Language: NOR | ENG

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

 • Annet studiested
 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Nettbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *

Mangler du deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører? Med dette påbyggingsstudiet får du kunnskap i regnskap, skatt og økonomirådgivning som utfyller økonomisk-administrativ utdanning.

Om utdanningen

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning gir studenter og yrkesaktive mulighet til å komplettere sin utdannelse og øke kompetansen innen regnskap, skatt og økonomirådgivning. I regnskapsbransjen er det medarbeidere som mangler deler av utdanningskravet som stilles for å kunne bli autorisert regnskapsfører. 

Det legges vekt på samarbeid med regnskapsbransjen og næringslivet for øvrig for å gjøre studiet relevant og studentene attraktive i arbeidsmarkedet. Regnskapsbransjen er i endring og har behov for ny og oppdatert kunnskap som vi ønsker at våre studenter skal bidra med.

Dette studiet er et nettbasert studium som går på deltid over to år. Les mer om hvordan studiet er lagt opp under "Praktisk informasjon" lenger ned på denne siden. 

 

Hvis du allerede har fullført Bachelor i økonomi og administrasjon/ledelse eller relevant Mastergrad ved en norsk høgskole eller universitet, kan Påbygging i regnskap og økonomirådgivning gi deg de profileringsfagene du trenger for å tilfredsstille utdanningskravet for autorisasjon som regnskapsfører. Det er Finanstilsynet som foretar autorisasjon av regnskapsførere. I tillegg til utdanningskravet stilles det krav om godkjent praksis.

Påbyggingsstudiet i regnskap og økonomirådgivning gir studenter som har tatt både  Årsstudium i bedriftsøkonomi og Påbyggingsstudiet i ​økonomi og administrasjon, eller andre økonomisk-administrative studier som oppfyller opptakskravet, anledning til å komplettere utdanningen, og bygge videre mot  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og autorisasjon som regnskapsfører.

Les mer om dette under "Videre studiemuligheter" lenger ned på denne siden.

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres studiet?

 

 

Nettbasert undervisning i Canvas 

Høgskolen benytter læringsportalen Canvas. I Canvas vil alt av nettbasert undervisning, informasjon m.m. ligge. Forelesningsvideoer blir lagt ut i undervisningsrommene i Canvas fortløpende fra studiestart i august og utover i semesteret. Du kan se på forelesninger og annet undervisningsmateriell når og hvor som helst, så lenge du har tilgang på nett. Tilgang til Canvas får du ved studiestart etter at du har betalt semesteravgift, aktivert deg som student og har semesterregistrert deg i Studentweb. Mer informasjon om dette får du i forkant av studiestart. 

 

Live seminarer i Zoom

Live seminarer avholdes i den nettbaserte løsningen Zoom 4-5 ganger i løpet av et semester. Seminarene avholdes på dagtid. Timeplan for seminarene er klar rett i forkant av hvert nye semester (mer informasjon om dette nærmere Studiestart)

Du får tilgang til Zoom-seminarene gjennom læringsportalen Canvas. Dette er en sikker løsning, hvor bare studenter og ansatte tilknyttet studiet har tilgang. Seminarene foregår etter en fastsatt timeplan og man må logge på seminaret på oppsatt tidspunkt for å delta. På seminarene møter du foreleserne som bl.a. vil gjennomgå fagstoff, oppgaver og caser. Det blir gode muligheter for å stille spørsmål og diskutere fagstoff med mer. 

Seminarene er en integrert del av undervisningsopplegget i studiet. Studentene forventes å se forelesningsvideoer og jobbe med pensum og oppgaver i forkant for å være forberedt til seminarene. Det er ikke obligatorisk å delta på seminarene, men det som blir gjennomgått på seminarene blir ikke tatt opp og lagt ut på nett i ettertid. Det er derfor viktig for deg som student å delta på seminarene for å få størst mulig læringsutbytte.

 

Obligatoriske samlinger på Rena i ett av emnene

Viktig informasjon om emnet SREG350 Praktisk, regnskap, skatt og rådgivning som går i 3. og 4. semester: I henhold til emnebeskrivelse må det påregnes obligatorisk frammøte på Høgskolen i Innlandet studiested Rena på enkelte samlinger i dette emnet. Tidligere har det vært lagt opp til en samling høst og en samling vår. Mer informasjon om dette vil dere få innen oppstart av emnet i tredje semester.

 

Obligatoriske arbeidskrav

I de fleste emnene på studiet vil det være ett eller flere obligatoriske oppgaver gjennom semesteret som må leveres og bli godkjent innen angitte frister. Disse må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Mer informasjon om dette får dere i undervisningsrommene i Canvas av den enkelte emneansvarlig etter studiestart.

 

Eksamen

De fleste eksamener i studiet er skriftlige skoleeksamener (se vurderingsform på respektive emne). Skriftlige skoleeksamener avlegges på det eksamensstedet du velger i SøknadsWeb. Se informasjon om eksamensavgift lenger ned. Eksamensdatoer blir satt og publisert i starten av hvert nye semester.

NB! Når du søker studiet vil du få opp en liste over steder, dette er eksamenssteder en kan velge mellom. Det tas forbehold om at det kan bli endringer i hvilke eksamenssteder som inngår i nettverket av eksamenssteder. Ved eventuelle endringer ved stedet en er tilknyttet, kan det derfor skje at en i løpet av studiet må velge et annet eksamenssted fra nettverket. Det er ikke mulig å søke om å avlegge eksamener ved andre steder enn de som er med i nettverket.

 

Hvor mye tid må jeg regne med å bruke på dette studiet?

Som deltidsstudent bør du forvente å bruke i gjennomsnitt mellom 15 og 20 timer per uke på all studieaktivitet (se forelesningsvideoer, delta på seminarer, lese pensum, jobbe med oppgaver m.m.).

 

Hva koster studiet?

 • Semesteravgift til Høgskolen i Innlandet:  Les mer om semesteravgiften her
  • Det er ingen eksamensavgift om en velger å avlegge eksamen på Høgskolen i Innlandet, Rena. Har du valgt et annet eksamenssted, men ønsker å endre til Rena, må dette meldes fra til studieveileder etter studiestart, men senest innen 1. oktober. (mer informasjon om dette kommer ved studiestart).
  • Hjemmeeksamener har ikke eksamensavgift.
 • I tillegg må det påregnes utgifter til pensumbøker.

 

  Søke studiet?

 • Studiet søkes på i Høgskolens Søknadsweb fra 1. februar med søknadsfrist 15. april (1. mars med realkompetanse). 
 • Studiet ligger under Videreutdanninger i SøknadsWeb. Når du velger studiet i nedtrekksmenyen, vil du få opp en liste med steder, dette er eksamenssteder du kan velge blant. Vi må ta forbehold om at det kan bli endringer i hvilke steder det er mulig å ta eksamen.

 

Har du spørsmål?

 • Har du spørsmål om søknad, opptak, opplasting av dokumentasjon til søknaden m.m., se først på opptakskontorets sider under "Ofte stilte spørsmål" og "Dokumentasjon". Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte vårt opptakskontor på e-post eller telefon. Opptakskontorets informasjonssider og kontaktinfo finner du her:  https://www.inn.no/studier/soeknad-og-opptak 
 • Har du andre spørsmål til studiet, send e-post til studieadministrasjonen:   handelshogskolen@inn.no

Jobbmuligheter

Uteksaminerte kandidater vil være kvalifiserte til å arbeide som regnskapsførere, i særlig grad i privat sektor, men også i det offentlige. De vil ha en kompetanse som vil kunne kvalifisere til ledere for økonomi- og regnskapsavdelinger i både store og små bedrifter. Med den sterke basisen innen regnskap, rettslære og skatterett som dette studiet gir, vil kandidatene også kunne opptre som rådgivere på mange områder.

Uteksaminerte kandidater vil også være godt kvalifiserte for andre stillinger innen økonomi og administrasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse på tilsvarende nivå + minst 45 studiepoeng fra Årsstudium i bedriftsøkonomi eller tilsvarende, hvor emner innen finansregnskap må være dekket med et omfang på minimum 10 studiepoeng tilsammen eller en hvilken som helst mastergrad.  

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

Kandidaten skal etter fullført studium ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap
Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og regnskapsrelaterte områder
 • har kunnskap om regnskapsførerfagets egenart og historie, samt fagets og regnskapsførers rolle i samfunnet
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor regnskap, skatte- og avgiftsrett, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor regnskap, skatte- og avgiftsrett og andre relevante juridiske områder, både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer og praksis

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan, innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære,
  • anvende analysemetoder
  • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • anvende annen relevant kunnskap
  • begrunne sine valg
 • behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap
 • kan, i tilknytning til regnskapsoppdrag, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • kan bidra til å produsere lovbestemt rapportering og å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom rapportering

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet, samt dele sine kunnskaper og erfaringer med andre

Emner

Emneoversikt

Studiepoeng År 1 År 2

Emnene Årsregnskap og Praktisk regnskap, skatt og rådgivning undervises over to semestre, med avsluttende eksamen i hhv. semester 2 og 4.

Videre studiemuligheter

Veien til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, autorisasjon som regnskapsfører og/eller Siviløkonomtittel

 

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er mulig å gjennomføre via våre nett- og seminarbaserte studier på deltid:

Ved å gjennomføre og bestå de tre studiene nedenfor er det mulig å oppnå  Bachelor i regnskap og økonomirådgivning:

 1. Årsstudium i bedriftsøkonomi - enten heltid på  studiested Rena, deltid på  studiested Hamar eller nettbasert
 2. Påbygging i økonomi og administrasjon
 3. Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

Det gjøres oppmerksom på at denne måten å sette sammen en bachelorgrad på, er gjort med utgangspunkt i studieplaner slik de foreligger for opptaket studieåret 2021/2022. Studiene over må være tatt ved Høgskolen i Innlandet av nyere studieplaner. Det har vært enkelte endringer i studiene etter 2018, men det kan være mulig å sette sammen tidligere varianter av studiene også. Da må en være oppmerksom på at det kan være nødvendig å måtte ta tilleggsemner. Send e-post til studieveileder for veiledning om sammensetning av bachelorgrad. (Vi gjør oppmerksom på at det i perioder må påregnes noe ventetid på denne typen veiledning).

 

Endring fra deltid til heltid: Det mulig å gjøre endringer i studiene slik at et deltidsstudium tas på heltid over ett år istedenfor to år. Ta kontakt med studieveileder ved studiestart i august hvis det er ønskelig å endre et studiet fra deltid til heltid. (Gjør oppmerksom på at seminar- og eksamensdatoer kan kollidere når vi gjør slike endringer, men vi forsøker å legge opp datoer slik at det ikke skjer. Det genereres ingen rettigheter hvis en slik kollisjon skulle oppstå).

 

Autorisasjon som regnskapsfører

Med en fullført Bachelor i regnskap og økonomirådgivning, og opparbeidet praksis kan du søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører. Les mer om utdannings- og praksiskravet i  Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere og på Finanstilsynets side om  personlig autorisasjon som regnskapsfører.

Kombinasjonen Bachelor i økonomi og administrasjon/ledelse fra en høgskole eller universitet i Norge kan, sammen med Påbygging i regnskap og økonomirådgivning, også tilfredsstille utdanningskravet for autorisasjon av regnskapsførere.

 

Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning kvalifiserer til opptak på Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom ved Høgskolen i Innlandet.

Det er mulig å velge mellom fire hovedprofiler som tilbys både på heltid og deltid. Les mer på  denne siden. (For spørsmål om mastergraden, kontakt studieveileder som står oppført i studieomtalen)

 

NB! Vi må ta forbehold om endringer i utdanningstilbud. Denne informasjonen er laget med utgangspunkt i studietilbud for skoleåret 2021/2022.

Hva koster det?

Eksamensavgift på skoleeksamener som avlegges ved annet studiested (les mer under Praktisk informasjon) i tillegg til semesteravgift