• Studiested:
 • Varighet: 2-4 år
 • Organisering Heltid, Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du får avansert kunnskap og innsikt i virksomheters verdiskaping
 • Du ønsker deg en lederrolle i privat eller offentlig virksomhet
 • Du kan med riktig opptaksbakgrunn få tittelen Siviløkonom

Om utdanningen

Virksomheter står overfor mange utfordringer enten det knytter seg til markedsmessige rammefaktorer og posisjoneringer, eller til å ha styring og kontroll innad i egen organisasjon.

Studiet tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to sentrale spørsmål relatert til ytre og indre effektivitet og å oppnå balanse mellom disse to forholdene, det vil si gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig.

For å nå målene sine må virksomheter kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester for å øke konkurranseevne og skape gode kundeopplevelser.

Studiets spesialisering, økonomistyring, fokuserer på effektiv styring når omgivelsene er i endring og virksomhetens systemer dermed utsettes for store påkjenninger.

Sparebanken Hedmark har gitt et betydelig økonomisk bidrag til etableringen av Masterstudiet i Økonomi og ledelse ved Høgskolen i Innlandet.  Les om samarbeidet og finanshusets gjesteforelesning her.

Godt tilrettelagt for både familie- og arbeidssituasjon

Tom Erik Wiklund

Tom Erik Wiklund er deltidsstudent ved Master i økonomi og ledelse - spesialisering økonomistyring.

Les hele intervjuet med Tom Erik her.

Samarbeid med næringslivet.

Master i økonomi og ledelse - spesialisering økonomistyring

Kan jeg bli siviløkonom?

For å oppnå sidetittelen «siviløkonom» må du fullføre Master i økonomi og ledelse og inneha en spesiell fagkombinasjon fra grunnutdanningen.

Les mer om fagkrav siviløkonom-tittelen her.

Praktisk informasjon

Emner

Heltid

Studiepoeng År 1 År 2

Deltid undervises slik:
1. semester: 3MMF120 Strategi og ledelse og 3MØS120 Økonomisk styring og kontroll
2. semester: 3MSM130 Kvantitativ metode og 3MØS220 Strategisk økonomistyring
3. semester: 3MMF100 Markedsføringsteori og 3MØS100 Økonomisk organisasjonsteori
4. semester: 3MØS230 Regnskap - teori, praksis og analyse og 3MØS240 Investeringer og beslutningsstøtte
5. semester: Valgemne hovedprofil og 3MSM120 Kvalitativ metode
6. semester: Valgemne støtteprofil og oppstart arbeid med masteroppgave
7. semester: Valgemne hovedprofil og arbeid med masteroppgave
8. semester: 3MØS300 Masteroppgave

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten 

 • har avansert kunnskap om strategisk ledelse og økonomistyring i et tjenesteperspektiv og kan kombinere dette for å bedre virksomheters verdiskaping gjennom markedsføringsledelse og effektiv styring (K1)
 • har spesialisering innsikt i virksomheters verdiskaping gjennom å forstå dens forutsetninger, gjennomføring og kontroll (K2)
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier, forskningsprosesser og -metoder tilpasset problemstillinger innenfor økonomistyring (K3)
 • kan anvende kunnskapen på nye områder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i økonomistyringens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet (K4)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, samt analysere empiri for å strukturere og formulere faglige resonnementer med mål om effektiv styring og kontroll og langsiktig strategisk markedsposisjonering (F1)
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor økonomistyring og markedsføringsledelse, samt anvende   tjenesteperspektivet i praktiske og teoretiske problemløsninger (F2)
 • kan bruke relevante forskningsbaserte metoder på en selvstendig måte for å legge til rette for virksomheters verdiskaping gjennom å utvikle strategier, styringssystemer, markedsrelasjoner, samt å kunne utvikle nye forretningsmuligheter (F3)
 • kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg og gjennomføre et   selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning innenfor spesialiseringsområdet og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer (F4)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger, samt    forholde seg    til etiske problemstillinger knyttet til virksomheters strategiske og taktiske valg (G1)
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og i fellesskap med andre (G2)
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer (G3)
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til økonomistyring med virksomheters interessenter og med allmennheten (G4)
 • kan bidra til nytenkning i endrings- og innovasjonsprosesser i virksomheter (G5)

Opptakskrav

Bachelorgrad, Cand.mag.-grad, eller annet grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang med fordypning i i økonomisk-administrative fag. Utdanningen må tilfredsstille fagkravet om fordypning på minst 90 studiepoeng innen økonomi og administrasjon med følgende fagsammensetning: 30 studiepoeng i bedriftsøkonomisk analyse (finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering), 25 studiepoeng administrasjonsfag (markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi), 15-20 studiepoeng i samfunnsøkonomi (makroøkonomi, mikroøkonomi) og 15-20 studiepoeng i metode (matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode)

For å oppnå sidetittelen «siviløkonom» ved fullført mastergrad, må man ha følgende fagkombinasjon fra grunnutdanningen: 

Metodefag: 20 studiepoeng (matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode)

Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng (makroøkonomi, mikroøkonomi)

Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng (finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering)

Administrasjonsfag: 25 studiepoeng (markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi)

Videreførings-/fordypningsemner: 30 studiepoeng fra faggruppene ovenfor. 

Søkere som har Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i revisjon eller Bachelor i regnskap og revisjon fra en norsk utdanningsinstitusjon tilfredsstiller dette kravet. Søkere med annen bakgrunn som mener de oppfyller dette fagkravet, kan søke om siviløkonomitittel ved fullført Master i økonomi og ledelse. Søknaden må sendes før utstedelse av vitnemål og alle emner som inngår i grunnlaget for siviløkonomtittelen må da være bestått.  

Det faglige minstekravet for opptak er karakteren C (eller 2.7 ved tallkarakterer), av vektet gjennomsnittskarakter. Annen relevant utdanning ut over opptakskravet kan trekkes inn dersom dette gir et bedre snitt. Ved oversøking til studiet rangeres søkerne i henhold til «Forskrift for opptak, studier og eksamen» ved Høgskolen i Innlandet.

 

 

 

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper