Language: NOR | ENG

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil økonomistyring

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil økonomistyring
 • Varighet: 2-4 år
 • Heltid , Deltid , Samlingsbasert
 • Studiepoeng 120 studiepoeng
 • Søknadsperiode Søknadsperiode: *
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil økonomistyring

Vil du bli siviløkonom og en leder som sørger for at bedriften når sine mål? Dette masterstudiet gir deg avansert kunnskap og innsikt i virksomheters verdiskaping. Du kan studere heltid eller deltid.

Om utdanningen

Siviløkonomutdanningen med hovedprofil økonomistyring, fokuserer på effektiv styring når omgivelsene er i endring og virksomhetens systemer dermed utsettes for store påkjenninger.

Studiet tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to sentrale spørsmål relatert til ytre og indre effektivitet og å oppnå balanse mellom disse to forholdene, det vil si gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig.

For å nå målene sine må virksomheter kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester for å øke konkurranseevne og skape gode kundeopplevelser.

SpareBank1 Østlandet har gitt et betydelig økonomisk bidrag til etableringen av siviløkonomstudiet ved Høgskolen i Innlandet. 

Vi tilbyr utdannelsen til siviløkonom også som deltidsstudium.

Godt tilrettelagt for både familie- og arbeidssituasjon

Tom Erik Wiklund

Tom Erik Wiklund er deltidsstudent ved Master i økonomi og ledelse - spesialisering økonomistyring.

Les hele intervjuet med Tom Erik

Samarbeid med næringslivet

Praktisk informasjon

Jobbmuligheter

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - hovedprofil økonomistyring  kvalifiserer deg til jobber innen økonomistyring, finans og regnskap på flere nivåer i private og offentlige virksomheter.

Opptakskrav

Opptakskravet er en bachelorgrad i økonomi administrasjon eller tilsvarende avsluttet utdanning. Utdanningen må oppfylle fagkravene til nasjonal anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon [1], dvs. at du må ha minimum ha 120 studiepoeng innen økonomisk-administrative fag. 90 av disse studiepoengene må dekke følgende faggrupper:

 • Metodefag (20 studiepoeng): matematikk for økonomer, statistikk for økonomer, samfunnsvitenskapelig metode
 • Samfunnsøkonomi (15 studiepoeng): makroøkonomi, mikroøkonomi
 • Bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng): finansregnskap, økonomistyring, investering og finansiering
 • Administrasjonsfag (25 studiepoeng): markedsføring, organisasjon og ledelse, foretaksstrategi

Alle underkategorier må dekkes. Dersom du har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra et norsk lærested oppfyller du disse fagkravene.

De siste 30 studiepoengene må dekkes av emner innenfor alle de fire faggruppene.

Gjennomsnittskarakter må være C eller bedre.

Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

[1] Fagkravene følger kravene i nasjonal plan fra 17.10.2011. Disse fagkravene legges til grunn i opptaket i 2020 og 2021. UHR-økonomi og administrasjon vedtok ny anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon i november 2018. Det er sannsynlig at de nye fagkravene blir gjeldende i opptaket for Master i økonomi og ledelse (siviløkonom) fra 2022.

Les mer om søknad og opptak

Poengberegning og poenggrenser

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om strategisk ledelse, markedsføring og økonomistyring sett i et tjenesteperspektiv og kan kombinere denne kunnskapen for å oppnå bedre forståelse for virksomheters verdiskaping og styring (K1)
 • har spesialisert innsikt i virksomheters verdiskaping gjennom i) inngående kunnskap om hvordan data, analyse og informasjonsteknologi kan understøtte beslutningsprosesser og ledelse av digitale transformasjoner, ii) inngående kunnskap om hvordan markedsrelasjoner etableres og vedlikeholdes for å oppnå ønskede strategiske posisjoner eller iii) inngående kunnskap om hvordan virksomheten kan måles, analyseres og styres i tråd med gjeldende strategi (K2)
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier, forskningsprosesser og -metoder tilpasset problemstillinger innenfor enten i) digital ledelse og business analytics, ii) markedsføringsledelse eller iii) økonomistyring (K3)
 • kan analysere virksomheters taktiske og strategiske utfordringer med utgangspunkt i ulike tradisjoner innenfor økonomi- og ledelsesfag og spesialiseringsområdets egenart, samt kombinere kunnskap innenfor økonomi- og ledelsesfag på nye måter for å løse utfordringene (K4)

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, samt analysere empiri for å strukturere og formulere faglige resonnementer med mål om langsiktig strategisk posisjonering og effektiv styring og kontroll (F1)
 • kan analysere og forholde seg kritisk til eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor strategisk ledelse, markedsføring og økonomistyring, samt anvende tjenesteperspektivet i praktiske og teoretiske problemløsning knyttet til enten i) data og analysekapasitet som strategisk ressurs ii) markedsrelasjoner og strategiske posisjoner iii) eller økonomisk styring og kontroll (F2)
 • kan bruke relevante forskningsbaserte metoder for å analysere virksomheters taktiske og strategiske utfordringer, utforme beslutningsgrunnlag og legge til rette for virksomheters verdiskaping gjennom å utvikle strategier, styringssystemer, markedsrelasjoner og nye forretningsmuligheter (F3)
 • kan relatere problemstilling, kontekst og data til metodevalg og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer innenfor enten i) digital ledelse og business analytics, ii) markedsføringsledelse eller iii) økonomistyring (F4)

