Language: NOR | ENG

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

 • Studiesenteret.no
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker å komplettere tidligere økonomisk-administrativ utdanning og studere ved siden av full jobb
 • Du ønsker å øke din kompetanse innen regnskap, skatt og økonomirådgivning og gjøre deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet
 • Du ønsker mulighet til å kvalifisere til autorisasjon som regnskapsfører

Om utdanningen

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning gir studenter og yrkesaktive mulighet til å komplettere sin utdannelse og øke kompetansen innen regnskap, skatt og økonomirådgivning. I regnskapsbransjen er det medarbeidere som mangler deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører. 

Det legges vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for øvrig for å gjøre studiet relevant og studentene attraktive i arbeidsmarkedet. Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap som vi ønsker at våre studenter skal bidra med.

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Studiet tilbys i samarbeid med  Studiesenteret.no. Les mer om dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. Studiet søkes på i høgskolens lokale opptak mellom 1. februar og 15. april (1. mars med realkompetanse). 

Hvis du allerede har fullført Bachelor i økonomi og administrasjon eller relevant Mastergrad ved en norsk høgskole eller universitet, vil Påbygging i regnskap og økonomirådgivning gi deg de profileringsfagene du trenger for å tilfredsstille utdanningskravet for autorisasjon som regnskapsfører. 

Påbyggingsstudiet i regnskap og økonomirådgivning gir studenter som har tatt både  Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbyggingsstudiet i ​økonomi og administrasjon, eller andre økonomisk-administrative studier som oppfyller opptakskravet, anledning til å komplettere utdanningen, og bygge videre mot  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og autorisasjon som regnskapsfører.

Det er Finanstilsynet som foretar autorisasjon av regnskapsførere. I tillegg til utdanningskravet stilles det krav om godkjent praksis.

 

Viktig informasjon om emnet SREG350 Praktisk, regnskap, skatt og rådgivning som går i 3. og 4. semester: 
I henhold til emnebeskrivelse må det påregnes obligatorisk frammøte på Høgskolen i Innlandet studiested Rena på enkelte samlinger i dette emnet. Mer informasjon om dette vil dere få ved oppstart av emnet i tredje semester.

Informasjon om studiestart

Studiestart 2020

Felles oppstartsseminar for alle studier på Studiesenteret mandag 24. august kl. 10.00 - 11.00. Seminaret vil bli avholdt i den nettbaserte tjenesten Zoom. Lenke til seminaret i Zoom blir sendt ut på e-post og sms til studenter ca. en uke før møtet finner sted.

 

Timeplan for nettseminarer i Zoom høsten 2020 (med forbehold om at det kan bli endringer)

Timeplanen søkes opp i  TimeEdit. Se til at det står "Kull" i rullegardinmenyen, skriv REGP i søkefeltet og velg REGP 2020H. Du kan også søke opp timeplan per emne. Velg da "Emne" i rullegardinmenyen, søk på emnekoden og legg den til under Mine valg (her kan du legge til flere emner) og trykk Vis timeplan.

 

Pensum høsten 2020

Pensum er klart innen studiestart i august og vil kunne søkes opp  her. Se til at du søker på riktig semester og emnekode. Velg 2020/2021 fra rullegardinmenyen. Emnekodene ser du over (husk at emnene i dette studiet har emnekoder som begynner på -S-).

 

Eksamensdatoer høsten 2020

Eksamensdatoer er klart innen studiestart i august. Du vil da finne dine eksamensdatoer ved å logge inn i StudentWeb. (NB! Årsregnskap er et emne som går over to semestre, og har eksamen i slutten av andre semester, dvs. våren 2021)

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

 

Forelesninger

Forelesningene er spilt inn og blir lagt ut i læringsportalen Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger når og hvor som helst, når det måtte passe deg så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til vårt læringssystem Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Seminarer

Seminarer avholdes i den nettbaserte løsningen Zoom. Du får tilgang til Zoom gjennom Canvas. Dette er en sikker løsning, hvor bare studenter og ansatte tilknyttet studiet har tilgang. Seminarene foregår etter en fastsatt timeplan og man må logge på seminaret på oppsatt tidspunkt for å delta. På seminarene møter du foreleserne som bl.a. vil gjennomgå fagstoff, oppgaver og caser. Det blir gode muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff med mer. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver i forkant og møte forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk oppmøte på seminarene, men det som blir gjennomgått på seminarene blir ikke tatt opp og lagt ut på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte.

Du kan normalt også møte ved ditt valgte studiesenter for å koble på seminarene, men vi gjør oppmerksom på at tilgjengeligheten til studiesenterne høstsemesteret 2020 kan påvirkes av nasjonale og lokale smitteverntiltak. 

