Language: NOR | ENG

Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp)

 • Samlingssted kan variere
 • Varighet: 3 år
 • Deltid, Samlingsbasert
 • Studiepoeng 90 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du får kunnskap om en sektor i forandring og omstilling
 • Du får kompetanse til å lede og styre offentlige virksomheter
 • Du blir en del av et inkluderende og engasjerende studiemiljø

Om utdanningen

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på veg mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor. Studiet kombinerer fag fra flere vitenskapsgrener og henter sine praksiseksempler fra virksomheter og samfunnsforhold i regionen.

Master i offentlig ledelse og styring (erfaringsbasert, 90 studiepoeng) tilbys på deltid over tre år. Undervisningen er samlingsbasert. Studiet tilbys både på Lillehammer og Rena. 

Master i offentlig styring og ledelse tilbys også som dybdemaster på 120 stp.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om studier hos oss.

Gå til påmeldingsskjema

Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp)

Fordypninger MPA

Studiet tilbys med tre fordypninger: offentlig innovasjon (studiested Lillehammer), politisk økonomi (trukket i 2019) (studiested Rena) eller organisasjon og ledelse/kriseledelse (studiested Rena). Fordypning, og dermed også studiested, velges når man søker seg inn på studiet.

Emner

MPA med fordypning i Offentlig innovasjon (studiested Lillehammer)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

I tredje semester velger studenten mellom aktuelle tilbudte valgemner. Utvalget av valgemner kan variere fra år til år og det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at et valgemne skal gjennomføres.

MPA med fordypning i Organisasjon og ledelse/Organisasjon og kriseledelse (studiested Rena)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Internasjonal sommerskole gjennomføres normalt mellom andre og tredje semester. I tredje semester velger studenten mellom to tilbudte valgemner i fordypningen. Studentene velger mellom "Operativt og personlig lederskap", "Strategisk personalledelse med arbeidsrett" eller "Kriseledelse, risiko og sikkerhet". Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter per valgemne for at alle valgemner skal gjennomføres.

MPA med fordypning i Organisasjon og kriseledelse (studiested Rena)

MPA med fordypning i Organisasjon og kriseledelse (studiested Rena)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Internasjonal sommerskole gjennomføres normalt mellom andre og tredje semester. I tredje semester velger studenten mellom tilbudt valgemne i fordypningen, i denne fordypningen velges Kriseledelse, risiko og sikkerhet.

MPA med fordypning i Politisk økonomi (studiested Rena)

Studiepoeng År 1 År 2 År 3

Internasjonal sommerskole gjennomføres normalt mellom andre og tredje semester. I tredje semester velger studenten mellom to tilbudte valgemner i fordypningen. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter per valgemne for at begge valgemner skal gjennomføres.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

 • har avansert kunnskap om ledelse, styring og samhandling i offentlig sektor
 • har inngående kunnskap om den kompleksitet som kjennetegner offentlig virksomhet og dens institusjonelle kontekster fra lokalt, regionalt, nasjonalt og til internasjonalt nivå
 • har inngående kunnskap om hvordan tjenestemanns- og politikerrollen varierer mellom sektorer, regioner og nivåer
 • har spesialisert innsikt i enten ledelse i offentlig sektor, offentlig innovasjon eller politisk økonomi
 • har inngående kunnskap ulike vitenskapelige forklaringstyper innenfor samfunnsvitenskap
 • har inngående kunnskap om hvordan forskningsprosesser bygges opp, samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder og håndtering av metodiske problemer
 • kan anvende kunnskap om offentlig politikk, -organisasjon og -økonomi på nye områder i analyse av offentlig sektor
 • kan analysere faglige problemer med utgangspunkt i utviklingstrekk og problemer som offentlig sektor preges av i dagens samfunn, hvordan dette bildet har endret seg over tid og hvordan det påvirkes av sosiale, økonomiske og politiske prosesser

Ferdigheter

Kandidaten 

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder, modeller og fortolkninger innen statsvitenskap, offentlig økonomi og organisasjonsvitenskap og kan tillempe disse til problemstillinger innen offentlig ledelse og styring
 • kan kritisk ganske vitenskapelige metode, samt formulere og utvikle vitenskapelige problemstillinger
 • kan identifisere, definere og avgrense en vitenskapelige problemstilling innen ett av studiets hovedområder, velge metodisk tilnærming, samt hente inn og analysere data og informasjoner som belyser problemstillingen
 • kan vurdere forskningsmetoder og forskningsresultater, samt deres muligheter og begrensninger i vitenskapelige studier

Generell kompetanse

Kandidaten 

 

 • kan kritisk reflektere over etiske dilemmaer som er knyttet til tjenestemanns- og politiker, inkludert egen rolle i en offentlig organisasjon
 • kan reflektere over eget arbeid innen ledelse, styring og samhandling fra et etisk og kritisk perspektiv
 • kan analysere relevante forskningsetiske problemer
 • kan analysere og håndtere ulike typer organisasjons- og ledelsesutfordringer i offentlig sektor
 • kan studere virkninger av brede endringsprosesser og trender innen forvaltningen i et bredt og kritisk samfunnsperspektiv
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen offentlig ledelse og styring med offentlige virksomheters interessenter
 • kan bidra til å oppnå og dokumentere kvalitet i forvaltninge og kritisk vurdere, initiere og gjennomføre endrings- og utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, samt bidra i innovasjonsprosesser

 

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning på minimum 3 års omfang. Det kreves også minst to års arbeidserfaring fra offentlig sektor eller yrkeserfaring for øvrig med stor relevans for offentlig virksomhet.

Det faglige minstekravet er karakter C av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning utover opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt. Beregningene skjer i henhold til utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Ved oversøking til studiet rangeres søkerne jamfør utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Det gis tilleggspoeng for høgere utdanning utover opptaksgrunnlaget.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Veien videre

Master i offentlig ledelse og styring eller Master of Public Administration (MPA) er en internasjonal lederutdanning på høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet.