Language: NOR | ENG

Påbygging i bærekraftsøkonomi

 • Varighet: 2 år
 • Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 60 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du ønsker å bygge på tidligere økonomisk-administrativ utdanning
 • Du kan kombinere studiet med full jobb
 • Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet

Om utdanningen

Påbygging i bærekraftsøkonomi retter seg mot personer som allerede har økonomisk-administrativ kompetanse og som ønsker å bygge på denne med spesialisert kompetanse innenfor bærekraft. Ferdige kandidater skal kunne være en viktig ressurs for virksomheter som tar bærekraftsutfordringene på alvor.

Det påligger både det private næringslivet og offentlig sektor et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger fra myndighetenes side til at virksomheter tar samfunnsansvar. Samtidig er bedrifter er avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene. 

Påbygging i bærekraftsøkonomi passer for personer som har økonomisk-administrativ fra tidligere og som ønsker å bygge på denne kompetansen for å få en spesialisert kompetanse innen bærekraft. 

Studiet tilbys på deltid og er på denne måten tilrettelagt for personer som er i jobb. Det vil normalt være fire-fem samlinger over to dager per semester. Det er obligatorisk frammøte til undervisningssamlingene, som gjennomføres på Høgskolesenteret på Kongsvinger.

Hedmark Fylkeskommune har gitt betydelige økonomiske bidrag til etableringen av studiet i bærekraftsøkonomi. 

Informasjon til søkere

Hilsen til søkerne fra studieprogramansvarlig Erlend Aas Gulbrandsen. Se informasjon om studiestart i boksen nedenfor videoen.

Informasjon om studiestart

Timeplan og pensum

Timeplan for høsten 2020 finner du på  denne siden. NB: Timeplanen er lagt ut med forbehold om endringer. Sjekk derfor timeplanen igjen når høstsemesteret nærmer seg.

Finn pensum på  denne siden. Bruk emnekoden fra timeplanen (Feks. GRESAF1000). NB: Pensum for høstsemesteret blir fortløpende tilgjengelig etter hvert som det blir registrert og godkjent.

Praktisk informasjon

Det gjøres oppmerksom på at undervisningsamlingene i stor grad er obligatoriske. Man derfor vil ha behov for noe tilrettelegging av arbeidssituasjonen, slik at man kan delta i undervisningen.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan virksomheter kan utøve sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekraftmål
 • har kunnskap om hvordan virksomheter organiseres og ledes slik at de understøtter innovasjons- og endringsprosesser for bærekraft
 • har kunnskap om hvordan forbrukere kan påvirkes til å ta bærekraftige valg
 • har kunnskap om hvordan virksomheter utvikler bærekraftige strategier og forretningsmodeller 
 • har kunnskap om bærekraftregnskap og samfunnsansvarsrapportering, samt rammebetingelser som kan påvirke virksomheters muligheter og insentiver til å finne bærekraftige løsninger
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som gir ulike perspektiver på bærekraftutfordringer innenfor det økonomisk-administrative fagområdet 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan innhente, sortere og vurdere relevant informasjon som grunnlag for analyser av virksomheters bærekraftproblemer
 • kan anvende relevante teorier og modeller for å analysere virksomheters bærekraftproblemer, samt foreslå løsninger på disse
 • kan integrere ansvarlighet og bærekrafthensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis
 • kan bidra i virksomheters arbeid med bærekraftregnskap og samfunnsansvarsrapportering
 • kan framstille fagstoff, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger
 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • har grunnlag for å bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping for virksomheten og samfunnet
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder for å fremme virksomhetens innovasjons- og endringprosesser for bærekraft 
 • kan kommunisere med virksomhetens interessenter om bærekraftutfordringer- og løsninger, både muntlig og skriftlig

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

I tillegg minimum 60 studiepoeng i økonomisk-administrative fag. 

Det stilles ikke formelle krav til emnesammensetningen i den tidligere økonomisk-administrative utdanningen, men det anbefales at den tidligere økonomisk-administrative utdanningen inneholder grunnleggende emner i regnskap, bedriftsøkonomi/økonomistyring, markedsføring, organisasjonsfag og strategi. Dette fordi emnene i Påbygging i bærekraftøkonomi bygger på at man har forkunnskaper på disse områdene, enten gjennom tidligere studier eller gjennom at man har opparbeidet seg en realkompetanse. Søkere som mangler forkunnskapene på ett eller flere av disse områdene bør vurdere å ta disse emnene først eller lese seg opp på det aktuelle området på forhånd.  

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Det tilbys ikke utvekslingsopphold som del av studiet.

Veien videre

Sammen med annen økonomisk-administrativ utdanning utdanner kandidater som har et grunnlag for å bli ledere med bestiller- og brukerkompetanse innen både økonomisk-administrative ekspertområder og bærekraftsrelaterte ekspertområder. Som et eksempel på dette: En bærekraftsøkonom skal med like stor selvfølgelighet kunne bestille, lese og analysere henholdsvis finansielle regnskapstall og CO2-regnskapstall for sin virksomhet. Påbyggingstudiuet i bæreraftsøkonomi kan innpasses for obligatoriske emner i Bachelor i bærekraftøkonomi eller som valgemner i Bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Innlandet. Studiet kan etter nærmere regler også kombineres med andre studier for å sette sammen en sammensatt bachelorgrad ihht. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.