Language: NOR | ENG

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

 • Studiesenteret.no
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Mangler du deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører? Med dette påbyggingsstudiet får du kunnskap i regnskap, skatt og økonomirådgivning som utfyller økonomisk-administrativ utdanning.

Om utdanningen

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning gir studenter og yrkesaktive mulighet til å komplettere sin utdannelse og øke kompetansen innen regnskap, skatt og økonomirådgivning. I regnskapsbransjen er det medarbeidere som mangler deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører. 

Det legges vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for øvrig for å gjøre studiet relevant og studentene attraktive i arbeidsmarkedet. Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap som vi ønsker at våre studenter skal bidra med.

Dette studiet er et nett- og seminarbasert studium som går på deltid over to år. Les mer om dette under "Praktisk informasjon" lenger ned på siden. Studiet søkes på i høgskolens lokale opptak mellom 1. februar og 15. april (1. mars med realkompetanse). 

Hvis du allerede har fullført Bachelor i økonomi og administrasjon eller relevant Mastergrad ved en norsk høgskole eller universitet, vil Påbygging i regnskap og økonomirådgivning gi deg de profileringsfagene du trenger for å tilfredsstille utdanningskravet for autorisasjon som regnskapsfører. 

Påbyggingsstudiet i regnskap og økonomirådgivning gir studenter som har tatt både  Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbyggingsstudiet i ​økonomi og administrasjon, eller andre økonomisk-administrative studier som oppfyller opptakskravet, anledning til å komplettere utdanningen, og bygge videre mot  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og autorisasjon som regnskapsfører.

Det er Finanstilsynet som foretar autorisasjon av regnskapsførere. I tillegg til utdanningskravet stilles det krav om godkjent praksis.

 

Viktig informasjon om emnet SREG350 Praktisk, regnskap, skatt og rådgivning som går i 3. og 4. semester: 
I henhold til emnebeskrivelse må det påregnes obligatorisk frammøte på Høgskolen i Innlandet studiested Rena på enkelte samlinger i dette emnet. Mer informasjon om dette vil dere få ved oppstart av emnet i tredje semester.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

 

Forelesninger

Forelesningene er spilt inn og blir lagt ut i læringsportalen Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger når og hvor som helst, når det måtte passe deg så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til vårt læringssystem Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Seminarer

Seminarer avholdes i den nettbaserte løsningen Zoom. Du får tilgang til Zoom gjennom Canvas. Dette er en sikker løsning, hvor bare studenter og ansatte tilknyttet studiet har tilgang. Seminarene foregår etter en fastsatt timeplan og man må logge på seminaret på oppsatt tidspunkt for å delta. På seminarene møter du foreleserne som bl.a. vil gjennomgå fagstoff, oppgaver og caser. Det blir gode muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff med mer. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver i forkant for å være forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene, men det som blir gjennomgått på seminarene blir ikke tatt opp og lagt ut på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte.

Det vil bli ca 4-5 seminarer per halvår. Disse avholdes på dagtid. Timeplan for seminarene er klar rett i forkant av hvert nye semester, og søkes opp i TimeEdit (se informasjon om dette under fanen Studiestart)

 

Viktig informasjon om emnet SREG350 Praktisk, regnskap, skatt og rådgivning som går i 3. og 4. semester: 
I henhold til emnebeskrivelse må det påregnes obligatorisk frammøte på Høgskolen i Innlandet studiested Rena på enkelte samlinger i dette emnet. Mer informasjon om dette vil dere få ved oppstart av emnet i tredje semester.

 

Obligatoriske oppgaver

I de fleste emnene på studiet vil det være obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

De fleste eksamener i studiet er skriftlige skoleeksamener (se vurderingsform på respektive emne). Skriftlige skoleeksamener avlegges på det studiesenteret du velger å være tilknyttet, men det er mulig å få endret eksamenssted til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena (ta kontakt med studieveileder ved studiestart for å få endret dette). 

Eksamensdatoer blir satt og publisert i starten av hvert nye semester.

 

Pris på studiet

Semesteravgift til Høgskolen i Innlandet:   Les mer om semesteravgiften her

Eksamensavgift til studiesentrene: Studiesentrene tar eksamensavgift per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Det er mulig å endre eksamenssted Høgskolen i Innlandet, studiested Rena, og da er eksamen avgiftsfri. Ønsker en å endre eksamenssted til Rena, må dette meldes fra til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober. Hjemmeeksamener har ikke eksamensavgift.

  

Søke studiet?

Studiet åpner for søking i Høgskolens søknadsweb 1. februar og har søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). Du søker via søkeknappen lenger oppe på denne siden.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål som gjelder   søknad og opptak til studiet (opptakskrav, innsending av dokumentasjon m.m.), ta kontakt med Opptakskontoret:   opptak@inn.no eller tlf. 62 43 00 04 (10-14).  

Har du spørsmål om studiet generelt, ta kontakt med studieadministrasjonen:   handelshogskolen@inn.no

Jobbmuligheter

Uteksaminerte kandidater vil være kvalifiserte til å arbeide som regnskapsførere, i særlig grad i privat sektor, men også i det offentlige. De vil ha en kompetanse som vil kunne kvalifisere til ledere for økonomi- og regnskapsavdelinger i både store og små bedrifter. Med den sterke basisen innen regnskap, rettslære og skatterett som dette studiet gir, vil kandidatene også kunne opptre som rådgivere på mange områder.

Uteksaminerte kandidater vil også være godt kvalifiserte for andre stillinger innen økonomi og administrasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse på tilsvarende nivå + minst 45 studiepoeng fra Årsstudium i bedriftsøkonomi eller tilsvarende, hvor emner innen finansregnskap må være dekket med et omfang på minimum 10 studiepoeng tilsammen eller en hvilken som helst mastergrad.  

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Kandidaten skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og regnskapsrelaterte områder
 • har kunnskap om regnskapsførerfagets egenart og historie, samt fagets og regnskapsførers rolle i samfunnet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor regnskap, skatte- og avgiftsrett, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor regnskap, skatte- og avgiftsrett og andre relevante juridiske områder, både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer og praksis

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan, innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære,
  • anvende analysemetoder
  • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • anvende annen relevant kunnskap
  • begrunne sine valg
 • behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap
 • kan, i tilknytning til regnskapsoppdrag, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan bidra til å produsere lovbestemt rapportering og å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom rapportering

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet, samt dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Emnene Årsregnskap og Praktisk regnskap, skatt og rådgivning undervises over to semestre, med avsluttende eksamen i hhv. semester 2 og 4.

Videre studiemuligheter

Emnene i Påbygging i regnskap og økonomirådgivning kan innpasses i gjeldende studieplan for Bachelor i regnskap og økonomirådgivning ved Høgskolen i Innlandet.

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning tilfredsstiller, sammen med godkjent praksis ihht. Finanstilsynets krav, kravet til å bli autorisert regnskapsfører (jf. Regnskapsførerloven).

Kombinasjonen Bachelor i økonomi og administrasjon fra et høgskole eller universitet i Norge sammen med Påbygging i regnskap og økonomirådgivning tilfredsstiller også utdanningskravet for autorisasjon av regnskapsførere.  

Kandidater som fullfører Bachelor i regnskap og økonomirådgivning vil kunne være kvalifiserte for å begynne på økonomisk-administrative masterutdanninger i Norge og i utlandet, blant annet Master i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Kombinasjonen Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og Master i økonomi og ledelse gir grunnlag for sidetittelen Siviløkonom. Vær oppmerksom på at det ved de ulike utdanningsinstitusjonene kan stilles spesifikke krav til fagkombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Hva koster det?

Eksamensavgift på ca. kr 1500,- per eksamen som avlegges på lokalt studiesenter. Eksamen kan alltid avlegges kostnadsfritt på studiested Rena (se mer om dette under praktisk informasjon). i tillegg til semesteravgift
Vil du hjelpe oss å bli bedre?