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante profesjonsetiske- og forskningsetiske problemstillinger innenfor økonomi- og ledelsesfag, samt forholde seg profesjonelt til etiske problemstillinger knyttet til virksomheters strategiske og taktiske valg (G1)
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i utøvelse av ledelse og gjennomføring av prosjekter, samt  i utredninger og analyser av virksomheters verdiskapende prosesser - alene og i fellesskap med andre (G2)
 • kan formidle omfattende selvstendig forsknings- og utredningsarbeid både muntlig og skriftlig (G3)
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor økonomi og ledelse med virksomheters interessenter og med allmennheten og har forutsetninger for å arbeide i en internasjonal kontekst (G4)
 • kan ivareta muligheter som ligger i virksomhetens verdiskaping gjennom teknologisk utvikling, tilrettelegging av endringsprosesser og fremme innovasjon (G5)

Emner

Emnetabeller for hovedprofilene 1) digital ledelse og business analytics, 2) markedsføringsledelse og 3) økonomistyring (scroll nedover)

Hovedprofil digital ledelse og business analytics

Studiepoeng År 1 År 2

Heltidsstudenter: 1. semester gjennomføres på Rena, øvrige semestre på Kongsvinger.
Deltid undervises slik:
1 semester: 3MMF120 Strategi og ledelse og 3MØS120 Økonomisk styring og kontroll (Rena)
2 semester: KMSM130 Kvantitativ metode og KDBA130 Data management strategy (Kongsvinger)
3 semester: 3MMF100 Markedsføringsteori og 3MØS100 Økonomisk organisasjonsteori (Rena)
4 semester: KDBA140 Digital strategi og beslutningsstøtte og KDBA120 Business analytics (Kongsvinger)
5 semester: KDBA300 Predikativ analyse og maskinlæring og KMMF250 Digitalisering, endring og ledelse (Kongsvinger)
6 semester: Valgemne støtteprofil og oppstart arbeid med masteroppgave (Kongsvinger)
7 semester: KDBA200 Anvendt programmering for business analytics og arbeid med masteroppgave (Kongsvinger)
8 semester: 3DBA950 Masteroppgave (Kongsvinger)

Hovedprofil markedsføringsledelse

Studiepoeng År 1 År 2

Studiested Rena.
Deltid undervises slik:
1 semester: 3MMF100 Markedsføringsteori og 3MØS100 Økonomisk organisasjonsteori
2 semester: 3MSM130 Kvantitativ metode og 3MMF200 Markedsføringsledelse og strategisk kommunikasjon
3 semester: 3MMF120 Strategi og ledelse og 3MØS120 Økonomisk styring og kontroll
4 semester: 3MMF220 Verdiskaping og tjenesteyting og 3MMF240 Tjenesteinnovasjon
5 semester: 3MSM120 Kvalitativ metode og valgemne hovedprofil
6 semester: Valgemne støtteprofil og oppstart arbeid med masteroppgave
7 semester: Valgemne hovedprofil og arbeid med masteroppgave
8 semester: 3MMF350 Masteroppgave

Hovedprofil økonomistyring

Studiepoeng År 1 År 2

Studiested Rena.
Deltid undervises slik:
1 semester: 3MMF120 Strategi og ledelse og 3MØS120 Økonomisk styring og kontroll
2 semester: 3MSM130 Kvantitativ metode og 3MØS220 Strategisk økonomistyring
3 semester: 3MMF100 Markedsføringsteori og 3MØS100 Økonomisk organisasjonsteori
4 semester: 3MØS230 Regnskap - teori, praksis og analyse og 3MØS240 Investeringer og beslutningsstøtte
5 semester: Valgemne hovedprofil og 3MSM120 Kvalitativ metode
6 semester: Valgemne støtteprofil og oppstart arbeid med masteroppgave
7 semester: Valgemne hovedprofil og arbeid med masteroppgave
8 semester: 3MMØ350 Masteroppgave

Nærmere om valgemner

Studentene velger mellom 'pakker' av to og to valgemner. For hovedprofil 'digital ledelse og business analytics' vil det settes opp faste emner som undervises på Kongsvinger, men man kan bytte ut to av valgemnene med en 'pakke' to emner som undervises på Rena. Likeledes kan studenter som har valgt hovedprofil 'markedsføringsledelse i et tjenesteperspektiv' eller  'økonomistyring' velge å ta en 'pakke' med to emner på Kongsvinger. Emnet Profesjonsetikk og samfunnsansvar kan inngå som valgemne både i hovedprofil og støtteprofil. Avansert statistisk metode kan inngå i alle hovedprofiler. Kvalitativ metode kan inngå i hovedprofil digital ledelse og business analytics. 

Valgfagstilbudet kan variere noe fra år til år og kunngjøres semesteret før. Studenter som ønsker valgemner som eventuelt går på andre samlinger eller andre semestre kan velges, så fremt ikke undervisningen kolliderer med andre emner man skal ha, det ikke oppstår eksamenskollisjoner eller på andre måter hemmer studieprogresjonen. Det er på samme vilkår mulig å velge valgemner fra Master i offentlig ledelse og styring (Rena), hvor man da følger samlingsplanen for dette studiet.

Videre studiemuligheter

Masterstudiet, som er solid forankret i forskningsbasert kunnskap, kan kvalifisere til doktorgradsstudier og en forskerkarriere.

Hva koster det?

Gratis, men semesteravgift påløper

Informasjon om studiestart

Studiestart og obligatorisk oppstartsamling

Vi ønsker å legge til rette for et sosialt og godt læringsmiljø. Derfor er det lagt inn en obligatorisk oppstartsamling i uke 34 (dato kommer).

Student ved Høgskolen i Innlandet

Kan jeg bli siviløkonom?

For å oppnå sidetittelen «siviløkonom» må du fullføre Master i økonomi og ledelse og inneha en spesiell fagkombinasjon fra grunnutdanningen.