnskapsførerfag - Studiesenteret.no

Studiesenteret

-Seminarer avholdes på studiesentrene rundt om i landet etter fastsatt timeplan. Du møter på det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet.Se www.studiesenteret.no for oversikt over hvor det finnes studiesentre.

-Forelesningsstreamer og annen undervisning legges ut i læringsportalen Canvas og kan sees når- og hvor som helst så lenge du har nettilgang.

-De fleste eksamener i studiet avlegges på det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet. *Unntaket er Årsregnskap og Rettslære som er nasjonale eksamener og må avlegges på Høgskolen i Innlandet, studiested Rena.

Se under "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden for å lese mer om hvordan studiet er lagt opp.


Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

Forelesningsstreamer og annen undervisning foregår på nett. I tillegg til undervisningen på nett er det seminarer på det studiesenteret du velger når du søker på studiet. Eksamener avlegges i hovedsak på studiesenteret du velger når du søker på studiet, unntaket er Årsregnskap og Rettslære som er nasjonale eksamener og må avlegges på Høgskolen i Innlandet, studiested Rena.

Tilgang til vårt læringssystem Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Forelesninger

Forelesningene er spilt inn og blir lagt ut i læringsportalen Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger når og hvor som helst, når det måtte passe deg så lenge du har tilgang på nett.

 

Seminarer

Seminarer avholdes ved det studiesenteret du velger å være tilknyttet når du søker studiet. Du møter på seminarer etter fastsatt timeplan. På seminarene møter du forelesere live over vårt videokonferansesystem. På seminarene blir det gjennomgått oppgaver, caser, muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff m.m. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver hjemme og møte forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk oppmøte på seminarer, men det som blir gjennomgått på seminarene streames ikke og det legges ikke på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte, i tillegg vil du også kunne bli kjent med medstudenter, danne kollokviegrupper m.m. 

Det vil bli ca 4-5 seminarer per halvår. Disse avholdes på dagtid.

 

Obligatoriske oppgaver

I de fleste emnene på studiet vil det være obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere av den enkelte emnesansvarlig etter studiestart.

 

*Eksamen

De fleste eksamener i studiet er skriftlige skoleeksamener med penn og papir (se vurderingsform på respektive emne). De fleste eksamener i studiet avlegges på studiesenteret du velger å være tilknyttet. Unntaket er eksamen i Årsregnskap og i Rettslære, disse to har nasjonale eksamener, og disse kan kun avlegges på Høgskolen i Innlandets avdeling på Rena. Det er også mulig å få endret eksamenssted til Høgskolen i Innlandet- studiested Rena, for de andre eksamenene. Ta kontakt med studieveileder ved studiestart for å få endret dette.

 

Pris på studiet

Semesteravgift til Høgskolen i Innlandet: Les mer om semesteravgiften her.
Eksamensavgift til studiesentrene: Studiesentrene tar eksamensavgift per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Velger du å endre ditt eksamenssted til Høgskolen i Innlandet studiested Rena, er eksamen avgiftsfri. Eksamen i emnene Årsregnskap og Rettslære må avlegges på Rena, og disse har dermed ingen eksamensavgift. Hjemmeeksamener har heller ikke eksamensavgift.

 

Informasjonssider for studenter på Studiesenteret

Vi har egne informasjonssider  for studenter som skal studere eller allerede tar studier i samarbeid med Studiesenteret. På disse sidene vil du finne blant annet linker til timeplaner og pensumlitteratur. 

 

Søke studiet?

Studiet åpner for søking i Høgskolens søknadsweb 1. februar og har søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). Du søker via søkeknappen lenger oppe på denne siden.

 

Spørsmål?

Har du spørsmål som gjelder søknad og opptak til studiet (opptakskrav, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret: opptak@inn.no eller 62 43 00 04 (10-14).  

Har du spørsmål om studiet generelt, ta kontakt med studieadministrasjonen på Rena: rena@inn.no

Emner

Emner

Studiepoeng År 1 År 2

Emnene Årsregnskap og Praktisk regnskap, skatt og rådgivning undervises over to semestre, med avsluttende eksamen i hhv. semester 2 og 4.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og regnskapsrelaterte områder
 • har kunnskap om regnskapsførerfagets egenart og historie, samt fagets og regnskapsførers rolle i samfunnet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor regnskap, skatte- og avgiftsrett, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor regnskap, skatte- og avgiftsrett og andre relevante juridiske områder, både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer og praksis

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan, innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære,
  • anvende analysemetoder
  • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • anvende annen relevant kunnskap
  • begrunne sine valg
 • behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap
 • kan, i tilknytning til regnskapsoppdrag, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan bidra til å produsere lovbestemt rapportering og å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom rapportering

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet, samt dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse på tilsvarende nivå + minst 45 studiepoeng fra Årsstudium i bedriftsøkonomi eller tilsvarende, hvor emner innen finansregnskap må være dekket med et omfang på minimum 15 studiepoeng tilsammen.  

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Mer informasjon

Pris

Eksamensavgift for eksamener som avlegges på lokalt studiesenter i tillegg til semesteravgift