Language: NOR | ENG

Organisasjonsforståelse for Fagforbundet

 • Varighet: Halvårsstudium
 • Samlingsbasert
 • Studiepoeng 7,5 studiepoeng
 • Søknadsperiode 18.02.2019

Om utdanningen

Dette er et studium som Høgskolen i Innlandet tilbyr i samarbeid med Fagforbundet, våren 2019.  Det er lagt opp til at det skal kunne kombineres med yrkesdeltakelse og det er forbeholdt Fagforbundets medlemmer.

Læringsutbytte 

Emnet skal gi forståelse for hvordan organisasjoner fungerer og hvordan de kan ledes, samt gi analytiske ferdigheter i å arbeide selvstendig med ulike problemstillinger knyttet til hvordan organisasjoner fungerer.

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende organisasjonsteoretiske begreper
 • har kunnskap om hvordan organisasjoner er oppbygd og hvordan de fungerer
 • forstår hvordan organisasjoner kan endres og utvikles

Ferdigheter

Studenten

 • kan definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige dilemmaer og problemstillinger
 • kan anvende organisasjonsteoretiske begreper som analyseverktøy innenfor alle typer organisasjoner

Generell kompetanse

Studenten

 • har oppøvd en selvstendig og reflekterende holdning til hvordan organisasjoner fungerer
 • behersker grunnleggende informasjonskompetanse og kan anvende kilder i utarbeidelse av skriftlige arbeider

Innhold 

 • Mål, strategi og effektivitet
 • Organisasjonsstruktur og formelle organisasjonsprosesser
 • Organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner
 • Organisasjoners omgivelser
 • Motivasjon og mellommenneskelige relasjoner
 • Beslutnings- og kommunikasjonsprosesser i organisasjonen
 • Læring og innovasjon
 • Endring og organisasjonsutvikling
 • Ulike teorier om ledelse i organisasjoner

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid. Case vil bli brukt for å koble teori og praksis.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Elektronisk flervalgstest i informasjonskompetanse. 
 • Én individuell innleveringsoppgave. 

Eksamen: 4 timers individuell, skriftlig eksamen

STUDIET ER FORBEHOLDT MEDLEMMER I FAGFORBUNDET

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Hvordan søker jeg?

Studiet er søkbart i vår lokale søknadsweb med koden 7060. Klikk Søk opptak-knappen på denne siden for å fortsette.

SAMLINGER

To samlinger à to dager på Rena:

Samling 1) 5. og 6. mars 2019

Samling 2) 24. og 25.april 2019

kl. 09.15 - 16.00 alle dager

EKSAMEN: Tirsdag 07.05 kl. 10.00 - 14.00 

PENSUM: 

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Bergen: Fagbokforlaget.

Jacobsen, D.I. & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. Arbeidsbok og casesamling. Bergen: Fagbokforlaget.

I tillegg tre faglige artikler. 

 

Praktisk informasjon

 Det er to samlinger à to dager, kl. 09.15 - 16.00.  Samlingene er på Høgskolen i Innlandet, studiested Rena. Det er ikke obligatorisk oppmøte, men anbefalt. 

Emner

Emne

Studiepoeng År 1

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten

 •  kan gjøre rede for grunnleggende organisasjonsprosesser som målsettings-, beslutnings-, kommunikasjons- og informasjonsprosesser
 •  kan gjøre rede for hvilken rolle organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner har
 •  kan gjøre rede for sentrale motivasjons- og belønningsteorier
 •  kan gjøre rede for ulike teorier om læring og endring på individnivå og organisasjonsnivå
 •  kan beskrive ulike teorier om ledelse
 •  kan gjøre rede for sammenhenger mellom organisasjonen og dens interessenter og omgivelser

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende ulike teoretiske tilnærminger og perspektiver for å forstå organisasjoners virkemåter
 •   kan drøfte og typiske organisatoriske problemer og dilemmaer og foreslår løsninger på disse
 • kan diskutere organisasjonstemaer på en systematisk måte

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan reflektere selvstendig om hvordan organisasjoner fungerer
 • kan vurdere organisasjonsmessige løsninger, prioriteringer og beslutninger på et selvstendig faglig grunnlag

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Les mer om søknad og opptak

Mer informasjon

Pris

Studiet betales av Fagforbundet. Pensumlitteratur og øvrige utgifter dekkes av den enkelte student. i tillegg til semesteravgift