Language: NOR | ENG

Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren

Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren
 • Varighet: 1 år
 • Deltid , Samlingsbasert , Betalingsstudium
 • Studiepoeng 30 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsfrist: 1. juni 2021. Løpende opptak etter fristen.
Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren

Innovasjonsskolen er utviklet spesielt for kommunesektoren for å gi økt innsikt i, kunnskaper og ferdigheter i innovasjon og endring.
Studiet tar utgangspunkt i kommunenes aktiviteter, utfordringer og forutsetninger for å initiere, planlegge og å gjennomføre innovasjonsprosjekter som skal resultere i merverdi for kommunen og samfunnet rundt. Målgruppen for studiet er personer med nøkkelfunksjoner i kommunene, ledere og folkevalgte. 

Til nå har over 60 kommuner gjennomført studiet - og høsten 2021 starter vi med et nytt kull - søknadsfristen er 1. juni 2021. 

Om utdanningen

Studiet er utformet spesielt med henblikk på kommunenes aktiviteter, utfordringer og forutsetninger for å initiere, planlegge og å gjennomføre innovasjonsprosjekter som skal resultere i merverdi for kommunen og samfunnet rundt. Innovasjonsskolen skal gi økt innsikt i - og kunnskap om utviklingsstrukturene i offentlig sektor med vekt på endring og innovasjon.

Studiet bygger på tre pilarer: Teori om innovasjon, kreative teknikker og likemannslæring, og det legges vekt på erfaringer fra praktisk gjennomføring og spredning av innovasjon, særlig erfaringer fra kommunesektoren.

Målgruppe:
Målgruppen for studiet er personer med nøkkelfunksjoner i kommunene, ledere og folkevalgte.

Kommunen søker om opptak til studiet på vegne av sine ansatte
Den enkelte kommune /evt samarbeidende kommuner søker om opptak til studiet på vegne av sine ansatte. Kommunene som søker garanterer deltakelse for minimum tre personer, maksimum fire personer som representerer minst to ulike sektorer/tjenesteområder i kommunen.

Innovasjonsskolen

Innovasjonsskole

 

Innovasjonsskolen

Praktisk informasjon

Søknadsskjema for 2021:  Lenke til søknadsskjema: 

Kommunen søker om opptak til studiet på vegne av sine ansatte
Den enkelte kommune /evt. samarbeidende kommuner søker om opptak til studiet på vegne av sine ansatte.

Kommunene som søker garanterer deltakelse for minimum tre personer, maksimum fire personer som representerer minst to ulike sektorer/tjenesteområder i kommunen. Fordi heterogenitet ofte viser seg å bidra til nytenkning ønsker vi at kommunene er representert med deltakere fra minst to ulike sektorer/tjenesteområder. Dette gjør også forankringen i kommunen mer robust.

Søknadsskjemaet fra den enkelte kommune fylles ut med:

 • Kort beskrivelse av en utfordring eller et område med behov for innovasjon for kommunen, og hva som ønskes oppnås (maks 250 ord)
 • Sektorer/tjenesteområder som er involvert 
 • Forankring/anbefaling fra kommunen for godkjent deltakelse og tilrettelegging for deltakere
 • Deltakeres navn og e-postadresse 

Utvelgelse av deltakende kommuner
Deltakende kommuner velges ut fra oppfylte kriterier nevnt over. Kommuner velges ut fra geografisk representasjon (alle landsdeler ønskes representert, samt deltakere fra både små og store kommuner). Hvis det fortsatt er behov for utvelgelse vil det bli gjort ved loddtrekning.

Opptakskrav:
Opptakskrav for deltakere er 3 år høgskole-/universitetsutdanning. Søkere med 1 – 2 år høgskole-/universitetsutdanning samt 1 – 2 års relevant arbeidserfaring kan vurderes individuelt. Søkere som ikke oppfyller kravet om utdanning kan delta som kursdeltaker og få kursbevis (uten studiepoeng) etter fullført studium.

Samlinger:
Det er lagt opp til 6 samlinger à 2 – 3 dager i løpet av studiet på Lillehammer. En av samlingene er en kombinert samling og ekskursjon. De siste årene har denne turen gått til Danmark.

Samlingsdatoer i 2021 (det tas forbehold om endringer):                     

 • 1.samling: 7. – 9. september – 3 dager
 • 2. samling: 19. – 20. oktober – 2 dager
 • 3. samling: 1. – 2. desember – 2 dager
 • 4. samling: 8. – 9. februar – 2 dager
 • 5. samling:  21. – 23. mars - studietur – 3 dager
 • 6. samling:  3. – 4. mai – 2 dager

Eksamen: innlevering: 27. mai. Muntlig eksamen: 14. og 15. juni.

