Language: NOR | ENG

Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse

 • Varighet: 2-4 år
 • Heltid , Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
 • Du får avansert kunnskap og innsikt i virksomheters verdiskaping
 • Du ønsker deg en lederrolle i privat eller offentlig virksomhet
 • Du kan med riktig opptaksbakgrunn få tittelen Siviløkonom

Om utdanningen

Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse tar utgangspunkt i at markedsføringen er den oppgaven i virksomheten som i størst grad ivaretar den strategiske forretningsposisjonen og dermed sikrer og bedrer virksomhetens inntekter.

Virksomheter står overfor mange utfordringer enten det knytter seg til markedsmessige rammefaktorer og posisjoneringer, eller til det å ha styring og kontroll innad i egen organisasjon. Masterstudiet i økonomi og ledelse tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to sentrale spørsmål relatert til ytre og indre effektivitet og å oppnå balanse mellom disse to forholdene, det vil si gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig. For å nå målene sine må virksomheter kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester for å øke konkurranseevne og skape gode kundeopplevelser.

Et masterstudium i økonomi og ledelse innen markedsføringsledelse er både for deg med økonomi bakgrunn og som ønsker å bli siviløkonom, men også for deg som har en annen grunnutdanning innen for eksempel markedsføring, markedskommunikasjon, PR, digital markedsføring etc. Det er mer spesifikke fagkrav ved opptak til siviløkonomutdanningen.  Les mer om opptakskrav til siviløkonom utdanningen her.

Gir meg mange muligheter

Tonje Vinnem Fosse studerer Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse.

- Masteren er spennende, og bygger videre på bacheloren jeg tok i serviceledelse og markedsføring. Jeg mener at å ta denne masteren vil gi meg et bedre grunnlag for den jobben jeg ønsker meg.

Les hele intervjuet med Tonje

Bilde av en kvinne som står på en fjelltopp. Bak henne ser man en flott utsikt. Hun har på seg turklær og solbriller.
Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse

Følg med på studentbloggen

Andrea Brataas studerer Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse på Rena. Hun blogger jevnlig om studenttilværelsen på Rena. 

Praktisk informasjon

Transport og veibeskrivelse

Hvis du ikke kjører egen bil til Rena anbefaler vi deg å ta toget. Sjekk ut  NSB sine avganger fra både sør og nord. Rena stasjon ligger midt i sentrum og 700 m fra høgskolen. Innlandstrafikk har også bussruter til og fra Rena men i begrenset omfang.

Finn veibeskrivelse til Høgskolen i Innlandet, studiested Rena her.

 

Overnatting

På Rena har vi flere ulike alternativer til overnatting: 
Trudvang apartment hotell
Østerdalen hotell
Rena motell
Rena camping

Emner

Master i økonomi og ledelse med spesialisering markedsføringsledelse i et tjenesteperspektiv - Heltid

Heltid (studiested Rena)

Studiepoeng År 1 År 2

Emnetabeller og emnebeskrivelser er sist oppdatert i april 2018.

Studiepoeng År 1 År 2

Deltid undervises slik (studiested Rena):
1. semester: 3MMF100 Markedsføringsteori og 3MØS100 Økonomisk organisasjonsteori
2. semester: 3MSM130 Kvantitativ metode og 3MMF200 Markedsføringsledelse og strategisk kommunikasjon
3. semester: 3MMF120 Strategi og ledelse og 3MØS120 Økonomisk styring og kontroll
4. semester: 3MMF220 Verdiskaping og tjenesteyting og 3MMF240 Tjenesteinnovasjon
5. semester: 3MSM120 Kvalitativ metode og valgemne hovedprofil
6. semester: Valgemne støtteprofil og oppstart med masteroppgave
7. semester: Valgemne hovedprofil og arbeid med masteroppgaven
8. semester: Masteroppgave

Emnetabeller er oppdatert i april 2018.

Emnetabeller for studiet - heltid

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om strategisk ledelse og økonomistyring i et tjenesteperspektiv og kan kombinere dette for å bedre virksomheters verdiskaping gjennom markedsføringsledelse og effektiv styring (K1)
 • har spesialisert innsikt i verdiskaping innen virksomheters markedsrelasjoner og strategiske posisjoner (K2)
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier, forskningsprosesser og -metoder tilpasset problemstillinger innenfor markedsføringsledelse (K3)
 • kan anvende kunnskapen på nye områder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet og kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i markedsføringsfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet (K4)

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, samt analysere empiri for å strukturere og formulere faglige resonnementer med mål om langsiktig strategisk markedsposisjonering, effektiv styring og kontroll (F1)
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor markedsføringsledelse og økonomistyring, samt anvende tjenesteperspektivet i praktiske og teoretiske problemløsninger (F2)
 • kan bruke relevante forskningsbaserte metoder på en selvstendig måte for å legge til rette for virksomheters verdiskaping gjennom å utvikle strategier og markedsrelasjoner, samt å kunne utvikle nye forretningsmuligheter (F3)
 • kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning innenfor spesialiseringsområdet og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer (F4)

Generell kompetanse

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger, samt forholde seg til etiske problemstillinger knyttet til virksomheters strategiske og taktiske valg (G1)
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder, for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter, alene og i fellesskap med andre (G2)
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer (G3)
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner knyttet til markedsføringsledelse med virksomheters interessenter og med allmennheten (G4)
 • kan bidra til nytenkning i endrings- og innovasjonsprosesser i virksomheter (G5)

Opptakskrav

Opptakskravet er en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng innen økonomi og administrasjon hvor fagområdene bedriftsøkonomisk analyse, organisasjonsteori, markedsføring, strategi, samfunnsøkonomi og samfunnsvitenskapelig metode inngår.

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

 

 

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Utveksling

Heltidsstudenter kan ta ett semester som utvekslingsstudent, enten i 2. eller 3. semester. Det vil også være mulig å ta ett enkelt emne (for eksempel valgemnet) som utvekslingsstudent i form av sommerkurs.

Deltidsstudenter kan ta ett enkelt emne ved en institusjon som har sommerkurs eller ved at studenten tar ett eller flere masteremner med samlingsbasert undervisning ved Handelshögskolan ved Karlstads universitet. Det vil også være mulig å ta et helt semester i utlandet for deltidsstudenter, men det kan da være hensiktsmessig å studere på heltid mens man er på utveksling.

Emner ved utenlandsk institusjon må velges slik at studiets overordnede læringsutbytte nås. Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.

Veien videre

Masterstudiet, som er solid forankret i forskningsbasert kunnskap, kan kvalifisere til doktorgradsstudier og en forskerkarriere.