• Studiested:
 • Varighet: 2-4 år
 • Organisering Heltid, Deltid, Nett og/eller samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
* - for noen søkere
 • Du får avansert kunnskap og innsikt i virksomheters verdiskaping
 • Du ønsker deg en lederrolle i privat eller offentlig virksomhet
 • Du kan med riktig opptaksbakgrunn få tittelen Siviløkonom

Om utdanningen

Virksomheter står overfor mange utfordringer enten det knytter seg til markedsmessige rammefaktorer og posisjoneringer, eller til det å ha styring og kontroll innad i egen organisasjon.

Studiet tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to sentrale spørsmål relatert til ytre og indre effektivitet og å oppnå balanse mellom disse to forholdene, det vil si gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig.

For å nå målene sine må virksomheter kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester for å øke konkurranseevne og skape gode kundeopplevelser.

Spesialiseringen, markedsføringsledelse, tar utgangspunkt i at markedsføringen er den oppgaven i virksomheten som i størst grad ivaretar den strategiske forretningsposisjonen og dermed sikrer og bedrer virksomhetens inntekter.

Masterutdanningen tilbys også med spesialisering i økonomistyring.

Kunnskapsrikt og motiverende

Ida Bryhni

Ida Bryhni er student ved Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse.

Les hele intervjuet med Ida her.

Kan jeg bli siviløkonom?

For å oppnå sidetittelen «siviløkonom» må du fullføre Master i økonomi og ledelse og inneha en spesiell fagkombinasjon fra grunnutdanningen.

Les mer om fagkrav siviløkonom-tittelen her

Praktisk informasjon

 

Emner

Heltid

Studiepoeng År 1 År 2

Det tas forbehold om justeringer i emnetabellen og emnebeskrivelser i løpet av våren 2018.

Emner

Studiepoeng År 1 År 2 År 3 År 4

Det tas forbehold om justeringer i emnetabellen og emnebeskrivelser i løpet av våren 2018.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om strategisk ledelse og økonomistyring i et tjenesteperspektiv og kan kombinere dette for å bedre virksomheters verdiskaping gjennom markedsføringsledelse og effektiv styring (K1)
 • har spesialisert innsikt i verdiskaping innen virksomheters markedsrelasjoner og strategiske posisjoner (K2)
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier, forskningsprosesser og -metoder tilpasset problemstillinger innenfor markedsføringsledelse (K3)
 • kan anvende kunnskapen på nye områder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i markedsføringsfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet (K4)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, samt analysere empiri for å strukturere og formulere faglige resonnementer med mål om langsiktig strategisk markedsposisjonering, effektiv styring og kontroll (F1)
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor markedsføringsledelse og økonomistyring, samt anvende tjenesteperspektivet i praktiske og teoretiske problemløsninger (F2)
 • kan bruke relevante forskningsbaserte metoder på en selvstendig måte for å legge til rette for virksomheters verdiskaping gjennom å utvikle strategier og markedsrelasjoner, samt å kunne utvikle nye forretningsmuligheter (F3)
 • kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning innenfor spesialiseringsområdet og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer (F4)

Generell kompetanse

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger, samt forholde seg til etiske problemstillinger knyttet til virksomheters strategiske og taktiske valg (G1)
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og i fellesskap med andre (G2)
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer (G3)
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til markedsføringsledelse med virksomheters interessenter og med allmennheten (G4)
 • kan bidra til nytenkning i endrings- og innovasjonsprosesser i virksomheter (G5)

Opptakskrav

Bachelorgrad, Cand.mag.-grad, eller annet grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang med fordypning i økonomisk-administrative fag. Utdanningen må tilfredsstille av fagkravet om fordypning på minst 80 studiepoeng innen økonomi og administrasjon hvor fagområdene bedriftsøkonomisk analyse, organisasjonsteori, markedsføring, strategi, samfunnsøkonomi og samfunnsvitenskapelig metode inngår.

For å oppnå sidetittelen «siviløkonom» ved fullført mastergrad, må man ha følgende fagkombinasjon fra grunnutdanningen: 

Metodefag: 20 studiepoeng (matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode)

Samfunnsøkonomi: 15 studiepoeng (makroøkonomi, mikroøkonomi)

Bedriftsøkonomisk analyse: 30 studiepoeng (finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering)

Administrasjonsfag: 25 studiepoeng (markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi)

Videreførings-/fordypningsemner: 30 studiepoeng fra faggruppene ovenfor. 

Søkere som har Bachelor i økonomi og administrasjon, Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i revisjon eller Bachelor i regnskap og revisjon fra en norsk utdanningsinstitusjon tilfredsstiller dette kravet. Søkere med annen bakgrunn som mener de oppfyller dette fagkravet, kan søke om siviløkonomitittel ved fullført Master i økonomi og ledelse. Søknaden må sendes før utstedelse av vitnemål og alle emner som inngår i grunnlaget for siviløkonomtittelen må da være bestått. 

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne i hht bestemmelser i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om søknad og opptak

Utveksling

Heltidsstudenter kan ta ett semester som utvekslingsstudent, enten i 2. eller 3. semester. Det vil også være mulig å ta ett enkelt emne (for eksempel valgemnet) som utvekslingsstudent i form av sommerkurs.

Deltidsstudenter kan ta ett enkelt emne ved en institusjon som har sommerkurs eller ved at studenten tar ett eller flere masteremner med samlingsbasert undervisning ved Handelshögskolan ved Karlstads universitet. Det vil også være mulig å ta et helt semester i utlandet for deltidsstudenter, men det kan da være hensiktsmessig å studere på heltid mens man er på utveksling.

Emner ved utenlandsk institusjon må velges slik at studiets overordnede læringsutbytte nås. Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Mer informasjon

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Lurer du på noe?

Opptakskontoret