Det vil bli ca 4-5 seminarer per halvår. Disse avholdes på dagtid.

 

Viktig informasjon om emnet SREG350 Praktisk, regnskap, skatt og rådgivning som går i 3. og 4. semester: 
I henhold til emnebeskrivelse må det påregnes obligatorisk frammøte på Høgskolen i Innlandet studiested Rena på enkelte samlinger i dette emnet. Mer informasjon om dette vil dere få ved oppstart av emnet i tredje semester.

 

Obligatoriske oppgaver

I de fleste emnene på studiet vil det være obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

De fleste eksamener i studiet er skriftlige skoleeksamener (se vurderingsform på respektive emne). Skriftlige skoleeksamener avlegges på det studiesenteret du velger å være tilknyttet, men det er mulig å få endret eksamenssted til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena (ta kontakt med studieveileder ved studiestart for å få endret dette).

 

Pris på studiet

Semesteravgift til Høgskolen i Innlandet:   Les mer om semesteravgiften her

Eksamensavgift til studiesentrene: Studiesentrene tar eksamensavgift per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Det er mulig å endre eksamenssted Høgskolen i Innlandet, studiested Rena, og da er eksamen avgiftsfri. Ønsker en å endre eksamenssted til Rena, må dette meldes fra til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober. Hjemmeeksamener har ikke eksamensavgift.

  

Søke studiet?

Studiet åpner for søking i Høgskolens søknadsweb 1. februar og har søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). Du søker via søkeknappen lenger oppe på denne siden.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål som gjelder   søknad og opptak til studiet (opptakskrav, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret:   opptak@inn.no eller tlf. 62 43 00 04 (10-14).  

Har du spørsmål om studiet generelt, ta kontakt med studieadministrasjonen:   handelshogskolen@inn.no

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Emnene Årsregnskap og Praktisk regnskap, skatt og rådgivning undervises over to semestre, med avsluttende eksamen i hhv. semester 2 og 4.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og regnskapsrelaterte områder
 • har kunnskap om regnskapsførerfagets egenart og historie, samt fagets og regnskapsførers rolle i samfunnet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor regnskap, skatte- og avgiftsrett, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor regnskap, skatte- og avgiftsrett og andre relevante juridiske områder, både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer og praksis

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan, innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære,
  • anvende analysemetoder
  • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • anvende annen relevant kunnskap
  • begrunne sine valg
 • behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap
 • kan, i tilknytning til regnskapsoppdrag, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan bidra til å produsere lovbestemt rapportering og å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom rapportering

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet, samt dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse på tilsvarende nivå + minst 45 studiepoeng fra Årsstudium i bedriftsøkonomi eller tilsvarende, hvor emner innen finansregnskap må være dekket med et omfang på minimum 10 studiepoeng tilsammen eller en hvilken som helst mastergrad.  

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Uteksaminerte kandidater vil være kvalifiserte til å arbeide som regnskapsførere, i særlig grad i privat sektor, men også i det offentlige. De vil ha en kompetanse som vil kunne kvalifisere til ledere for økonomi- og regnskapsavdelinger i både store og små bedrifter. Med den sterke basisen innen regnskap, rettslære og skatterett som dette studiet gir, vil kandidatene også kunne opptre som rådgivere på mange områder.

Uteksaminerte kandidater vil også være godt kvalifiserte for andre stillinger innen økonomi og administrasjon.

Emnene i Påbygging i regnskap og økonomirådgivning kan innpasses i gjeldende studieplan for Bachelor i regnskap og økonomirådgivning ved Høgskolen i Innlandet.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning tilfredsstiller, sammen med godkjent praksis ihht. Finanstilsynets krav, kravet til å bli autorisert regnskapsfører (jf. Regnskapsførerloven).

Kombinasjonen Bachelor i økonomi og administrasjon fra et høgskole eller universitet i Norge sammen med Påbygging i regnskap og økonomirådgivning tilfredsstiller også utdanningskravet for autoriasjon av regnskapsførere.  

Kandidater som fullfører Bachelor i regnskap og økonomirådgivning vil kunne være kvalifiserte for å begynne på økonomisk-administrative masterutdanninger i Norge og i utlandet, blant annet Master i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Kombinasjonen Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og Master i økonomi og ledelse gir grunnlag for sidetittelen Siviløkonom. Vær oppmerksom på at det ved de ulike utdanningsinstitusjonene kan stilles spesifikke krav til fagkombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Mer informasjon

Pris

Eksamen kan alltid avlegges kostnadsfritt på studiested Rena. Eksamensavgift på ca. kr 1500,- per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter, i tillegg til semesteravgift