En av samlingene vil være kombinert samling og ekskursjon. Det må påregnes noe ekstra kostnader, nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart.

Kostnader:
Gjennomføringskostnader er beregnet til kr 40.000,- pr deltaker. Kostnadene dekker undervisning, seminar, veiledning, eksamensavgift og sensur.
Det kan søkes OU-fondet om støtte. Studentene, evt arbeidsgiver må dekke:
-Semesteravgiften på ca. kr. 1200,- pr. student pr. å.
- Utgifter til litteratur ca. kr 4 - 5000,- pr. student
- Reise, overnatting, bespisning og annet nødvendig studiemateriell
- Utgifter i forbindelse med ekskursjon (reise og opphold)

Litteratur
Det vil være ca. 2000 sider litteratur til studiet.

Eksamen
Eksamen består av innlevering av innovasjonscaset som deltakerne arbeider med gjennom hele studiet, samt muntlig eksamen på Lillehammer.

Opptakskrav

Opptakskrav for deltakere er 3 år høgskole-/universitetsutdanning. Søkere med 1 – 2 år høgskole-/universitetsutdanning samt 1 – 2 års relevant arbeidserfaring kan vurderes individuelt. Søkere som ikke oppfyller kravet om utdanning kan delta som kursdeltaker og få kursbevis (uten studiepoeng) etter fullført studium. 

Opptakskriterier:

Den enkelte kommune /evt samarbeidende kommuner søker om opptak til studiet på vegne av deltakere fra kommunen. Det kan sendes inntil èn søknad pr kommune.

 1. Kommunene som søker garanterer deltakelse for minimum 3 personer, maksimum 4 personer som representerer minst to ulike sektorer/tjenesteområder i kommunen. Fordi heterogenitet ofte viser seg å bidra til nytenkning ønsker vi at kommunene      er representert med deltakere fra minst to ulike sektorer/tjenesteområder. Dette gjør også forankringen i kommunen mer robust.
       
       
 2. Opptakskrav for deltakere er 3 år høgkole-/universitetsutdanning eller 1 – 2 år høgskole-/universitetsutdanning samt 1 – 2 års relevant arbeidserfaring.

Søkere som ikke oppfyller kravet om utdanning kan delta som kursdeltaker og få kursbevis (uten studiepoeng) etter fullført studium.

 

Utvelgelse av deltakende kommuner

Kommuner velges ut fra geografisk representasjon (alle landsdeler ønskes representert, samt deltakere fra både små og store kommuner). Hvis det fortsatt er behov for utvelgelse vil det bli gjort ved loddtrekning.

Les mer om søknad og opptak

Dette lærer du

Gjennom forelesninger, dialoger, hjemmeoppgaver og praktiske øvelser skal studiet bidra til at studentene har følgende læringsutbytte ved gjennomført studium:

 

Kunnskap

Kandidaten har

 • inngående kunnskap om sentrale teorier, temaer, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen innovasjonsfaget
 • kunnskap om hva som må til for å få fram ønskede innovasjoner, samt drivkrefter og barrierer for innovasjon
 • kunnskap om betydningen av kognitive og sosialpsykologiske prosesser og kommunikasjon på ulike nivå
 • inngående kunnskap om ledelse av innovasjonsprosesser(bruker- og medarbeiderdrevet innovasjon)
 • inngående kunnskap om utforming av innovasjonsstrategier i kommuner, samt kjennskap til hvordan eksterne aktører kan bidra til å utvikle disse
 • kunnskap om hvordan innovasjoner mottas og spres, og hvilke forhold som påvirker det
 • kunnskap om innovasjon som del av den offentlige politikken
 • kjennskap til ulike verktøy og metoder (kreative prosesser og rammer) for gjennomføring av innovasjonsprosesser
 • kjennskap til hvordan teknologi kan brukes i kunnskapsbygging og – deling internt og eksternt i innovasjonsarbeid

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • gjøre rede for hva innovasjon er, forskjellige analytiske tradisjoner innen innovasjon og hva som er spesielt for innovasjon i offentlig sektor og i kommunene.
 • analysere teoretiske innsikter og det knytte til egen arbeidshverdag i kommunene
 • anvende kreative teknikker og metoder til å fremme innovative problemløsninger på tvers av fag og bransjer

 

Generell kompetanse

Kandidaten har

 • god forståelse av teorier, metoder og mekanismer innen innovasjonsprosesser, med særlig vekt på kommunen som arena
 • evne til refleksjon over egen rolle i arbeidet med innovasjon og innovasjonsprosesser
 • evne til vurdering av metoder for planlegging, organisering og implementering av innovasjon

Hva koster det?

Gjennomføringskostnader er beregnet til kr 40.000,- pr deltaker. i tillegg til semesteravgift