Master i økonomi og ledelse - spesialisering økonomistyring

 • Varighet: 2-4 år
 • Heltid, Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du får avansert kunnskap og innsikt i virksomheters verdiskaping
 • Du ønsker deg en lederrolle i privat eller offentlig virksomhet
 • Du kan med riktig opptaksbakgrunn få tittelen Siviløkonom

Om utdanningen

Virksomheter står overfor mange utfordringer enten det knytter seg til markedsmessige rammefaktorer og posisjoneringer, eller til å ha styring og kontroll innad i egen organisasjon.

Studiet tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to sentrale spørsmål relatert til ytre og indre effektivitet og å oppnå balanse mellom disse to forholdene, det vil si gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig.

For å nå målene sine må virksomheter kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester for å øke konkurranseevne og skape gode kundeopplevelser.

Studiets spesialisering, økonomistyring, fokuserer på effektiv styring når omgivelsene er i endring og virksomhetens systemer dermed utsettes for store påkjenninger.

Sparebanken Hedmark har gitt et betydelig økonomisk bidrag til etableringen av Masterstudiet i Økonomi og ledelse ved Høgskolen i Innlandet.   Les om samarbeidet og finanshusets  gjesteforelesning her.

Godt tilrettelagt for både familie- og arbeidssituasjon
Tom Erik Wiklund

Tom Erik Wiklund er deltidsstudent ved Master i økonomi og ledelse - spesialisering økonomistyring.

Les hele intervjuet med Tom Erik her.

Samarbeid med næringslivet.

Master i økonomi og ledelse - spesialisering økonomistyring

Kan jeg bli siviløkonom?

For å oppnå sidetittelen «siviløkonom» må du fullføre Master i økonomi og ledelse og inneha en spesiell fagkombinasjon fra grunnutdanningen.

Praktisk informasjon

Emner

Heltid

Studiepoeng År 1 År 2

Deltid undervises slik:
1. semester: 3MMF120 Strategi og ledelse og 3MØS120 Økonomisk styring og kontroll
2. semester: 3MSM130 Kvantitativ metode og 3MØS220 Strategisk økonomistyring
3. semester: 3MMF100 Markedsføringsteori og 3MØS100 Økonomisk organisasjonsteori
4. semester: 3MØS230 Regnskap - teori, praksis og analyse og 3MØS240 Investeringer og beslutningsstøtte
5. semester: Valgemne hovedprofil og 3MSM120 Kvalitativ metode
6. semester: Valgemne støtteprofil og oppstart arbeid med masteroppgave
7. semester: Valgemne hovedprofil og arbeid med masteroppgave
8. semester: 3MØS300 Masteroppgave

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

 • har avansert kunnskap om strategisk ledelse og økonomistyring i et tjenesteperspektiv og kan kombinere dette for å bedre virksomheters verdiskaping gjennom markedsføringsledelse og effektiv styring (K1)
 • har spesialisering innsikt i virksomheters verdiskaping gjennom å forstå dens forutsetninger, gjennomføring og kontroll (K2)
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier, forskningsprosesser og -metoder tilpasset problemstillinger innenfor økonomistyring (K3)
 • kan anvende kunnskapen på nye områder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i økonomistyringens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet (K4)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, samt analysere empiri for å strukturere og formulere faglige resonnementer med mål om effektiv styring og kontroll og langsiktig strategisk markedsposisjonering (F1)
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor økonomistyring og markedsføringsledelse, samt anvende   tjenesteperspektivet i praktiske og teoretiske problemløsninger (F2)
 • kan bruke relevante forskningsbaserte metoder på en selvstendig måte for å legge til rette for virksomheters verdiskaping gjennom å utvikle strategier, styringssystemer, markedsrelasjoner, samt å kunne utvikle nye forretningsmuligheter (F3)
 • kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg og gjennomføre et   selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning innenfor spesialiseringsområdet og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer (F4)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger, samt    forholde seg    til etiske problemstillinger knyttet til virksomheters strategiske og taktiske valg (G1)
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og i fellesskap med andre (G2)
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer (G3)
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til økonomistyring med virksomheters interessenter og med allmennheten (G4)
 • kan bidra til nytenkning i endrings- og innovasjonsprosesser i virksomheter (G5)

Opptakskrav

Bachelorgrad, Cand.mag.-grad, eller annet grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang med fordypning i i økonomisk-administrative fag. Utdanningen må tilfredsstille fagkravet om fordypning på minst 90 studiepoeng innen økonomi og administrasjon med følgende fagsammensetning: 30 studiepoeng i bedriftsøkonomisk analyse (finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering), 25 studiepoeng administrasjonsfag (markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi), 15-20 studiepoeng i samfunnsøkonomi (makroøkonomi, mikroøkonomi) og 15-20 studiepoeng i metode (matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode)

For å oppnå sidetittelen «siviløkonom» ved fullført mastergrad, må man ha følgende fagkombinasjon fra grunnutdanningen: 

Metodefag: 20 studiepoeng (matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode)

Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng (makroøkonomi, mikroøkonomi)

Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng (finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering)

Administrasjonsfag: 25 studiepoeng (markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi)

Videreførings-/fordypningsemner: 30 studiepoeng fra faggruppene ovenfor. 

Søkere som har Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i revisjon eller Bachelor i regnskap og revisjon fra en norsk utdanningsinstitusjon tilfredsstiller dette kravet. Søkere med annen bakgrunn som mener de oppfyller dette fagkravet, kan søke om siviløkonomitittel ved fullført Master i økonomi og ledelse. Søknaden må sendes før utstedelse av vitnemål og alle emner som inngår i grunnlaget for siviløkonomtittelen må da være bestått.  

Det faglige minstekravet for opptak er karakteren C, av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning ut over opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt. Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til «Forskrift for opptak, studier og eksamen» ved Høgskolen i Innlandet.

 

 

 

 

Les mer om søknad og opptak

Veien videre

Masterstudiet, som er solid forankret i forskningsbasert kunnskap, kan kvalifisere til doktorgradsstudier og en forskerkarriere.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper